Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Halvårsrapport 2019

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-07-18 06:30

Nordea Bank Abp – Insiderinformation – Halvårsrapport

Vd Casper von Koskulls kommentar till resultatet:

”Affärsklimatet för Nordea förblir stabilt med fortsatt utlåningstillväxt, pressade marginaler och utmanande förhållanden för vår marknadsgarantverksamhet. De åtgärder som vi vidtagit under det senaste året har dock resulterat i en del hoppfulla tecken på återtagande av marknadsandelar och framtida kostnadsminskningar, men det kommer att ta tid innan den ökade affärsaktiviteten reflekteras fullt ut i vårt resultat.

Med det sagt, är vår prestation inte tillfredsställande och det krävs ytterligare åtgärder för att stärka det finansiella resultatet. Jag är övertygad om att de investeringar vi gjort i regelefterlevnads- och systeminfrastruktur, tillsammans med våra engagerade och kompetenta medarbetare, kommer att säkerställa en stark utveckling för banken framöver.

Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019.

Som meddelades den 30 juni 2019 har jag beslutat att gå i pension från Nordea i slutet av 2020. Arbetet med att rekrytera en efterträdare har inletts. Närmare information om tidplanen kommer att kommuniceras när den är tillgänglig.”

Andra kvartalet 2019 jämfört med andra kvartalet 2018 (andra kvartalet 2019 jämfört med första kvartalet 2019)  

 • Räntenetto 1 071 mn euro, -4 %; -1 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter 2 141 mn euro, -17 %; -16 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor)
 • Rörelseintäkter[1] 2 141 mn euro, -4 %; -3 % i lokala valutor (1 %, 2 % i lokala valutor)
 • Rörelsekostnader 1 180 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-19 %, -18 % i lokala valutor)
 • Rörelsekostnader[2] 1 180 mn euro, 2 %; 3 % i lokala valutor (-13%, -12% i lokala valutor)
 • Resultat före kreditförluster 961 mn euro, -33 %; -32 % i lokala valutor (45 %, 45 % i lokala valutor)
 • Kreditförluster 61 mn euro, 3 %; 5 % i lokala valutor (45 %, 48 % i lokala valutor)
 • Rörelseresultat 900 mn euro, -34 %; -33 % i lokala valutor (45 %, 45 % i lokala valutor)
 • Kärnprimärkapitalrelation[3],[4] 14,8 % jämf. med 19,9 % (14,8 % jämf. med 14,6 %)
 • K/I-tal 55 % jämf. med 45 % (55 % jämf. med 69 %)
 • K/I-tal[1],[2] 55 % jämf. med 52 % (55 % jämf. med 64 %)
 • Kreditförlustrelation 10 punkter jämf. med 10 punkter (10 punkter jämf. med 7 punkter)
 • Avkastning på eget kapital 9,1 % jämf. med 14,3 % (9,1 % jämf. med 5,5 %)
 • Avkastning på eget kapital[1],[2] 9,1 % jämf. med 9,8 % (9,1 % jämf. med 6,7 %)
 • Avkastning på eget kapital[1],[2],[5] 8,5 % jämf. med 9,4 % (8,5 % jämf. med 8,1 %)
 • Resultat per aktie efter utspädning 0,17 euro, jämfört med 0,28 euro (0,17 euro jämfört med 0,10 euro)

Valutakurser som använts för kv2 2019 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4651, NOK 9,7314 och SEK 10,5170.
[1] Exkl. jämförelsestörande poster kv4 2018: vinst på 50 mn euro från omvärdering av Euroclear (38 mn euro efter skatt) och 36 mn euro från försäljningen av Nordea Ejendomme. Kv1 2018: vinst på 135 mn euro från uppdatering av värderingsmodell i Danmark (105 mn euro efter skatt).
[2] Exkl. jämf.störande poster kv1 2019: icke-avdragsgilla kostnader på 95 mn euro gällande avsättning för penningtvättsrelaterade ärenden. Kv4 2018: förlust på 141 mn euro från goodwillnedskrivning i Ryssland.
[3] Inklusive periodens resultat justerat för upplupen utdelning.
[4] Kapitalrelationerna för 2018 har inte räknats om till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se Not 1 för mer information).
[5] Justerat för resolutionsavgifter efter skatt: -40 mn euro under kv2 2019, 118 mn euro under kv1 2019 och -32 mn euro under kv2 2018.

Resultaträkning
Kv 2 Kv 1 Föränd- Lokal Kv 2 Föränd- Lokal Jan-jun Jan-jun Föränd- Lokal
2019 2019 ring % val. % 2018 ring % val. % 2019 2018 ring % val. %
Mn euro
Räntenetto 1 071 1 056 1 2 1 110 -4 -1 2 127 2 226 -4 -3
Avgifts- och provisionsnetto 743 737 1 1 800 -7 -6 1 480 1 570 -6 -5
Nettoresultat av poster till verkligt värde 283 264 7 7 260 9 8 547 701 -22 -22
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat 24 14 71 71 33 -27 -35 38 61 -38 -42
Övriga rörelseintäkter 20 44 -55 -56 375 -95 -95 64 398 -84 -84
Summa rörelseintäkter 2 141 2 115 1 2 2 578 -17 -16 4 256 4 956 -14 -13
Personalkostnader -727 -718 1 2 -730 0 1 -1 445 -1 528 -5 -4
Övriga kostnader -304 -594 -49 -48 -350 -13 -12 -898 -853 5 7
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar -149 -140 6 7 -74 101 104 -289 -145 99 101
Summa rörelsekostnader -1 180 -1 452 -19 -18 -1 154 2 3 -2 632 -2 526 4 6
Resultat före kreditförluster 961 663 45 45 1 424 -33 -32 1 624 2 430 -33 -32
Kreditförluster, netto -61 -42 45 48 -59 3 5 -103 -99 4 6
Rörelseresultat 900 621 45 45 1 365 -34 -33 1 521 2 331 -35 -34
Skatt -219 -178 23 23 -250 -12 -12 -397 -479 -17 -16
Periodens resultat 681 443 54 53 1 115 -39 -38 1 124 1 852 -39 -39
Volymer, nyckeluppgifter[1]
30 jun 31 mar 
Föränd- Lokal 30 jun Föränd- Lokal
2019 2019 ring % val. % 2018 ring % val. %
Md euro
Utlåning till allmänheten 323,8 325,6 -1 0 314,8 3 4
Utlåning till allmänheten, exkl repor 300,2 300,6 0 0 292,4 3 3
In- och upplåning från allmänheten 176,5 176,3 0 1 176,5 0 1
Inlåning från allmänheten, exkl repor 167,0 166,6 0 1 166,3 0 1
Summa tillgångar 582,9 590,2 -1 570,1 2
Kapital under förvaltning 306,5 300,2 2 307,0 0
Eget kapital 31,1 30,5 2 31,9 -3
Nyckeltal[2]
Kv 2 Kv 1 Föränd- Kv 2 Föränd- Jan-jun Jan-jun Föränd-
2019 2019 ring % 2018 ring % 2019 2018 ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,17 0,10 70 0,28 -39 0,27 0,46 -41
EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,58 0,68 -15 0,82 -29 0,58 0,82 -29
Aktiekurs[1], euro 6,39 6,80 -6 8,26 -23 6,39 8,26 -23
Totalavkastning, % 4,0 3,3 3,7 -1,5 -7,0
Eget kapital per aktie[1], euro 7,69 7,55 2 7,90 -3 7,69 7,90 -3
Potentiellt antal utestående aktier[1], miljoner 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 4 032 4 033 0 4 037 0 4 032 4 037 0
Avkastning på eget kapital, % 9,1 5,5 14,3 7,2 11,7
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, % 10,6 6,4 16,5 8,4 13,4
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 1,7 1,1 3,6 1,4 3,0
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 8,5 7,0 13,9 7,7 12,1
K/I-tal, % 55 69 45 62 51
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 58 61 46 59 49
Kreditförluster på årsbasis, punkter[3] 10 7 43 10 0 9 8 13
Kärnprimärkapitalrelation[1],[4],[5],[6],[7], % 14,8 14,6 19,9 14,8 19,9
Primärkapitalrelation[1],[4],[5],[7], % 17,3 17,1 22,2 17,3 22,2
Total kapitalrelation[1],[4],[5],[7], % 19,8 19,5 25,4 19,8 25,4
Primärkapital[1],[4],[7], md euro 27,6 27,8 -1 27,2 1 27,6 27,2 1
Riskvägda tillgångar[4], md euro 160 163 -2 123 30 160 123 30
Antal anställda (omr till heltidstjänster)[1] 29 550 29 284 1 29 271 1 29 550 29 271 1
Economic capital[1],[7], md euro 27,8 28,2 -1 26,5 5 27,8 26,5 5
[1] Vid periodens slut.
[2] För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som Alternativa nyckeltal, se www.nordea.com/en/investor-relations/.
[3] Inklusive utlåning till allmänheten som redovisas i Tillgångar som innehas för försäljning i kv 1 2018.
[4] Inklusive resultatet för perioden.
[5] Nya kapitaltäckningsregler (ytterligare information finns i avsnittet Övrig information).
[6] Inklusive periodens resultat justerat för förutsebar utdelning.
[7] Kapitaltäckningstalen för 2018 har inte omräknats till följd av förändrad redovisning och presentation av resolutionsavgifter (se not 1 för mer information).

  
Utsikter

Viktiga faktorer
I hela Nordea intensifieras ansträngningarna för att öka affärsaktiviteten, och alla affärsområden har identifierat ett antal satsningar som ska skapa mervärde för våra kunder och öka intäkterna. Några exempel är investeringar i Private Banking i Norge och Sverige, integrationen av Gjensidige Bank, nya distributionskanaler i Asset Management och Wholesale Banking samt åtgärder för att stärka affärsaktiviteten på bolånesidan, där vi redan börjat se resultat.  

De viktigaste åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten är ökad automatisering och robotteknik, omställning av vår arbetsstyrka genom flytt av vissa funktioner till Polen och Estland, samt ökad outsourcing och partnerskap där ett aktuellt exempel är samarbetet med John Hancock gällande distribution av våra Stable Return-produkter i USA. Vi förenklar även genom att harmonisera produkter och tjänster och dra nytta av skalfördelar genom en fortsatt konsolidering av gemensamma enheter, till exempel koncerngemensamma funktioner och tjänster.  

Efter att på senare år ha minskat risken i banken, investerat i vår digitala plattform och i grunden för regelefterlevnad samt koncentrerat vår verksamhet till Norden, har Nordea gått in i en ny fas med kundfokus. De finansiella förutsättningarna har också förändrats, med räntor som förväntas ligga kvar på låga nivåer längre, och inom kort kommer vi också att ha en bättre bild av vilka kapitalkrav vi omfattas av inom bankunionen. Nordea kommer därför att se över de finansiella målen, inklusive vår kapital- och utdelningspolicy, och har för avsikt att presentera dessa efter publiceringen av rapporten för tredje kvartalet 2019. 

Den 18 juli 2019 publicerar ECB resultatet från sin heltäckande utvärdering av Nordea, med bland annat granskning av tillgångarnas kvalitet (AQR) och ett stresstest. Det övergripande resultatet från utvärderingen bekräftar Nordeas robusta kapitalposition, som ligger över alla de gränsvärden som ECB fastställt. Utfallet från AQR visar på en konservativ bedömning av aktuella reserver. Nordea har granskat resultatet och är trygg med den nuvarande nivån på redovisade reserver. Nordea räknar med att det konservativa utfallet från AQR kommer att utvärderas ytterligare och diskuteras i kontakten med tillsynsmyndigheten under andra halvåret 2019. 

Kostnader
För 2021 räknar vi med att kostnadsbasen, med oförändrade valutakurser, blir cirka 3 procent lägre än 2018, exklusive jämförelsestörande poster 2018[1], och kassamässiga kostnader väntas under samma period minska med upp till 10 procent, med oförändrade valutakurser.  

Kostnaderna för 2019 förväntas minska jämfört med 2018, med oförändrade valutakurser, exklusive jämförelsestörande poster under 2018 och 2019[2], och de totala kassamässiga kostnaderna väntas minska under samma period, med oförändrade valutakurser. 

1 Nedskrivningar av goodwill med 141 mn euro under fjärde kvartalet 2018
2 Justerat för nedskrivningen av goodwill med 141 mn euro under 2018, transaktionskostnader på 90 mn euro under 2019, en högre resolutionsavgift 2019 och en avsättning på 95 mn euro under första kvartalet 2019 

Kreditkvalitet
För kommande kvartal räknar vi med att kreditförlusterna förblir låga och ungefär i nivå med genomsnittet 2018. 

Kapitalpolicy
Med hänsyn till implementeringen av övergångsarrangemang som överenskommits med Europeiska centralbanken efter Nordeas flytt till bankunionen, och i syfte att upprätthålla den nominella kapitalbuffertnivån, har kapitalbufferten justerats från 50-150 punkter till 40-120 punkter. Detta är i huvudsak en teknisk justering och kapitalbufferten förblir i det närmaste oförändrad i sett till det nominella beloppet i euro. Kapitalbufferten uppgår för närvarande till omkring 2,0 md euro (120 punkter). Nordeas mål är att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy 

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens halvårsrapport för 2019 

För ytterligare information:

Casper von Koskull, vd och koncernchef, +358 503 821 391 Christopher Rees, Group CFO, +45 5547 2377
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, +46 72 235 05 15                
Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, +46 73 350 55 99 

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 06.30 CET den 18 juli 2019.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är en av de största bankerna i Norden, mätt i börsvärde, med cirka 10 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents