Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-02-07 16:30

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sina förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020. Styrelsen för Nordea Bank Abp kommer att införliva förslagen i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2020.

Val av styrelsens ledamöter och ordförande

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma

- att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio

- omval av Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Pernille Erenbjerg, Kari Jordan, Petra van Hoeken och John Maltby som styrelseledamöter

- val av Jonas Synnergren som ny styrelseledamot, och

- omval av Torbjörn Magnusson som styrelseordförande.

Maria Varsellona är inte tillgänglig för omval.

Jonas Synnergren föreslås som ny styrelseledamot

Jonas Synnergren, M. Sc. (Econ.), född 1977 och svensk medborgare, är partner i Cevian Capital AB och chef för Cevian Capitals verksamhet i Sverige sedan 2012. Han har omkring 19 års tidigare erfarenhet från exempelvis kapitalförvaltning och konsultarbete i finanssektorn. Jonas Synnergren är styrelseledamot i Veoneer Inc och har tidigare varit styrelseledamot i Tieto Abp (2012-2019). Han är oberoende i förhållande till Nordea Bank Abp och dess betydande aktieägare, enligt Finsk kod för bolagsstyrning. Jonas Synnergren innehar för närvarande inga aktier i Nordea Bank Abp.

Samtliga föreslagna kandidater har accepterat nomineringen som styrelseledamöter i Nordea Bank Abp, och Torbjörn Magnusson har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Berörd myndighet har godkänt den nya kandidaten.

Utöver de ovan föreslagna kandidaterna har styrelsen i Nordea Bank Abp tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen. För perioden från slutet av Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 och fram till och med utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har arbetstagarna utsett Gerhard Olsson, Kari Ahola och Dorrit Groth Brandt till ordinarie styrelseledamöter och Hans Christian Riise till styrelsesuppleant. 

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Torbjörn Magnusson är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/. Den föreslagna nya styrelseledamotens CV kommer att läggas ut på www.nordea.com/sv/om-nordea/bolagsstyrning/ordinarie-bolagsstaemma/nordeas-bolagsstaemma-2020/.

Oberoende enligt Finsk kod för bolagsstyrning

Samtliga föreslagna styrelseledamöter som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman är enligt Finsk kod för bolagsstyrning oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare, med undantag för Torbjörn Magnusson, verkställande direktör för Sampo Abp och vd och koncernchef för Sampokoncernen, eftersom Sampo Abp är en betydande aktieägare i Nordea Bank Abp. Vidare anses samtliga föreslagna styrelseledamöter som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman vara oberoende i förhållande till bolaget, inklusive Sarah Russel som, om hon omväljs av den ordinarie bolagsstämman, har varit styrelseledamot i bolaget och dess rättsliga föregångare under tio år i följd. Den samlade bedömningen är att hennes oberoende inte äventyras som en följd av hennes mångåriga styrelsearbete, och inga andra faktorer eller omständigheter har identifierats som skulle kunna minska hennes oberoende.

De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Arvode till styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll 2020 föreslagen (euro) 2019 (euro) Ökning (%)
Ordförande 300 000 300 000 0
Vice ordförande 145 000 145 000 0
Övriga styrelseledamöter 95 000 95 000 0

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår också följande ytterligare årsarvode för kommittéordförande och kommittéledamöter:

Roll 2020 föreslagen (euro) 2019 (euro) Ökning (%)
Ordförande i ersättningskommittén 42 000 42 000 0
Ledamöter i ersättningskommittén 26 000 26 000 0
Alla övriga kommittéordförande 60 000 60 000 0
Alla övriga kommittéledamöter 30 000 30 000 0

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare föreslås att bolaget betalar eller ersätter styrelseledamöterna för alla deras kostnader eller utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsearbetet.

Reviderad arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår den ordinarie bolagsstämman att besluta om godkännande av den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd, i enlighet med bifogad bilaga.

Förändringarna föreslås i syfte att förtydliga och införliva lagkrav i arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd, exempelvis utvärdering av successionsplanen för styrelsen liksom urvalskriterier och urvalsprocess för högsta ledningen, granskning av ersättningspolicyn för styrande organ beträffande styrelsens ersättning samt beaktande av Nordeas mångfaldspolicy och dess mål. Vidare har vissa tekniska förändringar gjorts och processen för att fastställa de största aktieägarnas rätt att utse en representant har förtydligats.

Aktieägarnas nomineringsråds sammansättning

Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som inrättades 2019 är Kari Stadigh, utsedd av Sampo Abp, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden, Mikael Wiberg, fondförvaltare hos Alecta, Christer Gardell, managing partner och medgrundare i Cevian Capital AB, och Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp.

För ytterligare information om Nordeas nomineringsråd:
Kari Stadigh, tel +41 78 404 2786

För annan information relaterad till Nordea:
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 17.30 EET den 7 februari 2020.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den ledande banken i Norden. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents