Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Kommentar till FI:s godkännande av Nordeas fusionsplaner

Pressmeddelande | 2016-05-17 09:40

Vi välkomnar den svenska Finansinspektionens godkännande av fusionsplanerna mellan Nordea och dess dotterbanker Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland respektive Nordea Bank Norge. Det är ett viktigt steg i vårt arbete för att förenkla vår legala struktur med syftet att göra om de norska, danska och finska bankerna till filialer till det svenska moderbolaget. Med en filialstruktur kan vi på ett bättre sätt bedriva verksamheten som Ett Nordea. Filialstrukturen kommer att förbättra bolagsstyrningen och är en del av förenklingen av våra processer. Den ger banken en enklare och mer effektiv struktur, med mindre administrativ komplexitet. Den stärker Nordeas konkurrenskraft vilken gynnar kunderna.

Verkställandet av fusionerna är alltjämt villkorat av godkännanden och andra beslut av berörda myndigheter i Danmark, Finland respektive Norge. Det förutsätter vidare att respektive fusion inte är förbjuden eller, enligt Nordeas styrelses bedömning, förhindras av något annat skäl som bedöms som väsentligt av Nordeas styrelse. Enligt planerna ska fusionerna äga rum i början av 2017.

För ytterligare information:
Emma Rheborg, chef för External Group Communications, tel 0733 80 22 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden