Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Slutligt resultat av gemensamt kapitalbeslut och granskning av sannolikheten för fallissemang (PD) 2016

Regulatoriskt pressmeddelande | 2016-10-03 08:00

Nordea mottog den 30 september det slutliga gemensamma kapitalbeslutet. Kravet för bankens kärnprimärkapitalrelation förväntas uppgå till 17,3 procent per 30 september.
 
Kärnprimärkapitalrelationskravet på 17,3 procent inbegriper 85 punkter (motsvarande ett kärnprimärkapitalkrav på ca 1,2 miljarder euro och ett krav på en kapitalbas på totalt ca 1,5 miljarder euro), till följd av den granskning av sannolikheten för fallissemang (PD) som tillsynsmyndigheterna (finansinspektionerna) genomfört under 2016, och av promemorian om riskvikter för företagsexponeringar (FI Ref. 15-13020).
 
Nordea noterar Finansinspektionens samlade bedömning baserad på PD-granskningen och promemorian om riskvikter för företagsexponeringar (FI Ref. 15-13020) om 85 punkter. Efter en noggrann genomgång gör Nordea en bedömning som avviker från Finansinspektionens strikta slutsats.
 
Per den 30 juni 2016 uppgick Nordeas kärnprimärkapitalrelation till 16,8 procent (pro forma 17,2 procent, inklusive syntetisk värdepapperisering), och Nordea räknar med att ha gjort ytterligare betydande framsteg i riktning mot att uppnå sina kapital- och utdelningsmål vid tidpunkten för presentationen av resultatet för tredje kvartalet. Det slutgiltiga beslutet om utdelning fattas av årsstämman 2017.
 
– Vi har under det senaste årtiondet genererat 31 miljarder euro i kapital och stärkt kärnprimärkapitalrelationen från 5,9 procent till 17,2 procent. Vi har gjort detta med ett av de mest stabila intäktsflödena i Europa. Vår balansräkning hör till de starkaste i den europeiska bankvärlden, och detta speglas genom några av de högsta kreditbetygen från alla kreditinstitut. Vår anpassning till de nya kraven kommer inte att påverka vår verksamhet, säger koncernens vd Casper von Koskull.
 
 
 
För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15  
Helga Baagøe, chef för Group External Communications, tel 072 141 18 07
 
 
Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Documents