Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Kommentar angående Nordeas kapitalkrav

Pressmeddelande | 2016-06-21 10:20

Vi har tillräckligt med kapital för att uppfylla alla kapitalkrav och vi förväntar oss inte några väsentliga förändringar av kraven under de kommande åren.

Vi är väldigt trygga med de siffror vi rapporterat och den pågående utvärderingsprocessen. Nordeas modeller utvärderas inom ramen för den årliga valideringsprocessen. Nordea förutser i dag en ökning med ungefär 0,40 procentenheter, som ett resultat av kapitalkraven inom Pelare 2 och Finansinspektionens tillsyn över bankernas beräkningar av riskvikter för företagsexponering. Vi har förberett oss för detta, men vi avvaktar resultatet av utvärderingsprocessen.

– Vår förmåga att generera kapital är bland de högsta i världen för någon bank och vi har under de senaste tio åren visat prov på detta. Vi är väldigt trygga i vår förmåga att uppfylla kapitalkraven utan att skjuta till kapital. Min syn på Svenska Dagbladets artikel är att den är väldigt spekulativ och inte har någon verklig substans, säger Casper von Koskull, vd och koncernchef för Nordea.

 

Fakta:

  • Vi har en av de starkaste balansräkningarna i Europa, vilket bekräftas av att vi har ett av de högsta betygen (AA-)
  • Den 26 maj 2016 publicerade Finansinspektionen sina krav för Nordea, vilket var 15,6 procent i kärnprimärkapital vid slutet av första kvartalet. Vid samma tid var Nordeas kärnprimärkapital 16,7 procent.
  • Den 17 maj 2016 godkände Finansinspektionen Nordeas planer att slå samman moderbolaget Nordea Bank AB med dess dotterbanker. I denna genomgång utvärderade de ifall långivarna har tillräckliga säkerhetsmarginaler så att skattebetalarna inte ska påverkas eller behöva bära bankens risk. Finansinspektionens bedömning var att denna risk inte skulle öka och godkände därmed fusionsplanerna.
  • Den 24 maj 2016 presenterade Finansinspektionen en ny metod för bankernas interna riskmodeller, vilket indikerade att riskvikterna för svenska banker skulle öka med cirka 2 procentenheter i genomsnitt, en ökning som inte är väsentlig för Nordea.
  • Vi har redan de högsta riskvikterna för företagskunder bland svenska banker: 41 procent vid slutet av första kvartalet 2016. Svenska Dagbladets artikel antyder att riskvikterna skulle behöva vara 61-73 procent, att jämföra med övriga bankers riskvikter på omkring 20-35 procent. Detta är inte realistiskt.
  • Under den årliga genomgången har en rad kreditparametrar utvärderats och vi är nu i slutskedet av denna process. Vi förväntar oss inte några väsentliga förändringar som resultat av denna utvärdering.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige, 073 380 2263

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden