Resultat för första kvartalet 2021

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-04-29 06:30

Nordea Bank Abp

Interimsrapport

29 april 2021, kl 07:30 EET

Kvartalet i korthet:

Fortsatt stigande affärsvolymer och kundnöjdhet i hela Norden. Bolånevolymerna ökade med 6 procent i lokala valutor på årsbasis och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 33 procent till 372 md euro, drivet av återhämtningen på marknaden och fortsatta nettoinflöden, framför allt i retailfonder. Kundnöjdheten fortsätter att öka enligt gjorda mätningar.

Starkt resultat, drivet av hög intäktstillväxt. Rörelseresultatet ökade med 75 procent på årsbasis, främst drivet av betydligt högre rörelseintäkter som ökade med 21 procent. Räntenettot ökade med 9 procent, avgifts- och provisionsnettot ökade med 8 procent och nettoresultatet av poster till verkligt värde var exceptionellt högt till följd av hög aktivitet på finansmarknaden.

Kostnadsutveckling i linje med plan. Ökade resolutionsavgifter och valutaeffekter gav högre kostnader under första kvartalet. Justerat för dessa poster, och för införlivandet av Nordea Finance Equipment (NFE), minskade kostnaderna med 3 procent på årsbasis. För 2021 bokfördes hela den förväntade resolutionsavgiften för året (224 mn euro) under första kvartalet, medan den för 2020 gjordes som två bokningar – 153 mn euro under första kvartalet och 49 mn euro under andra kvartalet. Personalkostnaderna minskade med 2 procent, även efter att ha inkluderat kostnaderna från NFE. Kostnadsprognosen för helåret 2021 är under 4,6 md euro.

Stark kreditkvalitet med låga realiserade kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 52 mn euro eller 6 punkter, jämfört med 155 mn euro eller 19 punkter under första kvartalet 2020. De realiserade kreditförlusterna var låga. Bufferten enligt ledningens bedömning bibehölls på 650 mn euro, eftersom den samlade effekten av covid-19-pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker.

Lönsamheten förbättras. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,0 procent från 6,9 procent, trots den mycket höga kapitalbasen till följd av ännu ej utbetalda utdelningar. Nordeas K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter sjönk till 48 procent från 57 procent, tack vare stark intäktstillväxt och fortsatt kostnadseffektivitet. Resultatet per aktie ökade med 73 procent till 0,19 euro.

Fortsatt kapitaluppbyggnad – utdelningsplan bekräftad. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade med 150 punkter till 17,5 procent, vilket är 7,3 procentenheter över gällande kapitalkrav. Den ordinarie bolagsstämman den 24 mars bemyndigade styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,72 euro (0,33 euro för 2019 och 0,39 euro för 2020), med utbetalning efter september 2021, i enlighet med Europeiska centralbankens rekommendation.

I fas för att nå de finansiella målen för 2022. Nordea gör framsteg i förhållande till sina finansiella mål: ett K/I-tal på 50 procent och en avkastning på eget kapital på över 10 procent. Nordea fortsätter att fokusera på sina tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera sin operativa effektivitet.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidorna 3 och 4. För definitioner, se sidan 53 i rapporten för första kvartalet 2021.)

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv1 2021

         Kv1 2021 Kv1 2020 Förändr. % Kv4 2020 Förändr. %
Mn euro          
Räntenetto 1 212 1 109 9 1 169 4
Avgifts- och provisionsnetto 827 765 8 792 4
Nettoresultat av poster till verkligt värde 370 110   217 71
Övriga rörelseintäkter 11 18   41  
Summa rörelseintäkter 2 420 2 002 21 2 219 9
Summa rörelsekostnader exklusive resolutionsavgifter -1 095 -1 094 0 -1 218 -10
Summa rörelsekostnader -1 319 -1 248 6 -1 218 8
Rörelseresultat före kreditförluster 1 101 754 46 1 001 10
Kreditförluster och liknande nettoresultat -52 -155   -28  
Rörelseresultat 1 049 599 75 973 8
           
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 48 57   57  
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 11,0 6,9   8,4  
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,19 0,11 73 0,18 6

 
Vd har ordet

”För samhället har de första månaderna 2021 handlat om en balansakt mellan att hantera de pågående covid-19-restriktionerna och förbereda strategier för vägen ut ur pandemin. I Nordea stödjer och driver vi aktivt på en hållbar återhämtning tillsammans med våra kunder. Vi har fått uppmuntrande återkoppling på vårt arbete, och kundnöjdheten fortsätter att öka enligt gjorda mätningar.

Vår affärsutveckling förbättrades tack vare hög affärs- och kundaktivitet, och resultaten under kvartalet var starka. Vi fortsatte att uppnå god tillväxt i affärsvolymerna i hela Norden. Bolånevolymerna ökade med 6 procent på årsbasis och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 33 procent till 372 md euro. Till ökningen bidrog inte bara den positiva utvecklingen på finansmarknaden, utan också ett nettoinflöde på 3,3 md euro under kvartalet, varav drygt hälften i retailfonder.

Vårt rörelseresultat ökade med 75 procent på årsbasis, främst drivet av 21 procent högre rörelseintäkter. Räntenettot ökade med 9 procent, vilket är den högsta tillväxttakten på tio år. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 8 procent och var på sin högsta nivå sedan 2017. Avgiftsnettot från utlåning och sparande ökade, medan avgiftsnettot från kort fortfarande låg cirka en tredjedel under det normala. Exceptionellt hög aktivitet på finansmarknaden och omvärderingsvinster bidrog till vårt nettoresultat av poster till verkligt värde under kvartalet.

Vi fortsatte att arbeta med vår kostnadsbas och förbättra effektiviteten, samtidigt som vi genomförde initiativ för ökade intäkter. De högre kostnaderna under första kvartalet berodde på ökade resolutionsavgifter och valutaeffekter. Exklusive dessa poster var kostnaderna emellertid lägre än för ett år sedan. Personalkostnaderna minskade med 2 procent, även efter att ha inkluderat kostnaderna från Nordea Finance Equipment (NFE). Vi är fokuserade på att nå vårt helårsmål på kostnader under 4,6 md euro, trots att det blir svårare till följd av hög affärsaktivitet och starkare valutakurser. Totalt sett hade valutakurserna en positiv inverkan på resultatet.

Kreditkvaliteten var fortsatt stark under första kvartalet. De realiserade kreditförlusterna har varit mycket låga, och kreditförlusterna för kvartalet uppgick till 52 mn euro. Vi har emellertid behållit vår buffert enligt ledningens bedömning oförändrad på 650 mn euro, eftersom den samlade effekten av covid-19-pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker.

En kombination av exceptionellt starka intäktsökningar och fortsatt kostnadsdisciplin förbättrade vårt K/I-tal till 48 procent, att jämföra med 57 procent för ett år sedan. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,0 procent, från 6,9 procent, trots en negativ effekt från den höga kapitalbasen.

Samtliga affärsområden har fortsatt fokus på att nå sina mål. I Personal Banking ökade bolånevolymerna med 6 procent på årsbasis – den högsta ökningstakten sedan 2016. De positiva nettoinflödena i fonder fortsatte och intäkterna från sparande ökade med 6 procent. Justerat för resolutionsavgifter ökade kostnaderna med 1 procent och K/I-talet förbättrades till 52 procent. Kundnöjdheten fortsatte att öka.

I Business Banking ökade utlåningsvolymen med 7 procent på årsbasis. Ökningen tog fart mot slutet av kvartalet, med framsteg i framför allt Norge och Sverige. Justerat för resolutionsavgifter ökade kostnaderna med 3 procent till följd av införlivandet av NFE. Det gläder mig verkligen att kundnöjdheten ökar – framför allt i Sverige, där vi enligt Prosperas mätningar klättrade från femte till första plats för den personliga kontakten och kom på andra plats totalt.

Vi fortsätter att ompositionera Large Corporates & Institutions med målsättningen att skapa ett mer fokuserat och lönsamt affärsområde. Vi såg väldigt hög kundaktivitet i alla våra fokussegment, framför allt i kapitalmarknadsverksamheten. Dessutom var intäkterna i Markets mycket starka under kvartalet. Första kvartalet 2021 var det tredje kvartalet i rad med en avkastning på ekonomiskt kapital på över 10 procent.

I Asset & Wealth Management ökade det förvaltade kapitalet med 33 procent på årsbasis, till en ny högstanotering på 372 md euro. Det var särskilt glädjande att se det ökade nettoinflödet i retailfonder, som uppgick till 1,7 md euro under kvartalet. Vi noterade ett stort intresse för våra hållbarhetsrelaterade produkter, och kundnöjdheten var fortsatt hög.

Vid utgången av kvartalet hade koncernens kärnprimärkapitalrelation ökat med 150 punkter till 17,5 procent, vilket gör oss till en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa. Vi har en buffert på 7,3 procentenheter över gällande kapitalkrav, även efter avdrag för utdelningarna gällande 2019 och 2020 liksom avdrag för förväntad utdelning hittills under 2021.

Tack vare vår kapitalposition kan vi både stötta våra kunder och lämna utdelning till våra aktieägare. Vår utdelningsplan är tydlig och bekräftades av den ordinarie bolagsstämman den 24 mars. Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,72 euro, med utbetalning efter september 2021, i enlighet med Europeiska centralbankens rekommendation.

Dessutom godkände stämman förslaget om ökade återköp av egna aktier. Som tidigare meddelats är aktieåterköp ett viktigt verktyg för att återföra överskottskapital till våra aktieägare. Vi planerar att genomföra återköp när de nuvarande restriktionerna har hävts.

Vi har nu arbetat med att genomföra vår affärsplan i ett och ett halvt år och är på god väg att nå våra finansiella mål för 2022. Vi är fast beslutna att hela tiden prestera bättre genom att fokusera på våra tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Vi kommer också att fortsätta införliva hållbarhet i vår affärsstrategi och vidta nödvändiga åtgärder för att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050.

Jag är övertygad om att vi går mot ljusare tider och sakta men säkert övervinner viruset. Nordea går in i den nya fasen efter pandemin med en stark position. Vår riktning är tydlig: att vara en stark och personlig finansiell partner, en mer lönsam bank och en trygg och tillförlitlig aktör som bidrar till samhället.”

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Resultaträkning

  Kv1 2021 Kv1 2020 Förändr. % Kv4 2020 Förändr. %
Mn euro          
Räntenetto 1 212 1 109 9 1 169 4
Avgifts- och provisionsnetto 827 765 8 792 4
Nettoresultat av poster till verkligt värde 370 110   217 71
Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden -14 -2   5  
Övriga rörelseintäkter 25 20 25 36 -31
Summa rörelseintäkter 2 420 2 002 21 2 219 9
Personalkostnader -682 -699 -2 -722 -6
Övriga kostnader -486 -419 16 -319 52
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -151 -130 16 -177 -15
Summa rörelsekostnader -1 319 -1 248 6 -1 218 8
Resultat före kreditförluster 1 101 754 46 1 001 10
Kreditförluster och liknande nettoresultat -52 -155 -66 -28 86
Rörelseresultat 1 049 599 75 973 8
Skatt -261 -139 88 -248 5
Periodens resultat 788 460 71 725 9

 
Volymer, nyckeluppgifter1

  31 mar
2021
31 mar
2020
Förändr. % 31 dec
2020
Förändr. %
Md euro          
Utlåning till allmänheten 333,6 324,3 3 329,8 1
Utlåning till allmänheten, exklusive repor 320,3 295,4 8 317,6 1
In- och upplåning från allmänheten 198,2 174,0 14 183,4 8
Inlåning från allmänheten, exklusive repor 194,5 169,2 15 182,1 7
Summa tillgångar 591,1 600,4 -2 552,2 7
Kapital under förvaltning 371,7 280,4 33 353,8 5
Eget kapital 34,5 31,5 10 33,7 2

 
Nyckeltal2

  Kv1 2021 Kv1 2020 Förändr. % Kv4 2020 Förändr. %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,19 0,11 73 0,18 6
EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,64 0,38 68 0,55 16
Aktiekurs1, euro 8,41 5,13 64 6,67 26
Eget kapital per aktie1, euro 8,53 7,79 9 8,35 2
Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner 4 050 4 050 0 4 050 0
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 4 040 4 038 0 4 039 0
Avkastning på eget kapital, % 9,4 5,9   8,9  
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, % 10,6 6,6   10,0  
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 2,0 1,2   1,9  
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 11,0 6,9   8,4  
K/I-tal, % 55 62   55  
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 48 57   57  
Kreditförluster på årsbasis, punkter 6 19   3  
Kärnprimärkapitalrelation1,3, % 17,5 16,0   17,1  
Primärkapitalrelation1,3, % 19,2 17,8   18,7  
Total kapitalrelation1,3, % 20,9 20,2   20,5  
Primärkapital1,3, md euro 29,6 27,1 9 29,1 2
Riskexponeringsbelopp1, md euro 154 152 1 155 -1
ROCAR, % 13,6 7,2   12,1  
ROCAR med periodiserade resolutionsavgifter, % 15,8 8,4   11,5  
Antal anställda (omr till heltidstjänster)1 27 800 28 292 -2 28 051 -1
Ekonomisk kapital1, md euro 23,4 25,8 -9 23,5 -1
  1. Vid periodens slut.
  2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.
  3. Inklusive periodens resultat.

Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022

Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022

Nordeas finansiella mål för 2022 är

  • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
  • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader (rörelsekostnader)

Kostnaderna för 2021 väntas understiga 4,6 md euro.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150-200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, från 1 januari 2021.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60-70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2021. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).
Nordeakoncernens rapport för första kvartalet 2021

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef,
+358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO,
+45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178              Press Nordea Sverige,
+46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 29 april 2021.

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Om oss