Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Valberedningens förslag till Nordeas årsstämma 2018

Pressmeddelande | 2018-01-25 08:00

Valberedningen för Nordea Bank AB (publ) inrättades efter beslut av årsstämman 2017 och består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden, Katarina Thorslund, utsedd av Alecta, Anders Oscarsson, utsedd av AMF och AMF Fonder, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen offentliggör idag sina förslag till Nordeas årsstämma den 15 mars 2018. Förslagen kommer även att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter, förutom Kari Stadigh och Lars Wollung, som har undanbett sig omval, och omval av Björn Wahlroos som styrelseordförande. Valberedningen föreslår nyval av Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson.

Förslaget är därmed att Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen och Maria Varsellona omväljs till styrelseledamöter till slutet av nästa årsstämma samt att Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson väljs till nya styrelseledamöter för samma tid. Förslaget är vidare att Björn Wahlroos omväljs till styrelseordförande till slutet av nästa årsstämma.

Nigel Grant Hinshelwood och Torbjörn Magnusson föreslås som nya styrelseledamöter
Nigel Hinshelwood är född 1966 och är brittisk medborgare. Han har en HCIMA-examen i management från Oxford Brookes University, Storbritannien. Han har mer än 27 års erfarenhet från den finansiella sektorn och har arbetat i Storbritannien och Europa, Nordamerika och Sydamerika, Mellanöstern och Asien. Nigel Hinshelwood är professionell styrelseledamot och var tills nyligen Head of the UK och Deputy Chief Executive Officer i HSBC Bank plc. med ansvar för retail-, wealth-, commercial och private banking-verksamheterna i HSBC i Storbritannien. Han har en 12-årig karriär i HSBC, där han var Group General Manager, bakom sig och har arbetat i olika seniora, globala roller bland annat som Global Head of Operations, Chief Operating Officer för Europa, Mellanöstern och Afrika, Head of HSBC Insurance Holdings och Head of Business Transformation. Innan har började i HSBC var Nigel Hinshelwood partner i Ernst & Young (senare Capgemini Ernst & Young) och var bland annat Head of Financial Services och Chief Executive Officer för Sydostasien. Han har även varit Group General Manager i Unisys där han ansvarade för Financial Services i Asien.

Nigel Hinshelwood är styrelseledamot i Marks & Spencer Financial Services plc. Tidigare erfarenhet av styrelsearbete inkluderar the Saudi British Bank och flera bank- och försäkringsbolag inom HSBC-koncernen i Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Saudiarabien och Bermuda.

Nigel Hinshelwood äger inga aktier i Nordea.

Torbjörn Magnusson är född 1963 och är svensk medborgare. Han är teknologie licentiat från KTH i Stockholm. Torbjörn Magnusson är verkställande director och koncernchef i If Skadeförsäkring Holding AB (publ) sedan 2002 och har arbetat i företaget sedan 1999 i olika seniora roller. Han var chef för Commercial Business Division 2001-2002, chef för Commercial Products 1999-2001, chef för P&C Support 1998-1999 och chefcontroller 1996-1997. Dessförinnan hade han anställningar hos Mercantile & General Insurance 1994-1996, Skandia International 1990-1993 och Arthur Andersen & Company 1988-1989.

Torbjörn Magnusson är styrelseordförande i If Skadeförsäkring AB (publ) och Topdanmark A/S samt vice ordförande i intresseorganisationen Insurance Europe. Vidare är han styrelseledamot i If Skadeförsäkring Holding AB (publ), Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation och Svensk Försäkring.

Torbjörn Magnusson äger  inga aktier i Nordea.

Björn Wahlroos och Torbjörn Magnusson har inte deltagit i valberedningens beslut såvitt avser dem själva. 

Oberoende enligt svensk kod för bolagsstyrning
Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av de föreslagna styrelseledamöterna är samtliga ledamöter förutom Björn Wahlroos och Torbjörn Magnusson att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Antalet styrelseledamöter som är oberoende överstiger därmed minimikravet, nämligen att minst två av de föreslagna styrelseledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Grunden för valberedningens bedömning av oberoendet är följande. Björn Wahlroos är styrelseordförande och Torbjörn Magnusson ingår i koncernledningen i Sampo Abp som äger mer än tio procent av samtliga aktier och röster i Nordea Bank AB (publ).

Val av revisor
I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslår valberedningen omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor till slutet av nästa årsstämma.

Arvode åt styrelseledamöter och revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman fastställer oförändrat arvode åt styrelseledamöterna. Arvode föreslås därmed utgå med 294 600 euro åt ordföranden, 141 300 euro åt vice ordföranden och 91 950 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver ska arvode utgå för utskottsarbete i drift- och regelefterlevnadsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för utskottsarbete i kompensationsutskottet med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Inrättande av valberedning
Det föreslås att en ny valberedning inrättas med uppgift att till nästa årsstämma framlägga förslag om ordförande vid årsstämman, val av styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode åt styrelseledamöter och revisorer enligt de principer som gäller nu för valberedningens konstituerande.
 

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents

Årsstämma 2018