Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordea inför långsiktigt incitamentsprogram för 2022–2024

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-03-31 17:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler 
31 mars 2022 kl. 18.30 EET

Nordea Bank Abp:s (”Nordea”) styrelse har idag beslutat att det aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogrammet (LTIP), som infördes 2020 och 2021, ska fortsätta under en ny resultatmätningsperiod som omfattar räkenskapsåren 2022–2024. Programmet innefattar verkställande direktören och ytterligare nio medlemmar i koncernledningen, samt högst 50 ledande befattningshavare.

Nordea vill säkerställa att högsta ledningens incitament är i linje med aktieägarnas intressen. Därför har styrelsen beslutat att fortsätta det aktiebaserade LTIP-programmet som godkändes och infördes 2020 och 2021. LTIP för 2022–2024 innefattar även i fortsättningen medlemmar i koncernledningen och högst 50 ledande befattningshavare och nyckelpersoner vars arbete direkt påverkar Nordeas resultat, lönsamhet, kundvision och långsiktiga tillväxt som nyligen presenterades närmare under Nordeas kapitalmarknadsdag.

Som en del av LTIP kommer medlemmarna i koncernledningen och ledande befattningshavare att tilldelas villkorade aktier under 2022. För de villkorade aktierna gäller en treårig resultatmätningsperiod som omfattar räkenskapsåren 2022–2024, med uppskjutande- och kvarhållandeperioder enligt gällande regelverk.

Det högsta antalet aktier som kan tilldelas deltagarna i LTIP 2022–2024 är 750 000 Nordeaaktier för verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen, och högst 1 000 000 Nordeaaktier för utvalda ledande befattningshavare (högst 50 deltagare). Under 2025, allt utifrån Nordeas resultat, kommer dessa aktier helt eller delvis att tilldelas deltagarna. Vid en eventuell tilldelning, överlåts den första andelen aktier under 2025. Återstående aktier omfattas av en uppskjutandeperiod och överlåts årligen i fem lika stora andelar under perioden 2026–2030. Varje aktieöverlåtelse omfattas av en kvarhållandeperiod om 12 månader, under vilken de överlåtna aktierna inte får säljas eller på annat sätt avyttras.

Allokeringen av villkorade aktier 2022 för medlemmar i koncernledningen ligger kvar på samma nivå som för 2021.

Det uppskattade samlade bruttovärdet för LTIP 2022–2024 för koncernledningen och ledande befattningshavare, beräknat utifrån gårdagens genomsnittliga aktiekurs på Nasdaq Helsinki, uppgår till omkring 6,6 mn euro.

Prestationskriterierna för LTIP har fastställts så att det krävs exceptionella prestationer ur ett aktieägarperspektiv för att uppnå det högsta utfallet. Prestationsbedömningen under resultatmätningsperioden för LTIP baseras till lika delar på följande kriterier:

  • Relativ totalavkastning (rTSR), i förhållande till utvalda nordiska jämförbara banker
  • Absolut totalavkastning (aTSR),
  • Ackumulerat justerat resultat per aktie (EPS i absoluta tal).

Inga aktier kommer att överlåtas om en deltagares anställning avslutas innan tilldelningen har bekräftats av styrelsen efter resultatmätningsperiodens slut. Aktietilldelningar kan minskas delvis eller helt till följd av risk- och regelefterlevnadsjusteringar.

Tilldelningen av LTIP-aktier till deltagarna kommer att ske antingen genom överlåtelse av egna aktier som innehas av Nordea eller genom nyemission av aktier. Överlåtelsen av tilldelade aktier kan därmed få en marginell utspädningseffekt på Nordeaaktien.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 40 575 91 78
Group Communication, +358 104 168 023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 18.30 EET den 31 mars 2022.Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.