Resultat för tredje kvartalet 2016

Regulatoriskt pressmeddelande | 2016-10-26 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Tredje kvartalet präglades av en stabil miljö med låg volatilitet på finansmarknaden, men även fortsatt låg tillväxt. Räntenettot sjönk med 4 procent i lokala valutor jämfört med tredje kvartalet 2015, men steg med 1 procent jämfört med föregående kvartal, och vi tror fortsatt att de lägsta nivåerna är bakom oss. Nettoinflödet till vår kapitalförvaltning uppgick till 9,6 md euro, det högsta någonsin, och vi befäste vår ställning som ledande företagsrådgivare. Sett till transaktionsvärden rankas vi som nummer 2 i Europa bland globala samordnare av börsintroduktioner. Intäkterna steg med 10 procent jämfört med tredje kvartalet 2015, och K/I-talet förbättrades med 1,0 procentenheter till 48,1 procent. Vår kreditkvalitet är fortsatt solid, med en kreditförlustnivå i linje med det 10-åriga genomsnittet. Trots en ökning i kärnprimärkapitalrelationen på 160 punkter till 17,9 procent ökade avkastningen på eget kapital med 1,2 procentenheter till 11,6 procent jämfört med tredje kvartalet 2015. 

Det är nu ett år sedan vi inledde arbetet med att stärka vår verksamhet och kultur. Vi förenklar vår legala struktur, byter ut kärnbankplattformen och investerar i regelefterlevnadsfunktionerna, samtidigt som vi rekryterar experter i världsklass, varav många utomnordiska, till flera viktiga strategiska positioner. Det övergripande målet är att fortsätta att bygga den bank våra kunder vill att vi ska vara.”

Tredje kvartalet 2016 jämfört med tredje kvartalet 2015
(tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet[1])
 

 • Räntenetto 1 178 mn euro, -4%; -4% i lokala valutor (+1%, +1% i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter[1] 2 466 mn euro, +9%; +10% i lokala valutor (+3%, +3% i lokala valutor)
 • Kostnader 1 183 mn euro, +7%; +8% i lokala valutor (-2%, -1% i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster[1] 1 283 mn euro, +12%; +12% i lokala valutor (-5%, -5% i lokala valutor)
 • Kreditförluster 135 mn euro, +21%; +23% i lokala valutor (+6%, +5% i lokala valutor)
 • Rörelseresultat[1] 1 148 mn euro, +11%; +11% i lokala valutor (+7%, +7% i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 17,9%, upp från 16,3% (upp 110 punkter från 16,8%) 
 • K/I-tal[1] 48%, ner från 49% (ner 2 %-enheter från 50%)  
 • Kreditförlustrelation 16 punkter, upp från 13 punkter (upp 1 punkt från 15 punkter) 
 • Avkastning på eget kapital[1] 11,6%, upp från 10,4 % (upp 20 punkter från 11,4%) 
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,22 euro jämfört med 0,19 euro (0,22 euro jämfört med 0,25 euro)

Valutakurser som använts för kv 3 2016 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4474, NOK 9,3801 och SEK 9,3713.
[1] Exkl engångsposter (kv 2 2016: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas del av Visa Europe till Visa Inc om 151 mn euro efter skatt).

För ytterligare information:

Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 10 20 Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15 Magnus Nelin, kommunikationschef Sverige, 0721452640

Senaste kvartalsresultat

 
Informationen i detta pressmeddelande/denna rapport är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk.

Documents