Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea fortsätter med sitt långsiktiga incitamentsprogram (LTIP) och inleder en ny intjänandeperiod för 2021–2023

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-03-31 17:30

Nordea Bank Abp

Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

31 mars 2021, kl. 18.30 EET

 

Styrelsen har beslutat att det aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP), som infördes 2020, ska fortsätta under en ny intjänandeperiod, 2021–2023. Programmet innefattar verkställande direktören och ytterligare nio medlemmar i koncernledningen, samt högst 50 andra ledande befattningshavare.

– Styrelsen vill fortsätta med det aktiebaserade LTIP-programmet som godkändes och infördes 2020 för att få koncernledningens och våra ledande befattningshavares intressen att ytterligare vägledas av och knytas till våra finansiella och långsiktiga mål, och att skapa värde för våra aktieägare. Styrelsen har därför beslutat att utöka LTIP-programmet till ytterligare högst 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner vars arbete direkt påverkar Nordeas resultat, lönsamhet, kundvision och långsiktiga tillväxt. Det är i linje med våra ambitioner när vi lanserade LTIP förra året, säger Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea.

LTIP har en treårig intjänandeperiod, från 2021–2023, med uppskjutande- och kvarhållandeperioder enligt regelverken.

Det högsta antalet aktier som kan tilldelas deltagarna i LTIP är 750 000 Nordeaaktier för verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen, samt 1 200 000 Nordeaaktier för utvalda ledande befattningshavare (högst 50 deltagare), som allokeras till deltagarna som villkorade aktier 2021. Under 2024, kommer dessa aktier helt eller delvis att tilldelas deltagarna, allt utifrån Nordeas resultat sett ur aktieägarperspektiv. Den första andelen aktier för eventuell tilldelning överlåts 2024. Återstående aktier omfattas av en uppskjutandeperiod och överlåts årligen i fem lika stora andelar under perioden 2025–2029. Varje aktieöverlåtelse omfattas av en kvarhållandeperiod om 12 månader.

Allokeringen av villkorade aktier 2021 för medlemmar i koncernledningen ligger kvar på ungefär samma nivå som för 2020.

Det uppskattade samlade bruttovärdet för LTIP 2021–2023 för koncernledningen och ledande befattningshavare, beräknat baserat på den genomsnittliga aktiekursen på Nasdaq Helsinki den sista handelsdagen före det datum som anges i detta börsmeddelande, uppgår till omkring 6,8 miljoner euro.

Prestationskriterierna för LTIP har fastställts så att det krävs exceptionella prestationer, sett ur ett aktieägarperspektiv, för att uppnå det högsta utfallet. Prestationsbedömningen under intjänandeperioden för LTIP baseras till lika delar på följande kriterier:

  • Relativ totalavkastning (rTSR), i förhållande till utvalda nordiska och europeiska jämförbara banker
  • Absolut totalavkastning (aTSR)
  • Ackumulerad vinst per aktie i absoluta tal (EPS i absoluta tal).

Inga aktier kommer att överlåtas om en deltagares anställning avslutas innan tilldelningen har bekräftats av styrelsen efter intjänandeperiodens slut. Aktietilldelningar kan minskas delvis eller helt till följd av risk- och regelefterlevnadsjusteringar.

Tilldelningen av LTIP-aktier till deltagarna kommer att ske antingen genom överlåtelse av egna aktier som innehas av Nordea eller genom nyemission av aktier. Överlåtelsen av tilldelade aktier kan därmed få en marginell utspädningseffekt på Nordeaaktien.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011

Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 31 mars 2021.

    
Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.