Bokslutskommuniké 2021

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-02-03 06:30

Nordea Bank Abp
Bokslutskommuniké
3 februari 2022, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Affärsvolymer på rekordhöga nivåer. Bolånevolymerna steg med 6 procent på årsbasis under fjärde kvartalet, tack vare ökade marknadsandelar i de nordiska länderna. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent och det förvaltade kapitalet ökade med 17 procent. Bolånevolymerna, utlåningen till små och medelstora företag och kapital under förvaltning nådde alla sina högsta nivåer någonsin i Nordeas historia.

Stark resultatutveckling till följd av 10 procent högre intäkter och strikt kostnadskontroll. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet ökade med 32 procent på årsbasis och uppgick till 1 281 mn euro. Intäkterna ökade med 10 procent. Ökningen berodde främst på att räntenettot ökade med 7 procent och att avgifts- och provisionsnettot ökade med 16 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde ökade med 14 procent. Kostnaderna var i stort oförändrade från förra kvartalet men minskade med 10 procent på årsbasis eftersom fjärde kvartalet 2020 påverkades av extraordinära kostnader.

Fortsatt stark kreditkvalitet. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 56 mn euro eller 7 punkter under kvartalet, jämfört med 3 punkter under fjärde kvartalet 2020. De realiserade kreditförlusterna var fortsatt låga, i nivå med föregående perioder, och belastningen för kvartalet innefattade ökade avsättningar för ett fåtal specifika poster. Vår buffert enligt ledningens bedömning behölls oförändrad på 610 mn euro.

K/I-talet förbättrades till 47 procent och avkastningen på eget kapital var 11,3 procent. Nordeas K/I-tal förbättrades till 47 procent från 57 procent för ett år sedan, understött av intäktstillväxt och fortsatt kostnadseffektivitet. Avkastningen på eget kapital var 11,3 procent. Resultatet per aktie ökade med 44 procent till 0,26 euro från 0,18 euro.

Förslag om utdelning på omkring 0,69* euro per aktie för 2021 – kärnprimärkapitalrelationen på 17,0 procent. Nordeas styrelse har föreslagit en utdelning på omkring 0,69* euro per aktie för 2021 – upp 77 procent från 0,39 euro för 2020. Det innebär en utdelningskvot på 70 procent, i enlighet med Nordeas utdelningspolicy. Kärnprimärkapitalrelationen ökade till 17 procent, från 16,9 procent förra kvartalet och är nu 6,8 procentenheter över regelkravet. Nordea har åtagit sig att uppnå en effektiv kapitalstruktur och 22 oktober 2021 infördes ett aktieåterköpsprogram omfattande 2 md euro. Per 31 december 2021 hade 109 mn aktier återköpts till en kostnad av 1 160 mn euro. Under januari 2022 lämnade Nordea in en formell ansökan om ytterligare möjliga aktieåterköp till Europeiska centralbanken.

Nytt finansiellt mål för 2025. Med en avkastning på eget kapital på 11,2 procent och ett K/I-tal på 48 procent för 2021 har Nordea överträffat sina finansiella mål för helåret 2022 ett år före tidsplanen. Nordeas nya finansiella mål för helåret 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent, understödd av ett K/I-tal på 45–47 procent. För 2022 förväntar vi oss att avkastningen på eget kapital når över 11 procent, understödd av ett K/I-tal på 49–50 procent, trots tillväxtinvesteringar och högre regleringskostnader, däribland den svenska bankskatten. Den 17 februari anordnar Nordea en kapitalmarknadsdag för att presentera sitt finansiella mål och planer för den nya strategiperioden mer i detalj.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 53 i kvartalsrapporten.)

* Ungefärligt belopp baserat på uppskattat antal utestående aktier på den preliminära dagen för utdelningsbeslut.

 

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv4 2021

 

Kv4 2021

Kv4 2020

Föränd-ring %

Kv3 2021

Föränd-ring %

Jan-dec 2021

Jan-dec 2020

Föränd-ring %

Mn euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 255

1 169

7

1 226

2

4 925

4 515

9

Avgifts- och provisionsnetto

920

792

16

870

6

3 495

2 959

18

Nettoresultat av poster till verkligt värde

247

217

14

224

10

1 119

900

24

Övriga rörelseintäkter

16

41

-61

24

-33

81

92

-12

Summa rörelseintäkter

2 438

2 219

10

2 344

4

9 620

8 466

14

Summa rörelsekostnader exklusive resolutionsavgifter

-1 101

-1 218

-10

-1 098

0

-4 425

-4 441

0

Summa rörelsekostnader

-1 101

-1 218

-10

-1 098

0

-4 649

-4 643

0

Rörelseresultat före kreditförluster

1 337

1 001

34

1 246

7

4 971

3 823

30

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-56

-28

 

22

 

-35

-860

 

Rörelseresultat

1 281

973

32

1 268

1

4 936

2 963

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

47

57

 

49

 

48

55

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

11,3

8,4

 

10,8

 

11,2

7,1

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,26

0,18

 

0,25

 

0,95

0,55

 

 

Vd har ordet

”Vi hade alla hoppats att vi kunde lägga covid-19 bakom oss under 2021, men dessvärre fortsätter pandemin och den osäkerhet som den medför. Sammantaget var dock 2021 ett hoppfullt år med många positiva tecken i ekonomin och i samhället. Vi kan fortfarande drabbas av bakslag i form av nya virusvarianter framöver, men vi har en ökad motståndskraft och förmåga att anpassa oss när läget förändras.

För Nordea var 2021 ett framgångsrikt år. Jag är stolt över hur vi har utvecklats som bank – tillsammans med våra kunder. Våra affärsvolymer steg och vi ökade våra marknadsandelar i hela Norden. Bolånevolymerna ökade med 6 procent, utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent och förvaltat kapital ökade med 17 procent – och nådde alla sina högsta nivåer någonsin. Samtidigt fortsatte vi att skapa bättre kundupplevelser. Vi förbättrade kundnöjdheten och minskade kundklagomålen med 9 procent. Vi har nu 41 procent färre kundklagomål än för tre år sedan.

Styrkan i vår affärsmodell visade sig tydligt under 2021. Vi upprätthöll en hög kundaktivitet med både digitala och fysiska kontakter genom att fortsätta att utveckla vår modell för banktjänster i alla kanaler. Till exempel ökade antalet månatliga inloggningar i våra digitala tjänster med 22 procent jämfört med förra året. Kunderna var fortsatt mycket nöjda med våra digitala tjänster och mobilbanken fick toppbetyg i alla våra fyra nordiska länder.

Hållbarhet är kärnan i vår strategi och integrerad i alla delar av vår verksamhet, från produktutbud och investeringsbeslut till interna processer. Under 2021 fortsatte vi att utveckla vårt erbjudande av tjänster och produkter inom finansiering och kapitalförvaltning. Vår gröna utlåning ökade till 9,7 md euro, efterfrågan på våra ESG-relaterade sparprodukter var fortsatt hög och vi bibehöll vår position som ledande bank inom hållbara obligationer i Norden. Vi behåller vår plats bland de 100 mest hållbara företagen i världen enligt Corporate Knights – och är den enda nordiska banken på listan.

Allt detta bidrog till ett starkt helårsresultat. Rörelseresultatet för 2021 var drygt 4,9 md euro, vilket är 67 procent högre än 2020, och avkastningen på eget kapital var 11,2 procent, upp från 7,1 procent förra året.

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att göra fortlöpande framsteg och både affärsvolymer och kundaktivitet ökade stadigt i linje med tidigare kvartal vilket resulterade i en avkastning på eget kapital på 11,3 procent. Vårt huvudsakliga fokus förblir att öka intäkterna snabbare än kostnaderna. Under kvartalet förbättrades K/I-talet till 47 procent, från 57 procent för ett år sedan.

Vår kreditkvalitet är fortsatt stark och kreditförlusterna var 7 punkter för kvartalet. För helåret 2021 var kreditförlusterna endast 1 punkt, jämfört med 35 punkter 2020. Vi behöll bufferten enligt ledningens bedömning oförändrad på 610 mn euro i och med att pandemins påverkan på våra kunder fortfarande är en osäkerhetsfaktor.

Vi står fast vid vårt åtagande att uppnå en effektiv kapitalstruktur. Vår kapitalposition är bland de starkaste i Europa, med en kärnprimärkapitalrelation på 17,0 procent vilket är 6,8 procentenheter över gällande regelkrav. Därigenom kan vi fortsätta stötta våra kunder, ge utdelning och distribuera överskottskapital – vilket gynnar både våra aktieägare och samhället i stort.

Till följd av vårt mycket starka finansiella resultat och starka kapitalposition har styrelsen föreslagit en utdelning på omkring 0,69* euro per aktie för 2021 – en betydande ökning jämfört med utdelningen på 0,39 euro per aktie 2020. Det innebär en utdelningskvot på 70 procent, i enlighet med vår utdelningspolicy.

Samtidigt fortsätter vårt aktieåterköpsprogram. Hittills har 75 procent av det ursprungligen planerade beloppet om 2 md euro använts för att köpa tillbaka 141 mn aktier från våra aktie­ägare. Vi ser aktieåterköp som en integrerad del av våra kapitalhanteringsrutiner och i januari 2022 lämnade vi in en formell ansökan till Europeiska centralbanken om ytterligare ett möjligt aktieåterköpsprogram.

För 2022 räknar vi med att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent, med fortsatt lönsam tillväxt och ett K/I-tal på 49–50 procent. Under 2021 gynnades K/I-talet av ovanligt höga intäkter från finansmarknaderna och vi räknar med fortsatta tillväxtinvesteringar och högre reglerings­kostnader under 2022, bland annat den svenska bankskatten. Vår operativa effektivitet ökar stadigt och vi räknar med att K/I-talet fortsätter att förbättras under de närmaste åren.

Målen för 2022 överträffade under 2021 – nytt mål för 2025

I oktober 2019 presenterade vi Nordeas nya strategiska inriktning. Med ambitiösa finansiella mål för 2022 och en uppdaterad affärsplan hade vi som målsättning att återta förlorad mark på affärssidan och förbättra våra finansiella resultat. Vi beslutade att fokusera på tre viktiga prioritering­ar: att skapa positiva kundupplevelser, genomföra initiativ för ökade intäkter och optimera vår operativa effektivitet.

Vi har arbetat hårt för att leverera på våra mål och prioritering­ar. Det gläder mig att vi har överträffat de finansiella målen för 2022 ett år före vår tidsplan, och att alla våra affärsområden har uppnått sina respektive mål.

Som jag ser det har vi nått en viktig milstolpe. Nu går vi vidare och fortsätter arbeta för att leverera de bästa kundupplevel­ser­na i alla våra kanaler, höjer ambitionsnivån för våra finans­iella resultat och skapar ytterligare värde för våra aktieägare. Vi vill vara förstahandsvalet för kunder i Norden som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster.

Idag har vi presenterat vårt nya finansiella mål för 2025 och det är ambitiöst, men fortfarande realistiskt. Vi siktar på en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. Detta ska stödjas av ett K/I-tal på 45–47 procent och förut­sätt­er ett regelkrav för kärnprimärkapitalrelationen på 15–16 procent, inklusive kapitalbufferten. Jag är övertygad om att vi kan klara detta genom hårt arbete, precis som vi nådde våra tidigare mål.  

Den 17 februari anordnar vi en kapitalmarknadsdag för att presentera vårt finansiella mål för 2025 tillsammans med res­pektive affärsområdes ambitioner och uppdaterade prio­riter­ingar. Vi presenterar även den nya strategiperioden mer i detalj.

Vi hade inte kunnat uppnå dessa resultat utan våra kunniga, passionerade och mycket engagerade medarbetare – jag vill tacka dem alla för deras fantastiska insatser. Jag vill också rikta ett tack till alla våra kunder och aktieägare för ett mycket gott samarbete de senaste åren.

Vi har ett nytt mål, men vår riktning som bank kommer inte att förändras. I över 200 år har vi spelat en viktig roll i att stötta våra kunder och utveckla samhällena i Norden. Den rollen kommer vi att ha även i fortsättningen.”

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

* Ungefärligt belopp baserat på uppskattat antal utestående aktier på den preliminära dagen för utdelningsbeslut.

 

Resultaträkning

 

Kv4 2021

Kv4 2020

Föränd- ring %

Kv3 2021

Föränd- ring %

Jan-dec 2021

Jan-dec 2020

Föränd- ring %

Mn euro

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 255

1 169

7

1 226

2

4 925

4 515

9

Avgifts- och provisionsnetto

920

792

16

870

6

3 495

2 959

18

Nettoresultat av poster till verkligt värde

247

217

14

224

10

1 119

900

24

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-4

5

 

9

 

-6

-1

 

Övriga rörelseintäkter

20

36

-44

15

33

87

93

-6

Summa rörelseintäkter

2 438

2 219

10

2 344

4

9 620

8 466

14

Personalkostnader

-670

-722

-7

-702

-5

-2 759

-2 752

0

Övriga kostnader

-241

-319

-24

-237

2

-1 226

-1 286

-5

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-190

-177

7

-159

19

-664

-605

10

Summa rörelsekostnader

-1 101

-1 218

-10

-1 098

0

-4 649

-4 643

0

Resultat före kreditförluster

1 337

1 001

34

1 246

7

4 971

3 823

30

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-56

-28

100

22

 

-35

-860

-96

Rörelseresultat

1 281

973

32

1 268

1

4 936

2 963

67

Skatt

-264

-248

6

-267

-1

-1 105

-698

58

Periodens resultat

1 017

725

40

1 001

2

3 831

2 265

69

 

Volymer, nyckeluppgifter1

 

31 dec 2021

31 dec 2020

Föränd-ring %

30 sep 2021

Föränd-ring %

Md euro

 

 

 

 

 

Utlåning till allmänheten

345,0

329,8

5

342,6

1

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

328,3

313,3

5

319,5

3

In- och upplåning från allmänheten

205,8

183,4

12

210,8

-2

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

203,2

181,0

12

202,1

1

Summa tillgångar

570,4

552,2

3

614,5

-7

Kapital under förvaltning

411,3

351,4

17

392,9

5

Eget kapital

33,5

33,7

-1

36,6

-8

 

Nyckeltal2

 

Kv4 2021

Kv4 2020

Föränd-ring %

Kv3 2021

Föränd-ring %

Jan-dec 2021

Jan-dec 2020

Föränd-ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,26

0,18

44

0,25

4

0,95

0,55

73

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,95

0,55

73

0,87

9

0,95

0,55

73

Aktiekurs1, euro

10,79

6,67

62

11,24

-4

10,79

6,67

62

Föreslagen/verkställd utdelning per aktie, euro

 

 

 

 

 

0,694

0,39

77

Eget kapital per aktie1, euro

8,51

8,35

2

9,06

-6

8,51

8,35

2

Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner

3 966

4 050

-2

4 050

-2

3 966

4 050

-2

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 978

4 039

-2

4 042

-2

4 025

4 039

0

Avkastning på eget kapital, %

11,8

8,9

 

11,3

 

11,2

7,1

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

13,2

10,0

 

12,6

 

12,6

8,1

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,7

1,9

 

2,6

 

2,5

1,4

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

11,3

8,4

 

10,8

 

11,2

7,1

 

K/I-tal, %

45

55

 

47

 

48

55

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

47

57

 

49

 

48

55

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

7

3

 

-3

 

1

26

 

Kärnprimärkapitalrelation1,3, %

17,0

17,1

 

16,9

 

17,0

17,1

 

Primärkapitalrelation1,3, %

19,1

18,7

 

18,9

 

19,1

18,7

 

Total kapitalrelation1,3, %

21,2

20,5

 

21,0

 

21,2

20,5

 

Primärkapital1,3, md euro

29,0

29,1

0

28,8

1

29,0

29,1

0

Riskexponeringsbelopp1, md euro

151,9

155,4

-2

152,6

0

151,9

155,4

-2

ROCAR, %

17,3

12,1

 

17,2

 

16,5

9,2

 

ROCAR med periodiserade resolutionsavgifter, %

16,6

11,5

 

16,4

 

16,5

9,2

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)1

26 894

28 051

-4

27 126

-1

26 894

28 051

-4

Ekonomiskt kapital1, md euro

23,2

23,5

-1

23,1

0

23,2

23,5

-1

1. Vid periodens slut.
2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här
3. Inklusive periodens resultat.
4. Ungefärligt belopp baserat på uppskattat antal utestående aktier på den preliminära dagen för utdelningsbeslut.
  

Utsikter (nya)

Finansiella mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2022

Nordea räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent för 2022.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Utsikter (tidigare)

Viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022

Nordeas affärsplan fokuserar på tre viktiga prioriteringar för att nå de finansiella målen för 2022: 1) att optimera vår operativa effektivitet, 2) att genomföra initiativ för ökade intäkter och 3) att skapa positiva kundupplevelser.

Finansiella mål för 2022

Nordeas finansiella mål för 2022 är

  • en avkastning på eget kapital som överstiger 10 procent
  • ett K/I-tal på 50 procent.

Kostnader (rörelsekostnader)

Kostnaderna för 2021 väntas uppgå till omkring 4,6 md euro.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen, från 1 januari 2021.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras från och med 1 januari 2021. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Kreditkvalitet

Kreditförlusterna under 2021 väntas bli betydligt lägre än 2020 års nivå.

Utdelning för 2021

Den 31 december 2021 uppgick Nordea Bank Abp:s utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat, till 18 878 mn euro och annat fritt eget kapital uppgick till 4 602 mn euro.

Styrelsen har beslutat att föreslå att den ordinarie bolagsstämman, som hålls den 24 mars 2022, bemyndigar styrelsen att besluta om en utdelning på högst 2 682 mn* euro. Det motsvarar 70 procent av årets resultat och ligger i linje med utdelningspolicyns övre gräns. Avsikten är att styrelsen ska besluta om utdelningen i en utbetalning enligt bemyndigandet omedelbart efter stämman. Utdelning utbetalas inte för aktier som innehas av Nordea på avstämningsdagen för utdelningen. En fullständig utbetalning av utdelningen omedelbart efter stämman beräknas uppgå till cirka 0,69** euro per aktie.

* Högst 2 681 667 380 euro. ** Ungefärligt belopp baserat på uppskattat antal utestående aktier på den preliminära dagen för utdelningsbeslut.

Utveckling på regelområdet

Den 2 februari 2022 mottog Nordea den samlade kapitalbedömningen (SREP), som innehåller beslutet om att bibehålla det aktuella kapitalkravet enligt pelare 2 på 1,75 procent (vara 0,98 procent ska täckas med kärnprimärkapital).

Publikationer för 2021

Nordeas årsredovisning för räkenskapsåret 2021, som innefattar de reviderade finansiella rapporterna, förvaltningsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporteringen, kommer att publiceras under vecka 9 i samband med ett börsmeddelande och finns då även tillgängliga på nordea.com.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för fjärde kvartalet och helåret 2021. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för fjärde kvartalet 2021

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 3 februari 2022.
  

Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Delårsrapport