Delårsrapport för andra kvartalet 2016

Regulatoriskt pressmeddelande | 2016-07-20 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

"Trots pressad tillväxt och turbulenta finansmarknader står sig intäkterna bra. Kringförsäljningen är oförändrad jämfört med för ett år sedan. Marginalpressen i räntenettot planar ut och vi förutspår nu en vändpunkt med en förbättringstrend från och med andra halvåret 2016. Kostnaderna utvecklas enligt plan och kreditkvaliteten förblir solid.

En viktig milstolpe nåddes i början av juni när vi lanserade den första produkten på vår kärnbankplattform, mindre än sex månader efter installeringen av modellbanken. Även om många utmaningar återstår kan vi börja rapportera framsteg i vårt förenklingsprogram och i våra regelefterlevnadsrutiner, och vi fortsätter att stärka vårt arbete med bekämpning av penningtvätt. Denna omvandling av banken syftar till att göra oss till den bank våra kunder vill att vi ska vara."

Andra kvartalet 2016 jämfört med första kvartalet 2016 (andra kvartalet 2016 jämfört med andra kvartalet 2015)[1]: 

 •  Räntenetto 1 172 mn euro, 0 % (-8 %, -5 % i lokala valutor)
 •  Intäkter[1] 5 % (-5 %, -3 % i lokala valutor)  
 •  Kostnader 2 % (2 %, 3 % i lokala valutor) 
 •  Resultat före kreditförluster[1] 1 350 mn euro, 21 % (1 %, 3 % i lokala valutor) 
 •  Kreditförluster 127 mn euro, 14 % (23 %, 31 % i lokala valutor) 
 •  Rörelseresultat[1] 7 % (-13 %, -12 % i lokala valutor) 
 •  Kärnprimärkapitalrelation 16,8 % upp från 16,7 % (upp 80 punkter från 16,0 %) 
 •  K/I-tal[1] 50 %, ner från 51 %, (upp 3 %-enheter från 47 %) 
 •  Kreditförlustrelation 15 punkter, upp från 13 punkter (upp 3 punkter från 12 punkter) 
 •  Avkastning på eget kapital[1] 11,4 %, upp från 10,3 % (ner 1,7 %-enheter från 13,1 %) 
 •  Resultat per aktie efter utspädning 0,25 euro, jämfört med 0,19 euro (0,25 euro jämfört med 0,24 euro) 

Valutakurser som använts för kv2 2016 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4500, NOK 9,4241 och SEK 9,3019.
1) Exkl. engångsposter (kv2 2016: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas del av Visa Europe till Visa Inc om 151 mn euro netto efter skatt)

För ytterligare information: 

Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 1020 Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15                  Emma Rheborg, chef för Group External Communications, 073 380 22 63

Senaste kvartalsresultat

Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Documents