Resultat för första kvartalet 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-04-29 06:30

Nordea Bank Abp – Interimsrapport

Vd Frank Vang-Jensen kommenterar resultatet: 

 ”Under första kvartalet 2020 spreds covid-19 runtom i världen, något som påverkat oss alla. Den här pandemin har utvecklats till en samhällelig och ekonomisk kris som kommer att få allvarliga ekonomiska konsekvenser och kan leda till strukturella förändringar i våra samhällen på lång sikt. Det är uppmuntrande att de nordiska regeringarna och myndigheterna i ett tidigt skede tog pandemin på allvar genom att vidta en rad olika åtgärder för att begränsa effekterna på samhället. Även om vi ser tidiga tecken på att en del länder börjar öppna upp, råder fortsatt stor osäkerhet kring hur bestående och omfattande de ekonomiska konsekvenserna av covid-19 blir och det är alltför tidigt att förutspå vilken form återhämtningen kommer att ta.

De åtgärder vi vidtar är fokuserade på att göra allt vi kan för att stötta våra kunder, se till att våra medarbetare är trygga och säkerställa kontinuitet i verksamheten. Vi erbjuder till exempel amorteringsfria perioder, där vi tagit emot mer än 60 000 ansökningar från våra kunder. Bara i mars månad fick vi in kreditförfrågningar på motsvarande mer än 13 md euro från våra företagskunder. Mer än 70 procent av våra medarbetare arbetar just nu på distans, vilket innebär att vi kan hålla igång verksamheten helt och hållet under krisen och upprätthålla en hög aktivitetsnivå, trots de tillfälligt stängda bankkontoren på vissa av våra hemmamarknader. Jag är stolt över det arbete och de utmärkta insatser som våra medarbetare gör för att stötta våra kunder och samhällen i dessa svåra tider.

Trots de tuffa marknadsförhållandena följer vi planerna för att nå våra finansiella mål, och jag är nöjd med resultatet för det här kvartalet. Vi redovisar ett stabilt resultat. Räntenettot ökade med 5 procent och avgifts- och provisionsnettot steg med 4 procent jämfört med första kvartalet 2019.  

Totalt sett minskade intäkterna med 5 procent, till följd av att nettoresultat av poster till verkligt värde påverkades negativt av den senaste tidens turbulens på finansmarknaden. Vi levererar i enlighet med vår kostnadsplan. Kostnaderna minskade med 8 procent vilket innebar ett oförändrat K/I-tal på 57 procent.

Vi har under de senaste åren minskat risken i vår balansräkning avsevärt och vi har fortsatt fokus på kvaliteten i vår befintliga kreditportfölj och nya affärsmöjligheter. Vår portfölj är väldiversifierad med låg exponering mot branscher som väntas bli direkt drabbade av covid-19. Kreditförlustavsätt-ningarna uppgick till 154 mn euro under kvartalet, varav 120 mn euro avsåg en extraavsättning enligt ledningens bedömning för att ta höjd för en sannolik ökning av kreditförlusterna den närmsta tiden. Nordea har nu reserveringar enligt ledningens bedömning på totalt 327 mn euro, vilket innebär att de samlade reserveringarna uppgår till 2,4 md euro.

Vår likviditetstäckningskvot förbättrades till 182 procent och kärnprimärkapitalrelationen är fortsatt hög och uppgår till 16 procent, det vill säga 5,8 procentenheter över de aktuella regelkraven. 

Vi står fortfarande fast vid att leverera på våra finansiella mål för 2022. Det är för tidigt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, men vi är beredda att över tid vidta åtgärder för att begränsa dessa. Våra omedelbara prioriteringar är tydliga: vi ska fortsätta stötta våra kunder, se till att våra medarbetare är trygga och säkerställa kontinuitet i verksamheten i dessa extraordinära tider.” 
 

Resultat för första kvartalet 2020 jämfört med första kvartalet 2019

Räntenetto 1 109 mn euro, 5 %
Rörelseintäkter 2 001 mn euro, -5 %
Rörelsekostnader -1 248 mn euro, -14 % (-8 %)1
Kreditförluster -154 mn euro, 267 %
Rörelseresultat 599 mn euro, -4 % (-16 %)1
Kärnprimärkapitalrelation2,3,4 16,0 % jämfört med 14,6 %
K/I-tal 62 % jämfört med 69 % (62 % jämfört med 64 %)1
K/I-tal5 57 % jämfört med 57 %
Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 26 punkter jämfört med 7 punkter
Avkastning på eget kapital 5,9 % jämfört med 5,5 %
Avkastning på eget kapital5 7,1 % jämfört med 8,1 %

Resultat för första kvartalet 2020 jämfört med fjärde kvartalet 2019

Räntenetto 1 109 mn euro, 0 %
Rörelseintäkter 2 001 mn euro, -13 % (-7 %)1
Rörelsekostnader -1 248 mn euro, 6 %
Kreditförluster -154 mn euro, 51 %
Rörelseresultat 599 mn euro, -41% (-32 %)1
Kärnprimärkapitalrelation2,3,4 16,0 % jämfört med 16,3 %
K/I-tal 62 % jämfört med 51 % (62 % jämfört med 55 %)1
K/I-tal5 57 % jämfört med 57 %
Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 26 punkter jämfört med 17 punkter
Avkastning på eget kapital 5,9 % jämfört med 9,9 %
Avkastning på eget kapital5 7,1 % jämfört med 7,6 %

Valutakurser som använts för kv1 2020 avseende poster i resultaträkningen: DKK 7,4714, NOK 10,4678 och SEK 10,6603.
1 Exklusive jämförelsestörande poster (se sidan 6 i rapporten för första kvartalet 2020 för vidare information).
2 Vid periodens slut.
3 Nya kapitaltäckningsregler (ytterligare information finns i avsnittet Övrig information i rapporten för första kvartalet 2020).
4 Inklusive periodens resultat justerat för förutsebar utdelning.
5 Exklusive jämförelsestörande poster (ytterligare information finns på sidan 6 i rapporten för första kvartalet 2020) och med periodiserade resolutionsavgifter.

 

Resultaträkning

Kv1 Kv1 Föränd- Kv4 Föränd-
2020 2019 ring % 2019 ring %
Mn euro
Räntenetto 1 109 1 056 5 1 108 0
Avgifts- och provisionsnetto 765 737 4 775 -1
Nettoresultat av poster till verkligt värde 109 264 -59 266 -59
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat -2 14 -1
Övriga rörelseintäkter 20 44 -55 146 -86
Summa rörelseintäkter 2 001 2 115 -5 2 294 -13
Personalkostnader -699 -718 -3 -648 8
Övriga kostnader -419 -594 -29 -375 12
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar -130 -140 -7 -156 -17
Summa rörelsekostnader -1 248 -1 452 -14 -1 179 6
Resultat före kreditförluster 753 663 14 1 115 -32
Kreditförluster, netto -154 -42 -102 51
Rörelseresultat 599 621 -4 1 013 -41
Skatt -139 -178 -22 -263 -47
Periodens resultat 460 443 4 750 -39
Volymer, nyckeluppgifter1
31 mar 31 mar Föränd- 31 dec Föränd-
2020 2019 ring % 2019 ring %
Md euro
Utlåning till allmänheten  324,0 325,6 0 322,7 0
Utlåning till allmänheten, exkl repor 295,1 300,6 -2 303,9 -3
In- och upplåning från allmänheten 174,0 176,3 -1 168,7 3
Inlåning från allmänheten, exkl repor 169,2 166,6 2 166,4 2
Summa tillgångar 600,4 590,2 2 554,8 8
Kapital under förvaltning 280,4 300,5 -7 324,7 -14
Eget kapital 31,5 30,5 3 31,5 0
Nyckeltal2
Kv1 Kv1 Föränd- Kv4 Föränd-
2020 2019 ring % 2019 ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,11 0,10 10 0,19 -42
EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,38 0,68 -44 0,38 0
Aktiekurs1, euro 5,13 6,80 -25 7,24 -29
Totalavkastning, % -25,6 3,3 18,7
Eget kapital per aktie1, euro 7,79 7,55 3 7,80 0
Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner 4 050 4 050 0 4 050 0
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 4 038 4 033 0 4 039 0
Avkastning på eget kapital, % 5,9 5,5 9,9
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, % 6,7 6,4 11,3
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 1,2 1,1 2,0
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 7,1 7,0 9,4
K/I-tal, % 62 69 51
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 57 61 54
Kreditförluster på årsbasis, punkter 26 7 271 17 53
Kärnprimärkapitalrelation1,4,5, % 16,0 14,6 16,3
Primärkapitalrelation1,3,4, % 17,8 17,1 18,3
Total kapitalrelation1,3,4, % 20,2 19,5 20,8
Primärkapital1,3, md euro 27,1 27,8 -2 27,5 -1
Riskvägda tillgångar3, md euro 152 163 -7 150 1
Antal anställda (omr till heltidstjänster)1 28 292 29 284 -3 29 000 -2
Economic capital1, md euro 25,8 28,2 -9 25,7 0

1 Vid periodens slut.
2 För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som Alternativa resultatmått,
se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3 Inklusive periodens resultat.
4 Nya kapitaltäckningsregler (ytterligare information finns i avsnittet Övrig information i rapporten för första kvartalet 2020).
5 Inklusive periodens resultat justerat för förutsebar utdelning.

Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen
Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022
Nordeas finansiella mål för 2022 är

  • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
  • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader
Under 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas på under 4,7 md euro med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Kapitalpolicy
En kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, som gäller från 1 januari 2020

Utdelningspolicy
Enligt vår utdelningspolicy ska vi ha en utdelningskvot på 60-70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Kreditkvalitet
Ny: Det är för tidigt att ge några utsikter för kreditförlusterna eftersom de ekonomiska konsekvenserna av covid‑19 fortfarande är väldigt osäkra.

Tidigare: Med tanke på det ekonomiska läget räknar Nordea med en i stort sett oförändrad kreditkvalitet under de kommande kvartalen.

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens rapport för första kvartalet 2020

 

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, tel +358 503 821 391 Christopher Rees, Group CFO, tel +45 5547 2377
Rodney Alfvén, chef för investerarrelationer, tel +46 72 235 05 15    Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, tel +46 73 350 55 99

  Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 29 april 2020.


Nordea är en nordisk fullservicebank. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents