Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Välkommen till Nordeas årsstämma den 15 mars 2018

Pressmeddelande | 2018-02-05 08:00

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 mars 2018

Årsstämman hålls klockan 13.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm.

Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när årsstämman öppnas. Lokalen öppnas klockan 11.30.

Förutsättningar för rätt att delta i årsstämman och instruktioner för anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 9 mars 2018 samt anmäla sig till Nordea Bank AB (publ) (”Bolaget”) enligt instruktionerna nedan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i årsstämman. Detta gäller till exempel aktieägare som är innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland och aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i VP Securities i Danmark. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB i Sverige den 9 mars 2018. Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta.

Innehavare av aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB i Sverige
Anmälan till årsstämman ska göras senast den 9 mars 2018 helst före klockan 13.00 svensk tid per post under adress Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland
Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till årsstämman ska göras senast den 8 mars 2018 klockan 12.00 finsk tid per post under adress Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, eller per telefon +46 8 402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast den 9 mars 2018 helst före klockan 14.00 finsk tid på ovannämnt sätt.

Innehavare av aktier registrerade hos VP Securities i Danmark
Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till årsstämman ska göras senast den 8 mars 2018 klockan 12.00 dansk tid per post under adress Nordea Bank AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige, eller per telefon +46 8 402 90 64, eller på Bolagets webbplats www.nordea.com.

Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till årsstämman även senare, dock senast den 9 mars 2018 helst före klockan 13.00 dansk tid på ovannämnt sätt.

Antalet aktier och röster m.m.

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår till 4 049 951 919. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 10 204 530.

Styrelsens och den verkställande direktörens upplysningsplikt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden.

Övrigt

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst fem år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas per telefon 08-402 90 64, eller på adress Smålandsgatan 17, Stockholm och finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordea.com. Fullmakten i original bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget under ovanstående adress för anmälan. Företrädare för juridisk person ska vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar.

Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud måste anmäla sig till Bolaget enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 9 mars 2018.

Biträde
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid årsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

___________________

Förslag till dagordning

1.  Val av ordförande vid stämman
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd
3.  Godkännande av dagordning
4.  Val av minst en justeringsman
5.  Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
      I anslutning därtill anförande av koncernchefen
7.  Fastställelse av resultaträkning och koncernresultaträkning samt balansräkning och koncernbalansräkning
8.  Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
9.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
     (Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet)
10.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11.  Bestämmande av antalet revisorer
12.  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
13.  Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
14.  Val av revisorer
15.  Beslut om inrättande av valberedning
16.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget
17.  Beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
18.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
19.  Godkännande av fusionsplan mellan Bolaget och Nordea Holding Abp
20.  Beslut i ärenden initierade av aktieägaren Carl Axel Bruno:
        a) Härmed föreslår jag att bolagsstämman ger styrelsen för Nordea Bank AB i uppdrag att införa en bättre kontroll av att Banken och Bankens personal verkligen följer Nordeas Etiska Riktlinjer.
        b) Jag föreslår också att bolagsstämman beslutar att Nordeas centrala säkerhetsorganisation ges i uppdrag att hantera kontrollen av Bankens lokala säkerhet.

___________________

Beslutsförslag m.m.

1.   Val av ordförande vid stämman

Valberedningens förslag: Advokaten Eva Hägg.

8.   Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 0,68 euro per aktie och som avstämningsdag för utdelning den 19 mars 2018. Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 26 mars 2018.

10.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter

Valberedningens förslag: Antalet styrelseledamöter ska, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara tio.

11.  Bestämmande av antalet revisorer

Valberedningens förslag: Antalet revisorer ska, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara en.

12.  Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer

Valberedningens förslag: Arvode ska utgå oförändrat med 294 600 euro åt ordföranden, med 141 300 euro åt vice ordföranden och med 91 950 euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver ska arvode utgå för utskottsarbete i drift- och regelefterlevnadsutskottet, revisionsutskottet och riskutskottet med 48 650 euro åt utskottsordföranden och 29 600 euro åt övriga ledamöter och för utskottsarbete i kompensationsutskottet med 36 050 euro åt utskottsordföranden och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.

Valberedningens förslag: Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

13.   Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningens förslag: Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Björn Wahlroos, Pernille Erenbjerg, Robin Lawther, Lars G Nordström, Sarah Russell, Silvija Seres, Birger Steen och Maria Varsellona samt väljs Nigel Hinshelwood och Torbjörn Magnusson. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Björn Wahlroos.

14.  Val av revisorer

Valberedningens förslag: Till revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i enlighet med revisionsutskottets rekommendation.

15.  Inrättande av valberedning

Valberedningens förslag: Årsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att lämna förslag till ordförande vid årsstämma samt inför bolagsstämma där val ska ske av styrelseledamot och styrelsens ordförande och revisor samt beslut fattas om arvode till styrelseledamot och revisor framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter. Valberedningen ska inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. De fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot.

Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Nordea. Valberedningen äger till sig adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar i valberedningens beslut.

Valberedningen äger dessutom till sig adjungera högst tre personer som besitter för valberedningens arbete erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder inom de regioner och marknadsområden där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut. Sådan adjungerad ledamot har rätt att av Bolaget uppbära ersättning för nedlagda kostnader för uppdraget och för nedlagt arbete enligt valberedningens bestämmande.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 30 september 2018.

16.  Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler i Bolaget

Bakgrund: Nya regler för kapitaltäckning bestående av en EU-förordning och ett EU-direktiv, det så kallade CRD IV, trädde i kraft 2014. Inom ramen för kapitaltäckningsregelverket kan förlustabsorberande kapitalinstrument användas för att möta delar av kapitalkravet. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att emittera sådana kapitalinstrument.

Styrelsens förslag: Årsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, fatta beslut om emission av konvertibler, varvid det belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med vid fullt utnyttjande av konvertiblerna uppgår till maximalt tio procent av Bolagets aktiekapital, vilket skulle motsvara utgivande av 404 995 191 nya stamaktier beräknat efter nuvarande antal stamaktier utgivna av Bolaget. Emission av konvertibler med stöd av bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning av Bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna. Bemyndigandet får till följd att styrelsen snabbt kan genomföra emissioner utan att först hålla extra bolagsstämma, vilket styrelsen anser vara lämpligt med hänsyn till att dessa kapitalinstrument främst avses emitteras på den internationella lånemarknaden. Styrelsen avser att utnyttja mandatet om styrelsen bedömer att kapitalnivån vid vilken konvertering ska ske är på en sådan nivå som ger aktieägarna och styrelsen möjlighet att i god tid agera och föreslå alternativ till konvertering.

17.  Förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Styrelsens förslag: Årsstämman beslutar att Bolaget, för att underlätta sin värdepappersrörelse, under tiden fram till nästa årsstämma löpande får förvärva egna stamaktier enligt 7 kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att Bolagets innehav av sådana aktier i handelslagret inte vid något tillfälle får överstiga det lägre av antingen 0,1 procent av samtliga aktier i Bolaget eller 10 procent av Bolagets överskjutande kärnprimärkapital. Priset för förvärvade stamaktier ska motsvara vid var tid gällande marknadspris.

18.  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag: Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att Nordea kan bli en "great European bank". Med ledande befattningshavare förstås i detta sammanhang koncernchef och ställföreträdande koncernchef i Nordea Bank AB (publ) och övriga medlemmar i koncernledningen (Group Executive Management).

Ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med Nordeas interna riktlinjer och rutiner vilka baseras på den svenska Finansinspektionens (FI) föreskrifter om ersättningssystem, den svenska koden för bolagsstyrning, nationell implementering av EU:s direktiv om kapitalkrav för banker liksom internationell praxis för en sund ersättningsstruktur. Marknadsmässighet ska vara den övergripande principen för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare inom Nordea. Ersättning till ledande befattningshavare ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka Nordeas långsiktiga intressen.

Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive Incentive Programme 2018 (GEM EIP 2018) med i förväg överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen beslutas. Utfallet från GEM EIP 2018 baseras på styrelsens bedömning av utfallet av de i förväg överenskomna målen. Utfallet från GEM EIP 2018 betalas över en femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning (TSR) (exklusive utdelning under uppskjutandeperioden) samt förfoganderestriktioner enligt FI:s föreskrifter om ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är relevant. GEM EIP 2018 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska inte överstiga den fasta lönen. De ledande befattningshavarna har erbjudits liknande program sedan 2013.

I enlighet med FI:s föreskrifter om ersättningssystem ska garanterad rörlig lön utgöra undantag och vara tillåten endast i samband med anställning av ny ledande befattningshavare och då begränsas till det första anställningsåret.

Icke-monetära förmåner ska underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. De ledande befattningshavarna ska erbjudas pensionsvillkor som är marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna stadigvarande är bosatta. Fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag för de ledande befattningshavarna ska sammantaget inte överstiga 24 fasta månadslöner.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det är nödvändigt till följd av nya ersättningsregler eller om det i ett enskilt fall finns andra särskilda skäl för det.

19.   Godkännande av fusionsplan mellan Bolaget och Nordea Holding Abp

Bakgrund och motiv

Allmänt
Styrelsen i Bolaget, såsom överlåtande bolag, har tillsammans med styrelsen i Nordea Holding Abp, ett för fusionen särskilt nybildat finskt dotterbolag till Bolaget (det ”Övertagande Bolaget”), såsom övertagande bolag, upprättat en gemensam fusionsplan (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen undertecknades av styrelsen i vart och ett av bolagen den 25 oktober 2017 och registrerades därefter hos, och kungjordes av, Bolagsverket och den finska Patent- och registerstyrelsen.

Som anges i Fusionsplanen ska Bolagets tillgångar och skulder övergå till det Övertagande Bolaget genom en gränsöverskridande omvänd fusion genom absorption (”Fusionen”) i enlighet med tillämplig lagstiftning i Sverige och Finland. Som en följd av Fusionen kommer det Övertagande Bolaget att bli det nya moderbolaget i Nordeakoncernen. Därigenom kommer Nordeakoncernens säte att flyttas till Helsingfors, Finland.

Följderna av Fusionen
Nordeakoncernen är den största finanskoncernen i Norden och en av de största bankerna i Europa. Nordea anser att med moderbolagets säte i ett land som är medlem i EU:s bankunion kommer Nordeakoncernen att omfattas av liknande regelverk som andra jämförbara europeiska banker.

Bankunionen bygger på striktare tillsynskrav för banker. Den består av tillsyn över banker, regler för hantering av krisande banker och förbättrat skydd för insättare. De två första pelarna uppnåddes genom inrättandet av den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) vid den Europeiska centralbanken (”ECB”) och den gemensamma resolutionsmekanismen (SRM) medan det förbättrade skyddet för insättare återstår att genomföras. Syftet med bankunionen är att säkerställa att dessa regler tillämpas på samma sätt i euroområdet och i andra deltagande länder. Sverige är inte medlem i bankunionen medan Finland är det.

Som anges i Fusionsplanen innebär Bolagets unika nordiska och internationella struktur att de befintliga nationella regelverken inte har varit helt ändamålsenliga för Bolagets verksamhetsmodell och dess senaste strategiska utveckling. Med moderbolagets säte i ett land som är medlem i EU:s bankunion kommer Nordeakoncernen att omfattas av liknande regelverk som andra jämförbara europeiska banker, med en mer konsekvent regeltillämpning och därmed mer jämlika förutsättningar. Detta förutses främja kunders, aktieägares och medarbetares intressen.

Det Övertagande Bolaget är ett för Fusionen särskilt nybildat bolaget som senast vid tidpunkten för verkställandet av Fusionen kommer att ha tillstånd från ECB att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse i Finland samt avses även inneha sådant tillstånd i övriga jurisdiktioner i vilka Bolaget i dagsläget bedriver sådan verksamhet genom filialer samt i Sverige. Det Övertagande Bolagets firma kommer att ändras till Nordea Bank Abp vid erhållandet av tillståndet från ECB.

Efter verkställandet av Fusionen kommer Bolagets verksamhet, i den utsträckning den härrör från Sverige, att bedrivas av det Övertagande Bolaget genom en filial i Sverige. På samma sätt avses Bolagets verksamhet, i den utsträckning den härrör från Danmark och Norge samt Estland, Kina, Polen, Singapore, Storbritannien, Tyskland och USA, att bedrivas av det Övertagande Bolaget genom filialer i var och en av dessa jurisdiktioner. Nordeakoncernens verksamhet kommer inte att ändras till följd av Fusionen och ur ett kundperspektiv förväntas det inte bli några förändringar i den dagliga verksamheten. Endast ett begränsat antal medarbetare inom Nordeakoncernen förväntas påverkas av flytten.

Ytterligare information om Fusionen kommer att presenteras i prospektet avseende Fusionen, vilket kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före årsstämman (på Bolagets webbplats www.nordea.com).

Fusionsvederlaget

Som anges i Fusionsplanen ska aktieägarna i Bolaget som fusionsvederlag erhålla en (1) ny aktie i det Övertagande Bolaget för varje aktie som de äger i Bolaget (”Fusionsvederlaget”). Det innebär att Fusionsvederlaget ska lämnas till aktieägarna i Bolaget i proportion till deras befintliga aktieinnehav, med ett utbytesförhållande om 1:1. Utbytesförhållandet har bestämts mot bakgrund av att det Övertagande Bolaget är ett helägt dotterbolag till Bolaget, utan någon egen verksamhet, varför värdet på samtliga aktier i det Övertagande Bolaget efter Fusionen återspeglar värdet på samtliga aktier i Bolaget. Fusionsvederlaget kommer att lämnas automatiskt, och inga åtgärder krävs av aktieägarna i Bolaget i förhållande till detta.

Aktierna i det Övertagande Bolaget som lämnas som Fusionsvederlag kommer att tas upp till handel på de reglerade marknaderna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Depåbevisen avseende Bolagets aktier som i dagsläget är noterade på Nasdaq Helsingfors kommer att upphöra och ersättas av direktregistrerade aktier i det Övertagande Bolaget vilka också kommer vara noterade på Nasdaq Helsingfors.

Villkor för verkställandet av Fusionen

Fusionen kommer att verkställas när den finska Patent- och registerstyrelsen har registrerat Fusionen i det finska handelsregistret, varigenom rättsverkningarna av Fusionen inträder. Denna tidpunkt förväntas infalla den 1 oktober 2018. Vid registreringen av Fusionen i det finska handelsregistret upplöses Bolaget.

Verkställandet av Fusionen mellan Bolaget och det Övertagande Bolaget är föremål för följande villkor:

(i)  att årsstämman beslutar att godkänna Fusionsplanen,
(ii)  att alla godkännanden, tillstånd, samtycken och andra beslut av berörda myndigheter, inklusive men inte begränsat till det Övertagande Bolagets tillstånd från ECB att bedriva bankrörelse och värdepappersrörelse, erhålls på villkor som är godtagbara för Bolaget och det Övertagande Bolaget enligt deras respektive styrelse,
(iii)  att aktierna i det Övertagande Bolaget kommer att godkännas för upptagande till handel på de reglerade marknaderna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn när Fusionsvederlaget lämnas, och
(iv)  att Fusionen inte förbjuds eller, enligt styrelserna för Bolaget och det Övertagande Bolaget, förhindras, helt eller delvis, av tillämpliga lagar eller förordningar, eventuella förändringar i berörda myndigheters eller domstolars praxis (inklusive men inte begränsat till ändringar av tillämpliga lagar och förordningar eller tolkningen av dessa) eller någon annan anledning som av styrelserna för Bolaget och det Övertagande Bolaget bedöms vara väsentlig.

Styrelsens förslag

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna Fusionsplanen.

Bemyndigande

Styrelsen för Bolaget, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta sådana smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig vara erforderliga i samband med registreringen av Fusionen.

__________________

Årsstämmans beslut enligt punkterna 16, 17 och 19 är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

__________________

Valberedningen består av Torbjörn Magnusson, valberedningens ordförande, utsedd av Sampo Abp som aktieägare, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden som aktieägare, Katarina Thorslund, utsedd av Alecta som aktieägare, Anders Oscarssson, utsedd av AMF och AMF Fonder som aktieägare, och Björn Wahlroos, styrelsens ordförande. Valberedningen har lämnat förslag enligt punkterna 1 och 10-15 på den föreslagna dagordningen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgängligt på Bolagets webbplats www.nordea.com och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

__________________

Fusionsplanen med bifogade handlingar och styrelsernas för Bolaget och det Övertagande Bolagets redogörelse för de omständigheter som kan vara av vikt vid bedömningen av Fusionens lämplighet för bolagen, hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Smålandsgatan 17, Stockholm från och med den 15 februari 2018 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordea.com från samma tidpunkt.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8 och 15-19 samt handlingar enligt 8 kap. 54 § och 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Smålandsgatan 17, Stockholm från och med den 22 februari 2018 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats www.nordea.com från samma tidpunkt.

Stockholm i februari 2018
Nordea Bank AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67

Denna kallelse utgör inte ett prospekt, en produktoffentliggörandehandling eller annan offentliggörandehandling enligt Australian Corporations Act 2001 (Cth) (”Corporations Act”) och har inte, och kommer inte att, registreras hos Australian Securities & Investments Commission (”ASIC”). Erbjudandet att emittera Fusionsvederlaget i samband med Fusionen är undantaget från kravet att upprätta ett prospekt, en produktoffentliggörandehandling eller annan offentliggörandehandling i Australien enligt Corporations Act, i enlighet med ASIC:s beslut om undantag den 31 januari 2018 med nummer 18-0062. Denna kallelse är inte avsedd som investeringsrådgivning till någon mottagare i Australien och ska inte förstås som rådgivning avseende Fusionsvederlagets värde eller lämplighet i  Fusionen.

Documents

Årsstämma 2018