Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordeas flytt är genomförd

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-10-01 08:30

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Från och med i dag, den 1 oktober 2018, har Nordea sitt säte i Finland, som ingår i europeiska bankunionen, efter verkställandet av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp. Som en följd därav har det tidigare moderbolaget Nordea Bank AB (publ) har upplösts och samtliga tillgångar och skulder har överförts till Nordea Bank Abp. Vidare har 4 037 460 272 aktier emitterats till de tidigare aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) som fusionsvederlag och 12 491 647 aktier emitterats till Nordea Bank Abp självt för att spegla det innehav i egna aktier som Nordea Bank AB (publ) hade omedelbart före flytten. Bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige kommer att bedrivas av filialer till Nordea Bank Abp och det blir inga förändringar i den dagliga verksamheten sett ur ett kundperspektiv.

- Nordea är en av Europas största och starkaste banker. Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara europeiska banker. Flytten gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare och ger oss de bästa möjligheterna att växa och utveckla våra tjänster så att vi kan uppnå vår kundvision: vi vill att våra kunder ska uppleva att vi är lätta att ha göra med, när som helst och var som helst, att vi är relevanta och kompetenta och att de personliga och digitala relationerna gör Nordea till en trygg, tillförlitlig partner, säger vd och koncernchef Casper von Koskull.

Inga förändringar i den dagliga verksamheten
Nordea fortsätter att vara den tillförlitliga partnern som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden, när som helst och var som helst. Flytten påverkar inte hur och var Nordea fattar beslut rörande våra enskilda kunder.

- Vi fortsätter att skapa värde för alla våra kunder, eftersom vi håller fast vid samma nordiska verksamhetsmodell som vi har i dag. Vi kommer att vara lika nära våra kunder som alltid, och fortsätta att ha en aktiv roll i de nordiska samhällena och ekonomierna, säger Casper von Koskull.

Nordea fortsätter också sitt nära samarbete med nationella myndigheter och har åtagit sig att från den 1 oktober 2018 frivilligt följa de tillsynskrav som fattats av tillsynskollegiet lett av svenska Finansinspektionen till dess att Europeiska centralbanken har fattat beslut om tillsynskrav, utarbetade i enlighet med tillsynsbedömningen (SREP) 2019, vilket förväntas ske i slutet av 2019. Nordea räknar med att kunna meddela det slutliga kapitalkravet efter den 1 oktober 2018 när tillsynskollegiet lett av svenska Finansinspektionen har fattat sitt gemensamma beslut.

Information om genomförande av fusionen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp, emission av vederlagsaktier och emission av egna aktier
Den gränsöverskridande omvända fusion som verkställer flytten av Nordeakoncernens moderbolag till Finland har i dag genomförts genom att den gränsöverskridande fusionens verkställande har registrerats i det finska handelsregistret.

Genomförandet av den gränsöverskridande fusionen medför att Nordea Bank AB (publ) har upplösts och att samtliga tillgångar och skulder tillhörande Nordea Bank AB (publ) har överförts till Nordea Bank Abp. I framtiden kommer bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige att bedrivas genom filialer till Nordea Bank Abp. Vidare har 4 037 460 272 nya aktier i Nordea Bank Abp emitterats som fusionsvederlag till de tidigare aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) (”Vederlagsaktierna”) och registrerats hos det finska handelsregistret den 1 oktober 2018 i samband med registreringen av fusionen.

För att uppnå samma antal egna aktier i Nordea Bank Abp som innehades av Nordea Bank AB (publ) på sista handelsdagen före flytten (d.v.s. den 28 september 2018), har även en riktad aktieemission genomförts i enlighet med det beslut styrelsen för Nordea Bank Abp antog den 5 september 2018 och registrerats hos det finska handelsregistret i dag. Antalet aktier som emitterades i den riktade nyemissionen och därmed det sammanlagda antalet egna aktier som för närvarande innehas av Nordea Bank Abp uppgår till 12 491 647 aktier (de ”Egna Aktierna”).

Efter registreringen av Vederlagsaktierna och de Egna Aktierna uppgår Nordea Bank Abp:s aktiekapital till 4 049 951 919 euro och antalet aktier uppgår till 4 049 951 919 aktier. Varje aktie medför en röst.

I enlighet med tidigare meddelanden har aktierna i Nordea Bank Abp i dag tagits upp till handel på de reglerade marknaderna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn och handeln inleds i dag medan aktierna i Nordea Bank AB (publ) avnoteras från Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn till följd av genomförandet av den gränsöverskridande fusionen och upplösningen av Nordea Bank AB (publ).

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, 073 350 5599 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 08.30 EET den 1 oktober 2018.

Documents