Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Bokslutskommuniké 2016

Regulatoriskt pressmeddelande | 2017-01-26 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”2016 blev troligen det mest händelserika året i Nordeas historia. Utöver de makroekonomiska och regelverksrelaterade utmaningarna för sektorn fick Nordea hantera betydande medial uppmärksamhet, och inledde genomförandet av en omvälvande förändringsagenda. Två viktiga milstolpar blev skapandet av den nya legala strukturen och lanseringen av ett fasträntekonto på den nya kärnbankplattformen. Trots ett utmanande intäktsläge förbättrade vi under året vår räntenettomarginal. Inflödet till vår kapitalförvaltning var rekordhögt, och vi befäste vår ledande ställning i Norden inom rådgivning till företag. Kostnadsutvecklingen och kreditkvaliteten följde våra prognoser. Kärnprimärkapitalrelationen förbättrades med 190 punkter under 2016 till 18,4 procent, och avkastningen på eget kapital var 11,5 procent. Nordeas styrelse föreslår en utdelning per aktie på 0,65 euro. 

Vi räknar med att även 2017 blir händelserikt, och är redo att möta utmaningarna. Vår strategiska inriktning är tydlig. Vår starka balansräkning och robusta affärsmodell gör att vi kan fortsätta investera i vår plattform och därigenom förändra banken i grunden. Vi fortsätter att fokusera på att skapa en fullt ut digital plattform, förbättra kundnöjdheten och förändra organisationen. På det sättet ska vi bli bäst på regelefterlevnad, med en stark etik- och värderingskultur, och uppfylla våra åtaganden till samhället och skapa värde för våra kunder och aktieägare.” 

Helåret 2016 jämfört med helåret 2015[1,2] (fjärde kvartalet 2016 jämfört med fjärde kvartalet 2015[1,2])

 • Räntenetto 4 727 mn euro, -5 %; -3 % i lokala valutor (0 %, 0 % i lokala valutor)
 • Intäkter[1] 9 754 mn euro, -2 %; -1 % i lokala valutor (+5 %, +5 % i lokala valutor)
 • Kostnader[2] 4 886 mn euro, +4 %; + 5 % i lokala valutor (+9 %, +10 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat före kreditförluster 5 127 mn euro, -1 %; 0 % i lokala valutor (+18 %, +17 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 502 mn euro, +5 %; +9 % i lokala valutor (-9 %, -6 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat[1,2] 4 366 mn euro, -9 %; -8 % i lokala valutor (+2 %, +2 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 18,4 %, upp från 16,5 %, (upp 190 punkter från 16,5 %)
 • K/I-tal[1,2] 50 %, upp från 47 % (upp 2 %-enheter från 49 %) 
 • Kreditförlustrelation[2] 15 punkter, upp från 14 punkter (ner 1 punkt från 17 punkter) 
 • Avkastning på eget kapital[1,2] 11,5 %, ned från 12,3 % (upp 140 punkter från 11,5 %) 
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,93 euro, jämfört med 0,91 euro (0,27 euro jämfört med 0,21 euro) 

Valutakurser som använts för kv4 2016 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4453, NOK 9,2943 och SEK 9,4675.
[1] Exklusive engångsposter (kv4 2015: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas kortinlösenverksamhet till Nets på 176 mn euro före skatt, kv2 2016: kapitalvinst från försäljningen av Nordeas del av Visa Europe till Visa Inc på 151 mn euro efter skatt, kv4 2016: tillkommande kapitalvinst hänförlig till Visa på 22 mn euro före skatt).
[2] Exklusive engångsposter (kv4 2015: omstruktureringskostnader på 263 mn euro före skatt, kv4 2016: vinst i personalkostnader till följd av förändring av pensionsavtal i Norge på 86 mn euro före skatt).

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 10 20
Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547 2200
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 0515
Helga Baagøe, tf kommunikationschef, 072 141 1807

Senaste kvartalsresultat

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017 kl. 07.00 CET.

Documents