Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea upphör att använda en skala för att ange kreditkvalitet i sina kreditanalyser

Pressmeddelande | 2016-08-26 17:30

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har gett starka signaler om att användningen av en skala för att ange kreditkvalitet ska vara förbehållen registrerade kreditvärderingsinstitut. Nordea har därför beslutat att upphöra med användningen av en skala för att summera kreditkvalitet i sina kreditanalyser.

I Norden har kreditanalyser under flera decennier kommit att spela en viktig roll för bolag som saknar kreditbetyg, ofta med högre kreditrisk, för att få tillgång till finansiering i kapitalmarknaden. Vi tror att vår praxis att ange vår bedömning av kreditkvalitet med hjälp av en etablerad skala har utgjort ett värdefullt beslutsunderlag för placerare, och gjort det möjligt för dem att jämföra emitterade obligationer och bilda sig en uppfattning om lämplig riskpremie i emissionen.
 
I spåren av finanskrisen infördes Credit Rating Agency Regulation (”CRAR”), med uppdrag att reglera de dittills oreglerade kreditvärderingsinstituten och deras verksamhet, dock utan att redan reglerade verksamheter för den skull skulle påföras ytterligare regleringar. Vi menar specifikt att artikel 3(2) i CRAR III gör ett uttryckligt undantag för investeringsanalyser.
 
Efter att CRAR III trädde i kraft fortsatte därför Nordea, i likhet med en rad andra stora banker i Norden, att i god tro använda en skala för att ange kreditkvalitet i sina investeringsanalyser. Detta grundade sig på vår uppfattning att våra analyser i egenskap av investeringsanalyser reglerades av MiFID och MAR, och inte omfattades av CRAR III. Dock har vi nu fått starka indikationer på att ESMA tolkar det som att även användningen av en skala för att ange kreditkvalitet i samband med investeringsanalys är att betrakta som kreditvärderingsverksamhet, och därmed omfattas av CRA-regelverket, trots undantaget i artikel 3(2).

Vi har en avvikande tolkning av lagstiftningspaketet om investeringsanalysverksamhet. Vår uppfattning är att lagstiftarnas avsikt med detta undantag från CRA-regelverket var att säkerställa att investeringsanalyserna kunde fortsätta stödja en väl fungerade marknad och vi fortsatte därför att använda vår kreditbetygskala i förvissning om att investeringsanalyser redan reglerades av MiFID och MAR. Nordea är dock ovillig att bära denna regulatoriska risk och av det skälet fortsätter vi med vår marknadsledande nordiska kreditanalys men utan att tillämpa en uttrycklig kreditbetygskala.

För ytterligare information:
Martin A. Persson, chef för Markets Equities, tel +46 8 534 919 06
Magnus Nelin, presschef, tel 072 145 2640

Documents

Pressmeddelanden