Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordea publicerar kommentar om flyttprocessen

Pressmeddelande | 2017-12-14 09:00

Nordea Bank AB (publ) (Nordea) publicerar information om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet att inleda en flytt av moderbolagets säte från Sverige till Finland.

Den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea att inleda en flytt av koncernens moderbolags säte från Sverige till Finland. För att förse aktieägarna med ytterligare information om de huvudsakliga hänsynstagandena och motiven bakom beslutet har Nordea publicerat ett dokument på https://www.nordea.com/en/investor-relations/, där man klargör de finansiella konsekvenserna av en flytt, och hur en flytt förväntas påverka bolagsstyrningen i Nordea och noteringen av Nordeaaktien. Dokumentet tar även upp vissa aspekter på källskatt.

Som en del i den formella fusionsprocessen ska ett prospekt sammanställas i enlighet med prospektdirektivet (så som det gäller i Finland). Detta är ett formellt dokument som ska uppfylla de rapporteringskrav som föreskrivs i prospektförordningen. Informationen i det dokumentet kommer emellertid att grunda sig på redan offentliggjord information och kommer inte att presentera skälen för fusionen eller några andra aspekter av processen på annat sätt än vad som tidigare har offentliggjorts.

 Avsikten är att registrera prospektet och göra det tillgängligt för aktieägare i mitten eller slutet av februari, och senast två veckor före årsstämman som är planerad att hållas den 15 mars 2018.

 För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Documents