Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea publicerar prospekt om flytten till bankunionen och fusionen av Nordea Bank AB in i Nordea Holding Abp

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-02-16 15:00

Nordea publicerar idag ett prospekt avseende den föreslagna fusionen av Nordea Bank AB (publ) (Nordea Sverige) in i Nordea Holding Abp (Nordea Finland) och den efterföljande börsnoteringen av aktierna i Nordea Finland.

Den 6 september 2017 beslutade styrelsen för Nordea Sverige att inleda en process för flytt av Nordeakoncernens moderbolags säte från Sverige till Finland, som är medlem i bankunionen. Enligt förslaget ska flytten genomföras som en gränsöverskridande omvänd fusion genom absorption. Aktieägarna i Nordea Sverige erhåller som fusionsvederlag en ny aktie i Nordea Finland för varje aktie i Nordea Sverige som de äger på dagen för registreringen av fusionens verkställande i det finska handelsregistret. Avsikten är att notera aktierna i Nordea Finland för handel på de reglerade marknaderna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn efter fusionens slutförande. Den finska finansinspektionen har idag godkänt Nordea Finlands prospekt avseende den föreslagna fusionen och den efterföljande noteringen av de aktier i Nordea Finland som erhålls som vederlagsaktier.

Nordea beräknar att nuvärdet av de totala besparingarna hänförliga till resolutionsavgifter, insättningsgarantier och andra övergående effekter på grund av flytten till bankunionen uppgår till cirka 0,9-1,2 miljarder euro (beräkningen inkluderar inte eventuella effekter på företagsskatt eller kapitalkrav), jämfört med att ha kvar sätet i Sverige. Denna beräkning innebär en viss förändring, baserad på aktuell finansiell information, från det förväntade nuvärdesintervallet på 1,1-1,3 miljarder euro som Nordea kommunicerade den 14 december 2017. Nuvärdet väntas variera till följd av förändringar i bankens balansräkning såväl som externa faktorer. Skillnaden beror främst på mer förfinade kalkyler rörande bankens balansräkning efter avdrag, vilken minskar den förväntade positiva nuvärdeseffekten från resolutionsavgifter och ränteavdragsmöjligheter för kostnader för efterställda lån. Nuvärdesberäkningen kan variera och grundar sig på ett antal antaganden och bedömningar. Om dessa antaganden och bedömningar förändras kan detta påverka de beräknade fördelar som flytten förväntas resultera i.

Prospektet har nu skickats till berörda finanstillsynsmyndigheter i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Frankrike och Spanien. Översättningar av sammandraget av prospektet till finska, svenska, danska, norska, franska och spanska finns med som bilagor till prospektet, och publiceras separat på Nordeas hemsida, www.nordea.com.

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på www.nordea.com från och med idag. Från och med den 19 februari eller däromkring kommer prospektet även att finnas tillgängligt på Nordea Finlands kontor på Aleksis Kivis gata 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland, Nasdaq Helsingfors reception, Fabiansgatan 14, FI-00100 Helsingfors, Finland, samt Nordeas huvudkontor på Smålandsgatan 17, SE 105 71 Stockholm, Sverige.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 55 99 

Viktig information 

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Alla beslut gällande den föreslagna fusionen bör enbart grundas på den information som finns i kallelsen till Nordeas årsstämma och fusionsprospektet, samt på en oberoende analys av informationen däri. Du bör läsa fusionsprospektet för mer fullständig information om Nordeakoncernen och fusionen.

Detta meddelande innehåller framåtriktad information, i synnerhet de nuvärdesuppskattningar som diskuteras häri. Sådan framåtriktad information är föremål för förändringar och baseras på ett antal antaganden och bedömningar som diskuteras i mer detalj i prospektet.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 14:00 CET den 16 februari 2018.  

Documents