Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea tillkännager program för återköp av aktier

Regulatoriskt pressmeddelande | 2021-10-20 17:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

20 oktober 2021 kl. 18.30 EET
 

Efter Nordeas tillkännagivande den 16 september 2021 om att Europeiska centralbanken (ECB) gett sitt godkännande till återköp av aktier, har Nordea Bank Abp:s styrelse beslutat att inleda ett program för återköp av aktier till ett värde av högst 2,0 md euro, med start den 22 oktober 2021 eller så snart som möjligt därefter. 

Syftet med programmet för återköp av aktier, som idag godkänts av styrelsen, är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och generera en hållbar avkastning till nytta för alla aktieägare genom att minska kapitalet i Nordea Bank Abp (”Nordea” eller ”Bolaget”). Återköpsprogrammet inleds den 22 oktober 2021, eller så snart som möjligt därefter, och avslutas senast den 30 april 2022. Programmet genomförs i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman 2021. 

För utförandet av återköpsprogrammet har Nordea anlitat en extern mäklare som utifrån oåterkalleliga instruktioner beslutar om återköpen av aktier med fullständigt oberoende, även i fråga om tidpunkten för transaktionerna, och i överensstämmelse med gällande pris- och volymlimiter samt villkoren för programmet.

De centrala villkoren i återköpsprogrammet innefattar: 

  • De aktier som förvärvas inom programmet ska återköpas på annat sätt än i proportion till Bolagets aktieägares befintliga innehav (riktade återköp) genom offentlig handel eller icke-offentlig handel.
  • Högst 500 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 12,35 procent av alla aktier i Bolaget, kan återköpas inom ramen för maxbeloppet på högst 2,0 md euro. Antalet egna aktier som Bolaget, tillsammans med sina dotterföretag, innehar får inte vid något enskilt tillfälle överstiga 10 procent av samtliga aktier i Bolaget.
  • I enlighet med bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman ska det högsta priset per aktie i programmet inte överstiga det högre av (i) det högsta pris som betalats för Bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel eller (ii) aktiens genomsnittspris (viktat snittpris på de reglerade marknader där Bolagets aktier handlas) under fem handelsdagar före förvärvet eller erbjudandet om att förvärva egna aktier, och det lägsta priset per aktie ska vara 20 procent lägre än det lägre av (i) det lägsta pris som betalats för Bolagets aktier på förvärvsdagen i offentlig handel eller (ii) aktiens genomsnittspris (viktat snittpris på de reglerade marknader där Bolagets aktier handlas) under fem handelsdagar före förvärvet eller erbjudandet om att förvärva egna aktier. 
  • Återköpet av aktier i offentlig handel ska utföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (som tillsammans utgör Safe Harbour-regleringen), bland annat med avseende på dagliga pris- och volymlimiter, på de reglerade marknaderna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn och utvalda multilaterala handelsplattformar (MTF:er).
  • Utöver de aktier som återköps i offentlig handel kan mäklaren, med förbehåll för vissa villkor, förvärva aktier genom så kallade accelerated bookbuilding-förfaranden (ABB), om sådana skulle anordnas.
  • Inga återköp ska göras i USA eller med avseende på Nordeas amerikanska depåbevis (ADR).
  • Aktierna ska återköpas genom användning av fritt eget kapital i Bolaget och redovisas som en minskning av balanserade vinstmedel.
  • Nordea kan tillfälligt stoppa eller avsluta programmet före dess planerade slutdatum och ska i sådant fall utfärda ett börsmeddelande om detta.
  • Återköpta aktier ska annulleras månadsvis.

Som meddelades den 16 september 2021 för Nordea en dialog med ECB om ett eventuellt uppföljande återköpsprogram som förutsätter ett separat godkännande från ECB. Nordea räknar med att lämna in en formell ansökan i början av 2022, inom ramen för det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021. 

Nordea innehar 7 112 244 egna aktier för ersättningsändamål före återköpsprogrammets start.

 

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 20 oktober 2021.


Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.