Sorry...

This page does not exist in your language. You will be taken to a related page.

Stay on this page | Continue

Nordea presenterar sina strategiska prioriteringar för 2022–25 på kapitalmarknadsdagen

Pressmeddelande | 2022-02-17 10:30

Nordea presenterar idag sin uppdaterade affärsplan, sina strategiska prioriteringar och sitt finansiella mål på en virtuell kapitalmarknadsdag. Nya mål för affärsområdena och hållbarhetsmål för för 2025 presenteras också.

Livesändningen via webben börjar kl. 12.00 EET (11.00 CET).

Vd och koncernchef Frank Vang-Jensen, Group CFO Ian Smith och cheferna för Nordeas fyra affärsområden håller presentationer på kapitalmarknadsdagen.

”Detta nästa kapitel i Nordeas utveckling handlar om att leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler, höja ambitionsnivån för våra finansiella resultat och skapa ytterligare värde för kunder, aktieägare och samhället i stort. Vi ska leverera allt detta på ett hållbart sätt – och utveckla banken för framtiden”, säger vd och koncernchef Frank Vang-Jensen.

Nordeas prioriteringar för strategiperioden är:

 • att skapa den bästa kundupplevelsen i alla våra kanaler
 • att driva fokuserad och lönsam tillväxt
 • att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten.

Nordea ska leverera positiva kundupplevelser, både i de digitala kanalerna och i möten med rådgivare, med tydligt fokus på expertrådgivning och kundsupport. Nordea ska investera i organisk tillväxt och kapacitet inom viktiga områden, såsom digitalisering, data, samt försäljnings- och servicekapacitet. Nordea ska fortsätta att optimera sin affärsportfölj och hantera sin kapitalbas på ett effektivt sätt för att uppnå bästa möjliga kapitalstruktur.

”Genom att fullfölja dessa prioriteringar ska vi uppfylla vår vision – att bli förstahandsvalet för kunder som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster. Vår riktning som bank kommer inte att förändras. Vi agerar idag för att skapa värde för framtiden – för alla våra intressenter”, säger Vang-Jensen.

Kapitaloptimering

Nordeas kapitalposition är bland de bästa i Europa, med en kärnprimärkapitalrelation på 17,0 procent. Bankens kapitaltillväxt har också varit stark och legat på 12 procent per år sedan 2011. Det har gjort det möjligt för Nordea att sedan 2019 ge/föreslå utdelningar på sammanlagt 8,7 md euro till aktieägarna och tillkännage återköp av egna aktier för 3,0 md euro.

”Utdelningar gynnar både våra aktieägare och samhället i stort, och de ger en tydlig ekonomisk injektion i de nordiska länderna. Här är vårt fotavtryck stort. Över 500 000 privatpersoner är aktieägare i Nordea i hela Norden och om man räknar in de många pensionsfonderna så har vi ännu fler privata aktieägare”, säger Frank Vang-Jensen.

Nordea planerar att upprätthålla sin starka kapitaltillväxt under 2022–25 med hjälp av sina förbättrade finansiella resultat och bästa möjliga kapitalstruktur. Det kommer att skapa förutsättningar för högre affärsvolymer, eventuella kompletterande förvärv och betydande utdelningar till aktieägarna.

Finansiellt mål för 2025 och viktiga drivkrafter

Nordeas finansiella mål är att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent i slutet av 2025. Detta ska stödjas av ett K/I-tal på 45–47 procent. För 2022 räknar Nordea med en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent.

”Vårt finansiella mål för 2025 är tydligt – och vi är fast beslutna att leverera. Vi har också två viktiga drivkrafter som stödjer vår strategi i alla delar av banken – att vara en digital föregångare bland jämförbara banker och integrera hållbarhet i kärnan i vår verksamhet.”, förklarar Vang-Jensen.

Nordeas digitala kontakter har ökat med nästan 40 procent under de två senaste åren och detta har medfört en betydande ökning i den digitala affärsverksamheten.

Vang-Jensen fortsätter: ”Nu ska vi investera ytterligare för att bli en digital föregångare. Vårt mål för 2025 är att ha minst 25 procent* fler digitalt aktiva kunder. Vi skapar fullständiga självbetjäningsfunktioner för alla vardagliga bankärenden och planerar att fördubbla antalet tillgängliga produkter och tjänster till slutet av 2025. Vi utökar också vårt digitala erbjudande till företagskunderna.”

Hållbarhetsmål för 2025

Omställningen till en klimatneutral ekonomi kräver ett starkt engagemang och kraftfulla åtgärder i hela samhället. I Nordea är hållbarhet integrerat i alla delar av verksamheten, såsom produktutbud, rådgivning, investerings- och finansieringsbeslut och riskhantering.

Som tidigare meddelats har Nordea åtagit sig att bli en bank med nettonollutsläpp senast år 2050, med delmålet att minska koldioxidutsläppen från bankens kredit- och investeringsportföljer med 40–50 procent till 2030.

”Hållbarhet är kärnan i vår strategi. Vi har ett viktigt ansvar att hjälpa våra kunder och samhället i stort att ställa om till nettonollutsläpp. Hållbarhet är en integrerad del i vårt kunderbjudande och i hur vi driver banken, organiserar verksamheten internt och hanterar våra risker”, förklarar Vang-Jensen.

De nya hållbarhetsmålen för 2025 är att:

 • förmedla mer än 200 md euro i hållbar finansiering
 • fördubbla andelen förvaltat kapital med åtagande om nettonollutsläpp
 • säkerställa att 90 procent av exponeringen mot stora företagskunder i klimatkänsliga sektorer omfattas av omställningsplaner
 • säkerställa att 80 procent av de 200 företag i Nordea Asset Managements portföljer som har störst utsläpp antingen har anpassat sig till Parisavtalet eller har ett aktivt åtagande att anpassa sig till avtalet
 • säkerställa att respektive kön är representerat till minst 40 procent på de tre högsta chefsnivåerna i organisationen sammantaget.

”Vi vidtar beslutsamma åtgärder och fortsätter på vår inslagna väg med stegvis omställning. Under de närmaste åren ska vi ta vara på möjligheter till hållbar tillväxt och samtidigt säkerställa att vi får verksamheten att växa i enlighet med våra mål”, säger Vang-Jensen.

Nordea har också kopplat hållbarhetsmål för ersättningen till koncernledningen och andra ledande befattningshavare. Målen är relaterade till grön finansiering, implementering av hållbarhetsinitiativ och könsfördelning.

Viktig finansiell information för analytiker och investerare

På kapitalmarknadsdagen kommer Nordea att presentera detaljerad information som stödjer Nordeakoncernens finansiella mål för 2025, bland annat:

 • ~4 procents ökning av utlåningen (genomsnittlig årlig tillväxt/CAGR 2021–25) med större marknadsandelar och tydligt fokus på lönsam tillväxt
 • 4–6 procents ökning av förvaltat sparkapital (CAGR 2021–25), med stöd av ett utökat digitalt erbjudande och marknadsledande kapacitet inom kapitalförvaltning
 • 1–2 procents kostnadsökning (CAGR 2021–25) som speglar affärstillväxt, kostnadsinflation och investeringar, vilket delvis uppvägs av fortsatta förbättringar av den operativa effektiviteten och strukturella kostnadsbesparingar
 • Intäktsökningen cirka 2 procentenheter högre än kostnadsökningen (CAGR 2021–25)

Alla affärsområden ska bidra till att koncernen når sitt finansiella mål för 2025.

 • Personal Banking ska uppnå en avkastning på ekonomiskt kapital (ROCAR) på ~18 procent och ett K/I-tal på ~45 procent
 • Business Banking: ROCAR på ~16 procent och K/I-tal på ~40 procent
 • Large Corporates & Institutions: ROCAR på ~16 procent och K/I-tal på ~40 procent
 • Asset & Wealth Management: ROCAR på ~38 procent och K/I-tal på ~40 procent.

Webbsändning och ytterligare material

Kapitalmarknadsdagen webbsänds live och kan följas på nordea.com/cmd. Presentationerna publiceras på samma sida under dagen och en inspelning av webbsändningen kommer att finnas tillgänglig efter evenemanget.

Mer information om hållbarhetsmålen för 2025 finns på https://www.nordea.com/en/sustainability/our-sustainability-targets

*Uppdaterad uppgift, tidigare 20 procent

För ytterligare information:

Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011

Ansvarsfriskrivning och förutsägelser

Nordea och dess verksamhet ställs inför olika risker och osäkerheter. Detta pressmeddelande och annat material som offentliggörs i samband med kapitalmarknadsdagen 2022 innehåller vissa uttalanden som inte är historiska fakta, bland annat uttalanden som förmedlar förväntningar på bland annat verksamhetens resultat, bankens finansiella ställning, likviditet, utsikter, tillväxt och strategier, och uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar”, ”bedömer”, ”förutser” eller liknande uttryck. Sådana uttalanden är förutsägelser som avspeglar ledningens aktuella syn på och bästa skattningar av vissa framtida händelser och potentiellt finansiellt resultat. Även om Nordea bedömer att förväntningarna som återspeglas i sådana förutsägelser är rimliga kan inga garantier ges för att dessa förväntningar visar sig vara korrekta. Följaktigen kan utfallet avvika markant från förutsägelserna, till följd av en rad faktorer såsom: (i) den makroekonomiska utvecklingen, (ii) förändringar i konkurrensförutsättningarna, (iii) förändringar i regelverk och andra statliga åtgärder, och (iv) förändringar i räntenivån och valutakurser. Detta pressmeddelande och annat material som offentliggörs i samband med kapitalmarknadsdagen 2022 ska inte tolkas som att Nordea och dess ledning har åtagit sig att offentligt uppdatera eller revidera dessa förutsägelser utöver vad som krävs av gällande lag eller börsbestämmelser, om och när omständigheter uppstår som medför förändringar jämfört med vad som gällde vid tidpunkten när förutsägelserna gjordes.Nordea är en ledande fullservicebank i Norden. Vi hjälper våra kunder att förverkliga sina drömmar och ambitioner – och det har vi gjort i 200 år. Vi vill göra verklig skillnad för våra kunder och i de samhällen där vi är verksamma – genom att vara en stark och personlig finansiell partner. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Capital Markets Day
Pressmeddelanden