Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Resultat för första kvartalet 2017

Regulatoriskt pressmeddelande | 2017-04-27 07:30

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Sedan 2009 har vi sett en lågintensiv men stabil tillväxtmiljö med stadigt sjunkande räntor. Det globala uppsvinget tar nu fart och blir allt mer synkroniserat. Trots detta kvarstår de betydande geopolitiska riskerna. 

Intäktsutvecklingen har förbättrats och är upp 6 procent jämfört med första kvartalet 2016, främst tack vare ett ökat avgifts- och provisionsnetto. Det förvaltade kapitalet nådde en ny rekordnivå: 330,1 md euro, främst tack vare en stark värdeutveckling. Kostnaderna steg med 5 procent jämfört med första kvartalet 2016, främst på grund av koncernprojekt och arbetet med regelefterlevnad och risk, och våra investeringsprogram går bra. Kreditkvaliteten är solid och förblir i stort sett oförändrad på 14 punkter. Kapitalpositionen fortsätter att stärkas och kärnprimärkapitalrelationen ökade till 18,8 procent, att jämföra med 18,4 procent vid årsskiftet.  

Våra omställningsprojekt fortskrider som förväntat, och i kärnbankprogrammet går man stadigt framåt mot implementering av hela spar- och inlåningsportföljen i Finland under 2017.” 

Första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016[1,2] (första kvartalet 2017 jämfört med fjärde kvartalet 2016[1,2]) 

 • Räntenetto 1 197 mn euro, +2 %; 0 % i lokala valutor (-1 %,-2 % i lokala valutor) 
 • Rörelseintäkter[1] 2 461 mn euro, +7 %; +6 % i lokala valutor (-5 %, -6 % i lokala valutor)  
 • Kostnader[2] 1 246 mn euro, +6 %; +5 % i lokala valutor (-6 %, -6 % i lokala valutor) 
 • Resultat före kreditförluster 1 215 mn euro, +9 %; +7 % i lokala valutor (-4 %, -5 % i lokala valutor) 
 • Kreditförluster 113 mn euro, +2 %; +2 % i lokala valutor (-12 %, -12 % i lokala valutor) 
 • Rörelseresultat[1,2] 1 102 mn euro, +10 %; +8 % i lokala valutor (-3 %, -4 % i lokala valutor) 
 • Kärnprimärkapitalrelation 18,8 %, upp från 16,7 % (upp 40 punkter från 18,4 %)  
 • K/I-tal[1,2] oförändrat på 51 % (oförändrat från 51 %)
 • Kreditförlustrelation 14 punkter, upp från 13 punkter (ner 2 punkter från 16 punkter)
 • Avkastning på eget kapital[1,2] 10,3 %, upp från 10,1 % (ner 2,6 %-enheter från 12,9 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,21 euro, jämfört med 0,19 euro (0,21 euro jämfört med 0,25 euro) 

Valutakurser som använts för kv1 2017 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4352, NOK 8,9883 och SEK 9,5053.
[1] Exklusive engångsposter (kv4 2016: tillkommande kapitalvinst från försäljningen av Nordeas del av Visa Europe till Visa Inc. på 22 mn euro före skatt).
[2] Exklusive engångsposter (kv4 2016: vinst i personalkostnader till följd av förändring av pensionsavtal i Norge på 86 mn euro före skatt). 

För ytterligare information:
Casper von Koskull, vd och koncernchef, 010 157 10 1020

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 0515

Torsten Hagen Jørgensen, ställföreträdande vd och Group COO, +45 5547 2200
Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, 072 141 6712

Senaste kvartalsresultat

Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 06.30 CET.

Documents