Delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Regulatoriskt pressmeddelande | 2020-10-23 06:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Interimsrapport
23 oktober 2020, kl 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

 • Starkt resultat – fortsätter den positiva trenden från tidigare kvartal. Rörelseresultat ökade med 24 procent jämfört med tredje kvartalet 2019, med rekordhöga rörelseresultat i de flesta affärsområden. Intäkterna ökade med 4 procent. Räntenettot steg med 6 procent – den högsta tillväxttakten sedan 2012 – och nettoresultat av poster till verkligt värde steg med 30 procent till följd av hög affärsaktivitet inom Markets. Avgifts- och provisionsnettot minskade emellertid med 4 procent, eftersom intäkterna från framför allt kort- och betalningsavgifter alltjämt påverkades negativt av den dämpade ekonomiska aktiviteten till följd av covid-19.
   
 • Hög aktivitetsnivå och stigande affärsvolymer. Intäktsökningen drevs av högre kundaktivitet. Volymerna och marknadsandelarna inom bolån ökade, och det gjorde även utlåningen till små och medelstora företag. Vidare steg det förvaltade kapitalet med 4 procent, till rekordhöga 326 md euro. Ökningen fick stöd av den pågående återhämtningen på de finansiella marknaderna och stadiga nettoinflöden. Intäkterna från sparande ökade med 4 procent.
   
 • Satsningar på kostnadseffektivitet ger förväntade resultat. Rörelsekostnaderna (exklusive jämförelsestörande poster) minskade med 6 procent. Kostnaderna för helåret 2020 förväntas uppgå till under 4,7 md euro, inklusive kostnaderna från SG Finans.
   
 • Goda framsteg i förhållande till de finansiella målen. Nordeas K/I-tal minskar i linje med målet att nå 50 procent 2022 och förbättrades till 52 procent, ner från 58 procent för samma kvartal i fjol. Avkastningen på eget kapital var 10,1 procent under kvartalet, vilket visar på goda framsteg i förhållande till målet att nå över 10 procent 2022.
   
 • Kreditkvaliteten fortsatt stark och kreditförlustprognosen oförändrad. Kreditförlusterna blev sammantaget en återföring på 2 mn euro. Bufferten enligt ledningens bedömning på totalt 650 mn euro har bibehållits, eftersom de samlade ekonomiska konsekvenserna av pandemin ännu är osäkra. Kreditförlustprognosen är oförändrad: för helåret 2020 förutspås kreditförlusterna bli under 1 md euro.
   
 • Kapitalposition i toppklass i Europa – väl rustad att lämna utdelning. Nordeas kärnprimärkapitalrelation är 16,4 procent, vilket är 6,2 procentenheter över regelkravet. Nordeas finansiella styrka innebär att banken är väl rustad att både stödja sina kunder och lämna utdelning till sina aktieägare. Nordea har för avsikt att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen kommer att avstå från att besluta om utdelningen för 2019 tills efter den 1 januari 2021. Nordea kommer att se över situationen under fjärde kvartalet 2020 med hänsyn till eventuell ytterligare kommunikation från Europeiska centralbanken.
   
 • De finansiella målen för 2022 ligger fortsatt fast. Ett år efter kapitalmarknadsdagen är Nordea fortsatt fast besluten att leverera enligt affärsplanen och de finansiella målen för 2022. Samtliga affärsområden har förbättrat sina K/I-tal under det senaste året. Framstegen är tydliga tack vare ett fokuserat genomförande, men ytterligare förbättringar krävs alltjämt.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 4. För definitioner, se sidan 56 i delårsrapporten för tredje kvartalet 2020.)

 

Resultat för tredje kvartalet 2020 jämfört med tredje kvartalet 2019
(exklusive jämförelsestörande poster1)

 • Räntenetto 1 146 mn euro, 6 %
 • Rörelseintäkter 2 172 mn euro, 4 %
 • Rörelsekostnader -1 089 mn euro, -6 %
 • Kreditförluster 2 mn euro jämfört med -49 mn euro
 • Rörelseresultat 1 085 mn euro, 24 %
 • Kärnprimärkapitalrelation2,3 16,4 % jämfört med 15,4 %
 • K/I-tal 50 % jämfört med 56 %
 • K/I-tal4 52 % jämfört med 58 %
 • Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 0 punkter jämfört med 55 punkter
 • Avkastning på eget kapital 10,6 % jämfört med 8,9 %
 • Avkastning på eget kapital4 10,1 % jämfört med 8,4 %

Resultat för tredje kvartalet 2020 jämfört med andra kvartalet 2020

 • Räntenetto 1 146 mn euro, 5 %
 • Rörelseintäkter 2 172 mn euro, 4 %
 • Rörelsekostnader -1 089 mn euro, 0 %
 • Kreditförluster 2 mn euro jämfört med -698 mn euro
 • Rörelseresultat 1 085 mn euro, 255 %
 • Kärnprimärkapitalrelation2,3 16,4 % jämfört med 15,8 %
 • K/I-tal 50 % jämfört med 52 %
 • K/I-tal4 52 % jämfört med 52 %
 • Kreditförlustrelation, upplupet anskaffningsvärde, 0 punkter jämfört med 115 punkter
 • Avkastning på eget kapital 10,6 % jämfört med 3,1 %
 • Avkastning på eget kapital4 10,1 % jämfört med 3,0 %

1 För ytterligare information, se sidan 6 i delårsrapporten för tredje kvartalet 2020.
2 Vid periodens slut.
3 Inklusive periodens resultat.
4 Med periodiserade resolutionsavgifter.

 

Resultaträkning

Kv3 Kv3 Föränd- Kv2 Föränd- Jan-sep Jan-sep Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring % 2020 2019 ring %
Mn euro
Räntenetto 1 146 1 083 6 1 091 5 3 346 3 210 4
Avgifts- och provisionsnetto 729 756 -4 673 8 2 167 2 236 -3
Nettoresultat av poster till verkligt värde 274 211 30 318 -14 701 758 -8
Andelar i intresseföretags och
joint ventures resultat 6 13 -54 -10 -6 51
Övriga rörelseintäkter 17 22 -23 20 -15 57 86 -34
Summa rörelseintäkter 2 172 2 085 4 2 092 4 6 265 6 341 -1
Personalkostnader -686 -924 -26 -645 6 -2 030 -2 369 -14
Övriga kostnader -245 -366 -33 -303 -19 -967 -1 264 -23
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar -158 -885 -82 -140 13 -428 -1 174 -64
Summa rörelsekostnader -1 089 -2 175 -50 -1 088 0 -3 425 -4 807 -29
Resultat före kreditförluster 1 083 -90 1 004 8 2 840 1 534 85
Kreditförluster, netto 2 -331 -698 -850 -434 96
Rörelseresultat 1 085 -421 306 1 990 1 100 81
Skatt -248 89 -63 -450 -308 46
Periodens resultat 837 -332 243 1 540 792 94
Volymer, nyckeluppgifter1
30 sep 30 sep Föränd- 30 jun Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring %
Md euro
Utlåning till allmänheten  320,2 328,3 -2 327,7 -2
Utlåning till allmänheten, exkl. repor 302,4 299,5 1 304,4 -1
In- och upplåning från allmänheten 190,0 168,3 13 188,5 1
Inlåning från allmänheten, exkl. repor 184,9 161,9 14 180,7 2
Summa tillgångar 574,8 585,9 -2 587,3 -2
Kapital under förvaltning 326,2 314,3 4 311,4 5
Eget kapital 32,6 30,5 7 31,8 3
Nyckeltal2
Kv3 Kv3 Föränd- Kv2 Föränd- Jan-sep Jan-sep Föränd-
2020 2019 ring % 2020 ring % 2020 2019 ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,21 -0,08 0,06 0,37 0,19 95
EPS, rullande 12 mån. till periodens slut, euro 0,56 0,32 75 0,27 0,56 0,32 75
Aktiekurs1, euro 6,49 6,50 0 6,15 6 6,49 6,50 0
Eget kapital per aktie1, euro 8,06 7,55 7 7,86 3 8,06 7,55 7
Potentiellt antal utestående aktier1, mn 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
Antal aktier eft. utspädning, mn (vägt snitt) 4 040 4 036 0 4 039 0 4 039 4 034 0
Avkastning på eget kapital, % 10,6 -4,4 3,1 6,5 3,4
Avkastning på eget kapital exkl. immat. tillg., % 12,0 -5,0 3,5 7,4 3,9
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 2,2 -0,9 0,6 1,3 0,7
Avkastning på eget kapital med periodis. resolutionsavg., % 10,1 -5,0 3,0 6,7 3,6
K/I-tal, % 50 104 52 55 76
K/I-tal med periodis. resolutionsavg., % 52 107 52 54 75
Kreditförlustrelation netto, uppl.  anskaffn.värde, punkter 0 55 115 47 24
Kärnprimärkapitalrelation1,3, % 16,4 15,4 15,8 16,4 15,4
Primärkapitalrelation1,3, % 18,2 17,4 17,6 18,2 17,4
Total kapitalrelation1,3, % 19,9 20,0 20,1 19,9 20,0
Primärkapital1,3, md euro 27,4 27,3 1 27,2 1 27,4 27,3 1
Riskexponeringsbelopp1, md euro 151 156 -4 155 -3 151 156 -4
Antal anställda (omr. till heltidstjänster)1 27 880 29 469 -5 27 954 0 27 880 29 469 -5
Ekonomiskt kapital1, md euro 23,7 26,5 -11 24,2 -2 23,7 26,5 -11

1 Vid periodens slut.
2 För mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått,
  se https://www.nordea.com/en/investor-relations/reports-and-presentations/group-interim-reports.
3 Inklusive periodens resultat.
  

Vd har ordet

”Vi har under de senaste kvartalen sett hur individer, företag och samhällen har anpassat sig till ett nytt sätt att leva till följd av covid-19-pandemin. Vi har noterat en successiv återhämtning, men också drabbats av vissa motgångar. Även om osäkerheten består har risken för en ny allvarlig nedgång minskat. Tack vare våra engagerade medarbetare, en stark balansräkning och digitala tjänster av hög kvalitet, har vi kunnat stötta våra kunder och de samhällen vi verkar i, och det ska vi fortsätta att göra.

Vi har sett tydliga resultatförbättringar på samtliga huvudområden under tredje kvartalet. Vår kundnöjdhet är högre nu än före utbrottet. Vi har lanserat nya produkter och tjänster för våra kunder. Till exempel erbjuder vi nu gröna bolån i vår mobilbank. Våra affärsvolymer har fortsatt att öka på en rad områden, framför allt inom bolån och sparande. Vi har kontinuerligt tagit steg i rätt riktning.

Följaktligen redovisar vi ett starkt kvartalsresultat. Rörelseresultatet ökade med 24 procent jämfört med tredje kvartalet 2019. Intäkterna ökade med 4 procent och kostnaderna minskade med 6 procent, vilket innebär att vi tagit ett avgörande steg mot vårt mål för K/I-talet. Avkastningen på eget kapital var 10,1 procent, och bidragande var de mycket låga kreditförlusterna under tredje kvartalet. Den underliggande utvecklingen är emellertid tydligt positiv.

Vår intäktsökning drevs av hög kundaktivitet. Vår bedömning är att vi växer snabbare än marknaden på flera områden. Räntenettot var 6 procent högre än under tredje kvartalet 2019, den högsta tillväxttakten sedan 2012, vilket berodde på ökade volymer och större marknadsandelar inom bolån, samt ökad utlåning till små och medelstora företag. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 4 procent, huvudsakligen beroende på att intäkterna från kort- och betalningsavgifter alltjämt påverkades negativt av den dämpade ekonomiska aktiviteten till följd av covid-19. Det förvaltade kapitalet uppgick till rekordhöga 326 md euro och nettoinflödena var stadiga från samtliga affärsområden. Intäkterna från sparande ökade med 4 procent. Normalt brukar nettoresultat av poster till verkligt värde vara lågt under tredje kvartalet (säsongsrelaterat), men nu ökade det med 30 procent jämfört med förra året, huvudsakligen till följd av ett bättre resultat inom Markets.

Våra satsningar på förbättrad kostnadseffektivitet fortsätter att ge resultat. Vi har fått ner K/I-talet från 58 procent till 52 procent på ett år. En del tillfälliga covid-19-relaterade effekter har haft inverkan, men den främsta orsaken är strukturella kostnadsminskningar: vi har minskat komplexiteten i vår verksamhet och våra processer, och har nu färre anställda. Vi räknar alltjämt med att kostnaderna för 2020 kommer att uppgå till under 4,7 md euro, inklusive kostnaderna från SG Finans.

Kreditkvaliteten är fortsatt stark. Kreditförlusterna blev sammantaget en återföring på 2 mn euro. Vi har bibehållit vår buffert enligt ledningens bedömning på totalt 650 mn euro, eftersom de samlade ekonomiska konsekvenserna av pandemin ännu är osäkra. Som tidigare meddelats förutspår vi att kreditförlusterna för helåret 2020 blir under 1 md euro.

Vi fortsätter att vara en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa, med en kärnprimärkapitalrelation på 16,4 procent, vilket är 6,2 procentenheter över regelkravet. Vår starka finansiella position innebär att vi är väl rustade att både stödja våra kunder och lämna utdelning. Vi har för avsikt att lämna utdelning för räkenskapsåret 2019. Styrelsen kommer att avstå från att besluta om utdelningen för 2019 tills efter den 1 januari 2021, och vi kommer att se över situationen under fjärde kvartalet 2020 med hänsyn till eventuell ytterligare kommunikation från Europeiska centralbanken. Vidare fortsätter vi att göra avdrag för utdelningen för 2020 från vårt kapital enligt vår utdelningspolicy, och vi har den finansiella styrkan att betala den.

Under tredje kvartalet gjorde samtliga affärsområden framsteg i förhållande till sina finansiella mål för 2022. I Personal Banking såg vi en stark utveckling inom bolån, med ökade volymer och större marknadsandelar. Utlåningen ökade med 4 procent i lokala valutor. Vi lade också till nya digitala tjänster i vår mobilbank och såg en ökning i kundnöjdheten jämfört med för ett år sedan. Kostnaderna minskade med 13 procent, vilket gav ett K/I-tal på 54 procent. Rörelseresultatet ökade med 7 procent jämfört med tredje kvartalet i fjol.

I Business Banking ökade affärsaktiviteten mot slutet av kvartalet. Utlåningen ökade med 4 procent och inlåningen med hela 20 procent i lokala valutor. Vi arrangerade också allt fler obligationsemissioner för våra kunder under kvartalet. Intäkterna steg med 5 procent och kostnaderna minskade med 4 procent, vilket innebar ett K/I-tal på 47 procent, ner från 52 procent för ett år sedan. Rörelseresultatet för kvartalet var det högsta någonsin. Den 1 oktober slutförde vi förvärvet av SG Finans, och stärkte därmed vår ställning i Norden ytterligare.

I Large Corporates & Institutions var rörelseresultatet det högsta sedan fjärde kvartalet 2016, med förbättringar på samtliga intäkts- och kostnadsrader. Intäkterna ökade med 21 procent, kostnaderna minskade med 11 procent och K/I-talet förbättrades till 42 procent. Det ekonomiska kapitalet minskade med 13 procent, till följd av lägre marknadsrisk och en minskning av lågavkastande tillgångar. Avkastningen på ekonomiskt kapital ökade till 12 procent. Vi gör framsteg i arbetet med att ompositionera Large Corporates & Institutions som ett fokuserat och mer lönsamt affärsområde.

I Asset & Wealth Management medförde kvartalets nettoinflöden på 4,6 md euro och den pågående återhämtningen på de finansiella marknaderna att det förvaltade kapitalet ökade med 4 procent på årsbasis, till 326 md euro. Den positiva trenden för kundnöjdheten i Private Banking fortsatte. Intäkterna ökade med 4 procent jämfört med tredje kvartalet 2019 samtidigt som kostnaderna fortsatte att minska, vilket resulterade i ett K/I-tal på 50 procent, ner från 62 procent för ett år sedan.

Under tredje kvartalet 2019 publicerade vi våra finansiella mål för 2022 och uppdaterade vår affärsplan. Ett år senare ser vi tydliga resultatförbättringar. Vi har tagit igen förlorad mark på affärssidan, förbättrat kundupplevelsen och ökat effektiviteten. Detta blir också riktningen under de kommande åren. Vi står fast vid att leverera enligt vår plan och våra mål för 2022.

Vår strategi för att nå målen är tydlig. Vi ska fortsätta att fokusera på våra tre huvudprioriteringar: att optimera vår operativa effektivitet, genomföra initiativ för ökade intäkter och skapa positiva kundupplevelser. På så sätt fortsätter vi att fullgöra vårt ansvar gentemot kunder, medarbetare och aktieägare. Detta gynnar både samhället och vår verksamhet.”

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef
 

Utsikter
Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen
Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022
Nordeas finansiella mål för 2022 är

 • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent

 • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader (rörelsekostnader)
Under 2020 räknar Nordea med att nå en kostnadsbas på under 4,7 md euro, med planerade fortsatta nettokostnadsminskningar efter 2020.

Kapitalpolicy
En kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, som gäller från 1 januari 2020.

Utdelningspolicy
Enligt vår utdelningspolicy ska vi ha en utdelningskvot på 60-70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2020. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Kreditkvalitet
För helåret 2020 pekar våra prognoser för kreditförluster på under 1 md euro, vilket motsvarar en kreditförlustrelation på mindre än 41 punkter.
 

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens delårsrapport för tredje kvartalet 2020
 
 

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391  Mark Kandborg, tillförordnad Group CFO, +45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178  Afroditi Kellberg, chef för extern kommunikation Sverige, +46 73 350 55 99
 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 23 oktober 2020.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents