Halvårsrapport 2021

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-07-21 06:30

Nordea Bank Abp
Halvårsrapport
21 juli 2021, kl 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Starkt resultat, med hög intäktstillväxt. Rörelseresultatet steg till 1 338 mn euro från 306 mn euro under samma period förra året. Ökningen drevs av kraftigt ökade rörelseintäkter, strikt kostnadskontroll och låga kreditförluster. Räntenettot ökade med 13 procent och avgifts- och provisionsnettot ökade med 30 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde var stabilt och låg på en mer normal nivå än under första kvartalet.

Fortsatt stark tillväxt i affärsvolymerna i hela Norden. Nordea hade en hög affärsaktivitet och ökade sina marknadsandelar i hela Norden. Bolånevolymerna fortsatte att öka betydligt och steg med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol, och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 24 procent till en rekordhöga 387 md euro, drivet av en stark utveckling och fortsatt stabila nettoinflöden, framför allt till retailfonder och Private Banking.

Underliggande kostnader oförändrade – utsikterna uppdaterade till följd av betydligt högre affärsaktivitet. Kostnaderna exklusive resolutionsavgifter ökade med 9 procent till följd av införlivandet av Nordea Finance Equipment, högre rörliga ersättningar kopplade till det starka resultatet samt valutaeffekter. Justerat för dessa poster var kostnaderna oförändrade. Mot bakgrund av detta väntas nu kostnaderna för 2021 uppgå till omkring 4,6 md euro (tidigare under 4,6 md euro).

Stark kreditkvalitet, med återföringar av kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat utgjordes av nettoåterföringar på 51 mn euro eller 6 punkter under kvartalet, att jämföra med en kostnad på 85 punkter under samma kvartal i fjol. De realiserade kreditförlusterna var fortsatt låga. Kreditförlusterna under 2021 väntas bli betydligt lägre än 2020 års nivå.

K/I-talet och lönsamheten förbättras. Nordeas K/I-tal förbättrades till 49 procent från 52 procent för ett år sedan, tack vare stark intäktstillväxt och ökad kostnadseffektivitet. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,4 procent, trots den mycket höga kapitalbasen till följd av ännu ej utbetalda utdelningar samt överskottskapital. Resultatet per aktie ökade till 0,25 euro från 0,06 euro.

Stark kapitaltillväxt – kapitalpositionen bland de bästa i Europa. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 18,0 procent från 15,8 procent för ett år sedan, detta inklusive avdrag för ej utbetalda utdelningar för 2019–20 och avdrag för förväntad utdelning hittills under 2021. Som tidigare meddelats är Nordea redo att dela ut de ej utbetalda utdelningarna för 2019–20 (på sammanlagt 0,72 euro per aktie) i oktober, när de nuvarande restriktionerna har hävts. Nordea planerar också att påbörja återköp av aktier och har inlett ansökningsprocessen.

I fas för att nå de finansiella målen för 2022. Nordea fortsätter att fokusera på sina tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera sin operativa effektivitet. Nordea gör goda framsteg mot att konsekvent leverera i enlighet med de finansiella målen: ett K/I-tal på 50 procent och en avkastning på eget kapital på över 10 procent.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 54 i halvårsrapporten för 2021.)
 

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv2 2021

  Kv2 2021 Kv2 2020 Föränd-ring % Kv1 2021 Föränd-ring % Jan-
jun
2021
Jan-
jun
2020
Föränd-ring %
Mn euro                
Räntenetto 1 232 1 091 13 1 212 2 2 444 2 200 11
Avgifts- och provisionsnetto 878 673 30 827 6 1 705 1 438 19
Nettoresultat av poster till verkligt värde 278 316 -12 370 -25 648 426 52
Övriga rörelseintäkter 30 10   11   41 28 46
Summa rörelseintäkter 2 418 2 090 16 2 420 0 4 838 4 092 18
Summa rörelsekostnader exklusive resolutionsavgifter -1 131 -1 039 9 -1 095 3 -2 226 -2 134 4
Summa rörelsekostnader -1 131 -1 088 4 -1 319 -14 -2 450 -2 336 5
Rörelseresultat före kreditförluster 1 287 1 002 28 1 101 17 2 388 1 756 36
Kreditförluster och liknande nettoresultat 51 -696   -52   -1 -851  
Rörelseresultat 1 338 306   1 049 28 2 387 905  
                 
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 49 52   48   48 55  
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 11,4 3,0   11,0   11,2 5,0  
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,25 0,06   0,19   0,44 0,17  

    
Vd har ordet

”Under de senaste månaderna har vi sett hur länderna i Norden successivt börjat öppna upp igen. Restriktionerna lättas, vaccinationsprogrammen löper på bra och en återgång till mer normala förhållanden är på gång. Vi måste emellertid fortfarande vara uppmärksamma på möjliga bakslag till följd av oberäkneliga virusvarianter. I Nordea fortsätter vi att stötta våra kunder i övergången till ett samhälle efter pandemin. Det grundläggande i vår verksamhet ligger fast: allt vi gör börjar och slutar med våra kunder.

Vi gör stora framsteg i utvecklingen av vår modell för banktjänster i alla kanaler. Mobilbanksappen har nu mer än en miljard inloggningar per år och vi lägger kontinuerligt till nya funktioner. Kunderna kan till exempel ansöka om ett bolån via appen och få ett digitalt lånelöfte på bara några minuter. De kan också signera sina bolåneavtal digitalt och byta mellan rörlig och fast ränta med några få tryckningar. Försäljningen av sparprodukter via digitala kanaler motsvarar nu 65 procent av allt nysparande bland privatkunder. På företagssidan har vi lanserat vår nya internetbank för drygt hälften av kunderna och kommer framöver löpande att lägga till nya funktioner.

Under andra kvartalet fortsatte vi att öka affärs- och kundaktiviteten avsevärt, och vi ökade våra marknadsandelar ytterligare i hela Norden. Bolånevolymerna steg med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 8 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 24 procent till 387 md euro. Till ökningen bidrog nettoinflöden på 1,8 md euro till retailfonder och 2,0 md euro till Private Banking, liksom även en stabil marknadsutveckling.

Den här positiva utvecklingen på olika områden bidrog till ett starkt kvartalsresultat. Rörelseresultatet steg till 1 338 mn euro från 306 mn euro under samma period i fjol. Ökningen berodde på en stark intäktstillväxt, strikt kostnadskontroll och avsevärt minskade kreditförluster. Avkastningen på eget kapital ökade till 11,4 procent. Intäkterna ökade med 16 procent jämfört med samma kvartal i fjol, och räntenettot ökade med 13 procent, den högsta tillväxttakten på tio år. Avgifts- och provisionsnettot ökade med 30 procent, huvudsakligen till följd av högre provisionsintäkter från sparande och rådgivning. Nettoresultat av poster till verkligt värde var stabilt, tack vare hög kundaktivitet och omvärderingsvinster.

Vi är fortsatt fokuserade på att hela tiden öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Under andra kvartalet gjorde vi ytterligare framsteg när vi förbättrade vårt K/I-tal till 49 procent från 52 procent för ett år sedan. Den betydligt högre affärsaktiviteten under kvartalet resulterade i högre intäkter och vinster, men också något högre rörelsekostnader, inklusive avsättningar för rörliga ersättningar. Vår kostnadsprognos för helåret 2021 är nu därför omkring, snarare än under, 4,6 md euro. Vårt främsta fokus är, och kommer fortsatt att vara, på kostnader i förhållande till intäkter, inte på absoluta kostnader.

Kreditkvaliteten var fortsatt stark under andra kvartalet. De realiserade kreditförlusterna var låga och vi redovisade återföringar av kreditförluster på 51 mn euro. Vi räknar med att kreditförlusterna för 2021 blir betydligt lägre än 2020 års nivå. Vi har emellertid behållit vår buffert enligt ledningens bedömning i stort sett oförändrad, eftersom den samlade effekten av pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker.

Vi fortsätter att införa vår nya hållbarhetsstrategi i hela banken. Kundernas efterfrågan på hållbara banktjänster är fortsatt mycket hög. Genom att dra nytta av vår expertis som en ledande bank inom hållbarhet, ger vi våra kunder råd och stöttar dem i övergången till en mer hållbar framtid. Vi arbetar särskilt med kunder i sektorer som är extra sårbara för klimatrelaterade risker, och tar fram detaljerade och tidsbundna övergångsplaner.

Alla våra affärsområden levererar starka resultat. I Personal Banking hade vi en hög affärsaktivitet. Bolånevolymerna fortsatte att öka, med stigande marknadsandelar i samtliga länder. Intäkterna från sparande ökade med 24 procent till följd av mycket hög kundaktivitet och nettoinflöden till retailfonder. K/I-talet förbättrades till 49 procent från 54 procent.

I Business Banking ökade utlåningsvolymerna med 8 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Affärsaktiviteten var hög, med särskilt stark utveckling i Norge och Sverige. Vi fortsatte att utveckla vårt erbjudande inom hållbarhet. Sammantaget ökade vår hållbarhetslänkade utlåning med 20 procent under andra kvartalet 2021. ESG-delen av vår portfölj uppgår nu till 3 md euro. K/I-talet förbättrades till 44 procent från 50 procent, den bästa siffran hittills.

I Large Corporates & Institutions gör vi stora framsteg när det gäller att skapa ett mer fokuserat och lönsamt affärsområde. Kundaktiviteten var fortsatt mycket hög i alla våra fokussegment, framför allt inom mäkleri och rådgivning. Avkastningen på ekonomiskt kapital var 16 procent.

I Asset & Wealth Management var kundaktiviteten fortsatt mycket hög – framför allt i våra interna kanaler. Nettoinflödet till retailfonder var starkt, i synnerhet i Danmark och Finland. I Private Banking fick vi nya kunder och noterade ett rekordstort nettoinflöde på 2,0 md euro under kvartalet. Intresset för produkter med hållbarhetsfokus var högt bland samtliga kundgrupper. K/I-talet förbättrades till 41 procent från 57 procent.

Kapitaltillväxten är fortsatt stark. Koncernens kärnprimärkapitalrelation ökade med 220 punkter jämfört med samma kvartal i fjol, till 18,0 procent. Vi har en buffert på 7,8 procentenheter över gällande kapitalkrav – detta inklusive avdrag för utdelningarna för 2019-2020 och förväntad utdelning hittills under 2021 – vilket gör oss till en av de bäst kapitaliserade bankerna i Europa.

Vi håller fast vid vår kapital- och utdelningspolicy, som innefattar att eftersträva en effektiv kapitalstruktur. Styrelsen är redo att besluta om en utdelning av högst 0,72 euro per aktie, med utdelning i oktober, när de nuvarande restriktionerna har hävts. Vad gäller återköp av aktier, avser vi att påbörja programmet under fjärde kvartalet och har nu inlett ansökningsprocessen.

Nordea går in i den nya fasen efter pandemin med en stark position. Vi är på god väg att nå våra finansiella mål för 2022. Vi erbjuder smidigare och bättre kundupplevelser, utvecklar avancerad digital kapacitet och sätter hållbarhet i centrum för våra kunderbjudanden och vår verksamhet.

Vi behåller fokus på våra tre viktiga prioriteringar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet. Vi är fast beslutna att hela tiden prestera bättre och göra saker lite bättre för varje dag. Det är vår väg framåt. Till gagn för våra kunder, vår verksamhet, våra aktieägare och samhället i stort.”

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Resultaträkning

  Kv2 2021 Kv2 2020 Föränd- ring % Kv1 2021 Föränd- ring % Jan-
jun
2021
Jan-
jun
2020
Föränd- ring %
Mn euro                
Räntenetto 1 232 1 091 13 1 212 2 2 444 2 200 11
Avgifts- och provisionsnetto 878 673 30 827 6 1 705 1 438 19
Nettoresultat av poster till verkligt värde 278 316 -12 370 -25 648 426 52
Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden 3 -10   -14   -11 -12 -8
Övriga rörelseintäkter 27 20 35 25 8 52 40 30
Summa rörelseintäkter 2 418 2 090 16 2 420 0 4 838 4 092 18
Personalkostnader -705 -645 9 -682 3 -1 387 -1 344 3
Övriga kostnader -262 -303 -14 -486 -46 -748 -722 4
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -164 -140 17 -151 9 -315 -270 17
Summa rörelsekostnader -1 131 -1 088 4 -1 319 -14 -2 450 -2 336 5
Resultat före kreditförluster 1 287 1 002 28 1 101 17 2 388 1 756 36
Kreditförluster och liknande nettoresultat 51 -696   -52   -1 -851  
Rörelseresultat 1 338 306   1 049 28 2 387 905  
Skatt -313 -63   -261 20 -574 -202  
Periodens resultat 1 025 243   788 30 1 813 703  

 
Volymer, nyckeluppgifter1

  30 jun 2021 30 jun 2020 Föränd-ring % 31 mar 2021 Föränd-ring %
Md euro          
Utlåning till allmänheten 338,4 328,0 3 333,6 1
Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning 317,2 299,0 6 314,5 1
In- och upplåning från allmänheten 204,6 188,5 9 198,2 3
Inlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning 196,2 179,6 9 191,5 2
Summa tillgångar 586,8 587,3 0 591,1 -1
Kapital under förvaltning 387,4 311,4 24 371,7 4
Eget kapital 35,5 31,8 12 34,5 3

 
Nyckeltal2

  Kv2 2021 Kv2 2020 Föränd-
ring %
Kv1 2021 Föränd-
ring %
Jan-
jun
2021
Jan-
jun
2020
Föränd-
ring %
Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,25 0,06 317 0,19 32 0,44 0,17 159
EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,83 0,27 207 0,64 30 0,83 0,27 207
Aktiekurs1, euro 9,40 6,15 53 8,41 12 9,40 6,15 53
Eget kapital per aktie1, euro 8,79 7,86 12 8,53 3 8,79 7,86 12
Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner 4 050 4 050 0 4 050 0 4 050 4 050 0
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner 4 041 4 039 0 4 040 0 4 040 4 038 0
Avkastning på eget kapital, % 11,9 3,1   9,4   10,7 4,5  
Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, % 13,4 3,5   10,6   12,0 5,1  
Avkastning på riskexponeringsbelopp, % 2,7 0,6   2,0   2,4 0,9  
Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, % 11,4 3,0   11,0   11,2 5,0  
K/I-tal, % 47 52   55   51 57  
K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, % 49 52   48   48 55  
Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter -6 85   6   0 52  
Kärnprimärkapitalrelation1,3, % 18,0 15,8   17,5   18,0 15,8  
Primärkapitalrelation1,3, % 19,5 17,6   19,2   19,5 17,6  
Total kapitalrelation1,3, % 21,3 20,1   20,9   21,3 20,1  
Primärkapital1,3, md euro 29,6 27,2 9 29,6 0 29,6 27,2 9
Riskexponeringsbelopp1, md euro 152,2 154,6 -2 154,0 -1 152,2 154,6 -2
ROCAR, % 17,7 3,8   13,6   15,7 5,5  
ROCAR med periodiserade resolutionsavgifter, % 17,0 3,8   15,8   16,4 6,1  
Antal anställda (omr till heltidstjänster)1 27 510 27 954 -2 27 800 -1 27 510 27 954 -2
Ekonomisk kapital1, md euro 23,2 24,2 -4 23,4 -1 23,2 24,2 -4

1. Vid periodens slut.
2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här.
3. Inklusive periodens resultat.

Utsikter

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022

Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022

Nordeas finansiella mål för 2022 är

  • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
  • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader (rörelsekostnader)

Ny: Kostnaderna för 2021 väntas uppgå till omkring 4,6 md euro.

Tidigare: Kostnaderna för 2021 väntas understiga 4,6 md euro.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, från 1 januari 2021.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2021. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Kreditkvalitet

Ny: Kreditförlusterna under 2021 väntas bli betydligt lägre än 2020 års nivå.

Tidigare: –

Den fullständiga rapporten finns på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens halvårsrapport 2021

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 21 juli 2021.
 

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com

Documents

Delårsrapport