Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Beslut av Nordeas årsstämma 2017

Pressmeddelande | 2017-03-16 17:35

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och balansräkningar för 2016 och beslutades om utdelning om 0,65 euro per aktie och den 20 mars 2017 som avstämningsdag för utdelning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2016. Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars Wollung valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler.


Val av styrelse

Björn Wahlroos, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen omvaldes till styrelseledamöter och Pernille Erenbjerg, Maria Varsellona och Lars Wollung valdes till nya styrelseledamöter till nästa årsstämma. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Lars G Nordström till styrelsens vice ordförande samt informerades om att följande personer är arbetstagarledamöter: Kari Ahola (suppleant), Toni H. Madsen, Gerhard Olsson och Hans Christian Riise.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 294 600 euro åt ordföranden, 141 300 euro åt vice ordföranden och 91 950 euro åt övriga ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens complianceutskott, revisionsutskott och riskutskott ska därutöver utgå med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för arbete i styrelsens kompensationsutskott med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2017.

Emission av konvertibler

Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske på marknadsmässiga villkor. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna.

Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen

Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier för att underlätta värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något tillfälle överstiga det lägre av antingen 0,1 procent av samtliga aktier i Nordea eller 10 procent av Nordeas överskjutande kärnprimärkapital.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (koncernchef, ställföreträdande koncernchef och övriga medlemmar av koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en ”great European bank”.

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2017 (GEM EIP 2017), med i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. Utfallet från GEM EIP 2017 kommer att baseras på styrelsens bedömning av utfallet av de i förväg överenskomna målen. Utfallet från GEM EIP 2017 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning TSR (exklusive utdelning under uppskjutandeperioden) samt förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. GEM EIP 2017 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. De ledande befattningshavarna har erbjudits liknande program sedan 2013.

 

För ytterligare information:

Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

 

Documents

Årsstämma 2017