Bokslutskommuniké 2018

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-02-06 07:42

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Bokslutskommuniké

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:
”2018 kännetecknades av viktiga leveranser i vårt transformationsarbete: Nordea är nu en mer fokuserad, enklare och motståndskraftig bank – med säte i bankunionen – och har en starkt förbättrad grund för riskhantering och regelefterlevnad efter omfattande investeringar. Vi levererar också på planerna för ökad kostnadseffektivitet, kreditkvaliteten är fortsatt stark och balansräkningen är robust. Vi är därmed redo att framgångsrikt leda banken genom konjunkturcykeln.

Samtidigt är resultatet för 2018 inte på den nivå vi vill att det ska vara. Året präglades av utmaningar på intäktssidan till följd av marginalpress i utlåningen till privatkunder, dämpad volymtillväxt och press på intäkterna från sparande och marknadsgarantverksamheten. Mot årets slut stabiliserades marginalerna, men det svåra marknadsläget under fjärde kvartalet drog ner intäkterna från vår kapitalförvaltning och nettoresultatet av poster till verkligt värde ytterligare.

För 2019 är våra prioriteringar ytterst tydliga. Vi har nu ett bra utgångsläge för att trappa upp våra kundsatsningar och öka affärsaktiviteten, samtidigt som vi fortsätter att öka den strukturella kostnadseffektiviteten. Nu handlar det om att verkställa.

Nordeas styrelse avser att föreslå en utdelning på 0,69 euro per aktie.”

Helåret 2018 jämfört med helåret 2017 (Fjärde kvartalet 2018 jämfört med fjärde kvartalet 2017)

 • Räntenetto 4 324 mn euro, -7 %; -5 % i lokala valutor (2 %, 3 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter 9 005 mn euro, -5 %; -3 % i lokala valutor (-6 %, -4 % i lokala valutor)
 • Kostnader 4 879 mn euro, -4 %; -2 % i lokala valutor (2 %, 3 % i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster 4 126 mn euro, -6 %; -4 % i lokala valutor (-17 %, -16 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 173 mn euro, -53 %; -51 % i lokala valutor (-58 %, -57 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat 3 953 mn euro, -1 %; 1 % i lokala valutor (-13 %, -13 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation 15,5 % jämfört med 19,5 % (15,5 % jämfört med 19,5 %)
 • K/I-tal 54 % jämfört med 54 % (66 % jämfört med 61 %)
 • Kreditförlustrelation 7 punkter jämfört med 12 punkter (5 punkter jämfört med 9 punkter)
 • Avkastning på eget kapital 9,7 % jämfört med 9,5% (6,1 % jämfört med 7,7 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,76 euro jämfört med 0,75 euro (0,12 euro jämfört med 0,15 euro)

Valutakurser som använts för kv4 2018 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4533, NOK 9,6033 och SEK 10,2608. 

Utsikter

Viktiga faktorer
I hela Nordea trappar vi nu upp våra satsningar på att öka affärsaktiviteten, och varje affärsområde har identifierat ett antal initiativ som ska stärka mervärdet för kunderna och öka intäkterna. Några exempel är investeringar inom Private Banking i Norge och Sverige, förvärvet av Gjensidige Bank, nya distributionskanaler inom Asset Management och Wholesale Banking samt tydliga planer på att återta bolånevolymer, där vi redan börjar se resultat.  

Den strukturella kostnadseffektiviteten ska öka genom större användning av automation och robotteknik, den pågående satsningen i Polen och Estland samt outsourcing av stordatordriften till IBM. Vi förenklar också genom att samordna våra produkter och tjänster, och vi drar nytta av skalfördelar genom att fortsätta slå samman gemensamma enheter, exempelvis globala verksamheter och tjänster. När allt kommer omkring handlar det nu om att verkställa. 

Kostnader
För 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018*, och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med 5–10 procent, med oförändrade valutakurser.

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019**, och kassamässiga kostnader väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser.

*141 mn euro i goodwillnedskrivning 2018 som avsåg Ryssland
**141 mn euro i goodwillnedskrivning som avsåg Ryssland och 90 mn euro 2019 avseende försäljningen av Luminor-aktier och förvärvet av Gjensidige Bank

Kreditkvalitet
Vi räknar med att kreditförlusterna under kommande kvartal förblir låga och nära det långsiktiga genomsnittet för 2018. 

Kapitalpolicy
Mot bakgrund av överenskommelsen om övergångsregler med ECB efter Nordeas flytt till bankunionen och ambitionen att behålla samma nominella kapitalbuffert, beslutade Nordeas styrelse att ändra koncernens kapitalpolicy vid styrelsemötet som hölls den 5 februari 2019, så att den speglar övergångsreglerna. Kapitalbufferten har justerats från 50–150 punkter till 40–120 punkter. Detta är främst en teknisk justering, vilket innebär att kapitalbufferten förblir i stort sett oförändrad i nominella eurobelopp. Kapitalbufferten uppgår för närvarande till cirka 2,5 md euro (160 punkter). Ambitionen är att nå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens bokslutskommuniké 2018 

Årsredovisningen 2018, med förvaltningsberättelse och reviderat årsbokslut, publiceras under vecka 9. Årsredovisningen publiceras på www.nordea.com/ir

För ytterligare information:

Casper von Koskull, vd och koncernchef, +358 503 821 391 Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377 
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, +46 72 235 0515                
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, +46 73 350 5599

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06:30 CET) den 6 februari 2019. 

Documents