Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea publicerar omräknade finansiella rapporter för de fyra kvartalen 2018

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-04-15 11:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Mot bakgrund av den förändrade redovisningsprincipen för resolutionsavgifter från och med första kvartalet 2019 och i syfte att säkerställa jämförbarhet mellan de finansiella rapporterna för 2019 och 2018, räknar Nordea om jämförelsetalen för de fyra kvartalen 2018 och publicerar dessa på nordea.com.

I ett börsmeddelande den 5 april 2019, ”Nordea byter redovisningsprincip för resolutionsavgifter”, gav Nordea besked om att banken byter redovisningsprincip från och med första kvartalet 2019. Med hänvisning till detta, och för att säkerställa jämförbarhet mellan de finansiella rapporterna för 2019 och 2018, räknar Nordea om jämförelsetalen för de fyra kvartalen 2018.

Omräkningarna påverkar främst posterna Räntenetto, Övriga kostnader och Periodens resultat för vart och ett av de fyra kvartalen 2018. Omräkningarna innebär ändringar mellan poster och mellan kvartal jämfört med tidigare upprättade finansiella rapporter. Detta påverkar därmed inte Nordeas resultat för helåret 2018 eller avkastning på eget kapital (ROE).

Bytet av redovisningsprincip innebär att resolutionsavgifterna från och med första kvartalet 2019 kommer att kostnadsföras i sin helhet i första kvartalet varje år och redovisas under ”Övriga kostnader” i den finansiella rapporteringen. Detta görs i enlighet med finska redovisningskrav och är en följd av Nordeas flytt från Sverige till Finland den 1 oktober 2018.

De omräknade jämförelsetalen för de fyra kvartalen 2018 har publicerats på nordea.com, på sidan som anges nedan.

https://www.nordea.com/en/investor-relations/ir-news/ 

För ytterligare information:
Andreas Larsson, chef för Debt Investor Relations, +46 709 70 7555

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.00 CET den 15 april 2019.

  
Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents