Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Resultat för andra kvartalet 2018

Pressmeddelande | 2018-07-19 08:00

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet: 

”Detta kvartal har vi börjat se att vårt arbete för att öka kundnöjdheten ger resultat, och vi ser tecken på högre affärsaktivitet på både företags- och privatsidan. Vi levererar på kostnader, regelefterlevnad, kapital och kreditkvalitet, vilket utgör grunden för att förbli våra kunders stabila, trygga och tillförlitliga bankpartner, idag och imorgon.  

På senare år har Nordea förenklat och fokuserat sin verksamhet på bankens nordiska kärnmarknader och kunder. Det planerade förvärvet av Gjensidige Bank är ytterligare ett steg på den vägen. Det är en lönsam och växande digital bank, och genom vårt strategiska partnerskap med Gjensidige skapar vi möjligheter att stärka vår position på en av våra kärnmarknader i Norden och ta del av en lönsam tillväxt.

En annan viktig milstolpe på vår transformationsresa var när Europeiska centralbanken beviljade banklicens till Nordea Bank Abp, Nordeakoncernens tilltänkta moderbolag efter den planerade flytten av vår legala hemvist. Licensen behövs för att Nordea ska kunna verka inom bankunionen, och för att uppnå stabilitet, förutsägbarhet och lika villkor.

Under kvartalet har vi sett tecken på en högre affärsaktivitet på några av våra kärnmarknader. Utlåningsvolymerna har stabiliserats och har vänt upp i vissa sektorer, och det går bra för vår kapitalmarknads- och rådgivningsverksamhet, medan sparrelaterade avgifter och provisioner samt utlåningsmarginalerna på privatsidan förblir under press. Även om vi förväntar oss en viss måttlig tillväxt under återstoden av året är det, givet avmattningen under första halvåret 2018, osannolikt att de återkommande intäkterna 2018 når samma nivå som under 2017*. Dock räknar vi ändå med ett högre nettoresultat 2018 jämfört med 2017. Vi är på god väg att klara vårt kostnadsmål på 4,9 md euro för 2018. Kreditförlusterna väntas under kommande kvartal bli lägre än det långsiktiga genomsnittet.”

*Intäkterna för 2017 reviderade för försäljningen av den baltiska verksamheten och den danska liv- och pensionsförsäkringsrörelsen.

Andra kvartalet 2018 jämfört med andra kvartalet 2017 (andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018) 

 • Räntenetto 1 073 mn euro, -9 %; -7 % i lokala valutor (+2 %, +2 % i lokala valutor) 
 • Rörelseintäkter 2 541 mn euro, +6 %; +8 % i lokala valutor (+10 %, +10 % i lokala valutor)
 • Kostnader 1 154 mn euro, -11 %; -8 % i lokala valutor (-4 %, -3 % i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster 1 387 mn euro, +24 %; +27 % i lokala valutor (+25 %, +25 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 59 mn euro, -44 %; -41 % i lokala valutor (+48 %, +53 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat 1 328 mn euro, +31 %; +34 % i lokala valutor (+24 %, +24 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 19,9 %, upp från 19,2 % (upp från 19,8 %)
 • K/I-tal 45 %, ner från 54 % (ner 7 %-enheter från 52 %)
 • Kreditförlustrelation 10 punkter, ner från 13 punkter (upp 3 punkter från 7 punkter)
 • Avkastning på eget kapital 13,9 %, upp från 9,5 % (upp 3,9 %-enheter från 10,0 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,27 euro, jämfört med 0,18 euro (0,27 euro jämfört med 0,20 euro)

Valutakurser som använts för kv2 2018 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4477, NOK 9,5953 och SEK 10,1553.

För ytterligare information: 
Casper von Koskull, vd och koncernchef, tel 010 157 1020             
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515   
Christopher Rees, Group CFO, tel +45 5547 2377
Afroditi Kellberg, presschef Sverige tel 073 350 5599

Senaste kvartalsresultat

Detta pressmeddelande innehåller information somNordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 07.00 CET. 

Documents