Resultat för första kvartalet 2022

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-04-28 06:30

Nordea Bank Abp
Interimsrapport
28 april 2022, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet1:

Motståndskraftigt resultat och fortsatt utlåningstillväxt. Bolånevolymerna steg med 7 procent på årsbasis, understött av ökade marknadsandelar i hela Norden. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent och utlåningen till stora företag ökade med 11 procent. Det förvaltade kapitalet minskade med 5 procent från förra kvartalets rekordnivåer. Detta berodde på turbulens på finansmarknaden och säsongsrelaterade nettoutflöden.

Ökade intäkter och högre rörelseresultat. Rörelseresultatet för första kvartalet ökade med 6 procent på årsbasis och uppgick till 1 114 mn euro, understött av minskade kreditförluster. Intäkterna ökade med 3 procent, trots ett mycket starkt jämförelsekvartal. Räntenettot ökade med 8 procent och avgifts- och provisionsnettot med 5 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 20 procent efter ett exceptionellt starkt första kvartal 2021. Kostnaderna ökade med 5 procent, främst till följd av högre lagstadgade avgifter, inklusive höjda resolutionsavgifter och den nya svenska bankskatten.

Fortsatt stark kreditkvalitet. Kreditförluster och liknande nettoresultat utgjordes av återföringar på 12 mn euro eller 1 punkt under kvartalet, att jämföra med kreditförluster på 7 punkter under första kvartalet 2021. De realiserade kreditförlusterna var fortsatt låga, i nivå med föregående perioder. Bufferten enligt ledningens bedömning behölls oförändrad på 610 mn euro.

K/I-talet var 48 procent och avkastningen på eget kapital var 12,5 procent. Nordeas K/I-tal var 48 procent (48 procent första kvartalet 2021). Avkastning på eget kapital ökade till 12,5 procent från 11,0 procent. Resultatet per aktie ökade med 16 procent till 0,22 euro från 0,19 euro.

Stark kapitalposition möjliggör höga utdelningar och fortsatta återköp av egna aktier. Nordeas kärnprimärkapitalrelation minskade till 16,3 procent, från 17,0 procent förra kvartalet till följd av kapitaloptimeringen i samband med återköpen av egna aktier. Kärnprimärkapitalrelationen är fortsatt mycket stark på 6,1 procentenheter över regelkravet.

Nordeas ordinarie bolagsstämma som hölls den 24 mars godkände en aktieutdelning på 0,69 euro per aktie för 2021, i linje med bankens utdelningspolicy. Nordea har åtagit sig att uppnå en effektiv kapitalstruktur och 14 mars infördes ett nytt aktieåterköpsprogram omfattande 1 md euro. Nordea har även en dialog med Europeiska centralbanken om eventuella uppföljande aktieåterköpsprogram under andra halvåret 2022.

Nedläggning av verksamheten i Ryssland slutförd. I linje med de planer som tidigare kommunicerats, inledde Nordea de slutliga stegen för att likvidera sina dotterbolag i Ryssland. Under kvartalet gjorde Nordea även avsättningar för kreditförluster från direkt finansiell exponering mot ryska motparter. Effekterna av detta redovisas som jämförelsestörande poster.

Oförändrade utsikter. Trots en ökad makroekonomisk osäkerhet står Nordea fast vid utsikterna för 2022: en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent. Under kvartalet presenterades Nordeakoncernens nya huvudprioriteringar i samband med vår kapitalmarknadsdag. Vi är fast beslutna att nå det finansiella målet för 2025: en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För ordlista, se sidan 55 i rapporten för första kvartalet 2022.)

Resultat och nyckeltal för koncernen, kv1 20221

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Mn euro

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 308

1 212

8

1 255

4

Avgifts- och provisionsnetto

870

827

5

920

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

295

370

-20

247

19

Övriga rörelseintäkter

17

11

 

16

 

Summa rörelseintäkter

2 490

2 420

3

2 438

2

Summa rörelsekostnader exklusive resolutionsavgifter

-1 132

-1 095

3

-1 101

3

Summa rörelsekostnader

-1 388

-1 319

5

-1 101

26

Rörelseresultat före kreditförluster

1 102

1 101

0

1 337

-18

Kreditförluster och liknande nettoresultat

12

-52

 

-56

 

Rörelseresultat

1 114

1 049

6

1 281

-13

 

 

 

 

 

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

48

48

 

47

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

12,5

11,0

 

11,3

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,22

0,19

16 

0,26

-15 

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för första kvartalet 2022 för vidare information.

Vd har ordet

Inledningen på 2022 har präglats av extraordinära händelser. Under årets första månader kom ytterligare en pandemivåg med en kraftig ökning av antalet smittade, varpå restriktionerna drogs tillbaka med kort varsel. I slutet av februari startade sedan det krig som har skakat vårt samhälles grundfundament – fred, säkerhet och stabilitet – och skapat turbulens på finansmarknaderna.

Vi fördömer kraftfullt Rysslands invasion av Ukraina. Våra tankar går till alla dem som lider, fruktar för sina liv och oroar sig för sina nära och kära. Vi axlar vår roll i samhället genom att stödja våra medarbetare och kunder, hjälpa det ukrainska folket och upprätthålla kontinuiteten i vår affärsverksamhet. Vi säkerställer också att vi följer alla införda sanktioner.

Vi beslutade att stänga vår verksamhet i Ryssland 2019 och har sedan dess arbetat med att avveckla vår affärs­verksamhet i landet. Det innebär att vår direkta exponering mot Ryssland är mycket liten. Under första kvartalet utvärderade vi hur stor andel av denna som är återvinningsbar och gjorde avsättningar på 76 mn euro. Vi inledde även de slutliga stegen för att likvidera våra dotterbolag i Ryssland. I enlighet med redovisningskraven överfördes ackumulerade valutakursförluster på 529 mn euro, som tidigare redovisats under ”Övrigt totalresultat”, till resultaträkningen. Detta är en redovisningsteknisk post som inte påverkar kärnprimärkapitalet, det egna kapitalet eller kapaciteten för aktieutdelning och återköp av egna aktier. Dessa två poster, som avser den exceptionella situationen kring Ryssland, betraktas som jämförelsestörande poster. Vidare beslutade Nordea Asset Management att avyttra alla fondinnehav med anknytning till Ryssland.

Nordea är en stark bank som fortsätter att vara en säker och tillförlitlig partner för kunder, medarbetare och aktieägare – och för samhället i stort. I dessa turbulenta tider är det här viktigare än någonsin. Bankens motståndskraft har prövats och bevisats under flertalet kriser och vår starka affärsutveckling fortsätter.

Under första kvartalet fortsatte vi att göra fortlöpande fram­steg genom att bygga vidare på vår starka grund och den goda affärsutvecklingen under 2021. Affärsvolymerna ökade, kundaktiviteten var hög och kreditförlusterna var nära noll. Detta gjorde det möjligt för oss att uppnå en avkastning på eget kapital på 12,5 procent och ett rörelseresultat på 1 114 mn euro.

Bolånevolymerna steg med 7 procent, i linje med den positiva utvecklingen från tidigare kvartal, och vi fortsatte att ta marknadsandelar i hela Norden. Utlåningen till små och medelstora företag ökade med 6 procent, främst drivet av ökade volymer i Sverige och Norge. Samtidigt ökade utlåningen till stora företag för andra kvartalet i rad och steg med 11 procent på årsbasis. Det förvaltade kapitalet ökade med 6 procent trots den negativa inverkan från aktiemarknaderna under första kvartalet 2022.

Vårt K/I-tal var 48 procent – oförändrat jämfört med första kvartalet 2021. Intäkterna ökade med 3 procent trots ett ovanligt starkt jämförelsekvartal. Ökningen berodde främst på att räntenettot steg med 8 procent. Räntenettot ökade i alla affärsområden och utlåningen till små, medelstora och stora företag bidrog mest. Rörelsekost­naderna ökade, främst till följd av högre regulatoriska kostnader, inklusive höjda resolutionsavgifter och den nya svenska bankskatten. Bortsett från lagstadgade avgifter steg emellertid kostnaderna med endast 2 procent, trots ökad affärsaktivitet.

Även om vi levererade ett stabilt resultat under kvartalet så har kriget i Ukraina påverkat vår verksamhet. Det förvaltade kapitalet minskade med 5 procent, på kvartalsbasis, till följd av marknadsturbulens och säsongs­relaterade nettoutflöden. De underliggande nettoflödena från våra interna kanaler var positivt, trots de stora svängningarna på marknaderna. Många förvärvsfinansieringar sköts dessutom på framtiden till följd av den ökade ekonomiska osäkerheten. Kundaktiviteten tar återigen fart, men utan tvekan råder fortsatt stor ekonomisk osäkerhet och förtroendet hos både företag och konsumenter är mer skört jämfört med 2021.

Vår kreditkvalitet är fortsatt stark och kreditförlusterna utgjordes av återföringar på 1 punkt under kvartalet. Det råder fortsatt osäkerhet om konfliktens bredare effekter – inklusive stigande energi-, livsmedels- och råvarupriser. Tack vare de reserveringar enligt ledningens bedömning på 610 mn euro som gjordes med anledning av covid-19-pandemin, är vi fortfarande väl skyddade mot kreditförluster. Vi räknar med att få en tydligare bild av hur våra kunder kan påverkas av de makroekonomiska effekterna under andra kvartalet.

Vår kapitalposition är bland de starkaste i Europa, med en kärnprimärkapitalrelation på 16,3 procent, vilket är 6,1 pro­cent­enheter över gällande regelkrav.

Sammantaget bibehåller Nordea sin stabilitet och styrka, och fortsätter att ta marknadsandelar trots turbulensen i vår omvärld. För 2022 räknar vi fortsatt med att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent.

Den ordinarie bolagsstämman som hölls i mars godkände en utdelning för 2021 på 0,69 euro per aktie. Inklusive återköpen av egna aktier har vi hittills under 2022 distribuerat nära 4 md euro till våra aktieägare. Vi står fast vid vårt åtagande att uppnå en effektiv kapitalstruktur och att fortsätta dela ut överskottskapital till våra aktieägare, senast genom ytterligare ett program för återköp av egna aktier omfattande 1 md euro, vilket infördes i mars. Vi har dessutom en dialog med Europeiska centralbanken om eventuella uppföljande aktieåterköpsprogram under andra halvåret.

Vi har nu gått in i den nya strategiperioden, 2022–2025 och våra planer presenterades på kapitalmarknadsdagen i februari. Vårt nya finansiella mål för 2025 är tydligt – en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent – och vi är fast beslutna att uppnå det. För att nå målet har vi justerat våra huvudprioriteringar, som består i att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten. Vi har också två viktiga drivkrafter som omfattar hela banken – att vara en digital föregångare bland jämförbara banker och att integrera hållbarhet i kärnan av vår affärsverksamhet.

Det här är vår utstakade väg – vi vill vara förstahandsvalet för kunder i Norden som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster. I både goda och utmanande tider.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Utsikter (oförändrade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2022

Nordea räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 11 procent och ett K/I-tal på 49–50 procent för 2022.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.
 

Resultaträkning

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Mn euro

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 308

1 212

8

1 255

4

Avgifts- och provisionsnetto

870

827

5

920

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

-242

370

 

247

 

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

0

-14

 

-4

 

Övriga rörelseintäkter

17

25

-32

20

-15

Summa rörelseintäkter

1 953

2 420

-19

2 438

-20

Personalkostnader

-703

-682

3

-670

5

Övriga kostnader

-266

-262

2

-241

10

Lagstadgade avgifter

-273

-224

22

-

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-146

-151

-3

-190

-23

Summa rörelsekostnader

-1 388

-1 319

5

-1 101

26

Resultat före kreditförluster

565

1 101

-49

1 337

-58

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-64

-52

23

-56

14

Rörelseresultat

501

1 049

-52

1 281

-61

Skatt

-232

-261

-11

-264

-12

Periodens resultat

269

788

-66

1 017

-74

 
Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Mn euro

 

 

 

 

 

Räntenetto

1 308

1 212

8

1 255

4

Avgifts- och provisionsnetto

870

827

5

920

-5

Nettoresultat av poster till verkligt värde

295

370

-20

247

19

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

0

-14

 

-4

 

Övriga rörelseintäkter

17

25

-32

20

-15

Summa rörelseintäkter

2 490

2 420

3

2 438

2

Personalkostnader

-703

-682

3

-670

5

Övriga kostnader

-266

-262

2

-241

10

Lagstadgade avgifter

-273

-224

22

-

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-146

-151

-3

-190

-23

Summa rörelsekostnader

-1  388

-1 319

5

-1 101

26

Resultat före kreditförluster

1 102

1 101

0

1 337

-18

Kreditförluster och liknande nettoresultat

12

-52

 

-56

 

Rörelseresultat

1 114

1 049

6

1 281

-13

Skatt

-246

-261

-6

-264

-7

Periodens resultat

868

788

10

1 017

-15

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Volymer, nyckeluppgifter1

 

31 mar 2022

31 mar 2021

Förändr. %

31 dec 2021

Förändr. %

Md euro

 

 

 

 

 

Utlåning till allmänheten

351,9

333,6

5

345,0

2

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

333,1

314,5

6

328,3

1

In- och upplåning från allmänheten

221,1

198,2

12

205,8

7

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

212,0

191,5

11

203,2

4

Summa tillgångar

624,5

591,1

6

570,4

9

Kapital under förvaltning

389,4

368,9

6

411,3

-5

Eget kapital

30,9

34,5

-10

33,5

-8

1. Vid periodens slut.

Nyckeltal2

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,06

0,19

-68

0,26

-77

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,82

0,64

28

0,95

-14

Aktiekurs1, euro

9,38

8,41

12

10,79

-13

Eget kapital per aktie1, euro

8,04

8,53

-6

8,51

-6

Potentiellt antal utestående aktier1, miljoner

3 860

4 050

-5

3 966

-3

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 894

4 040

-4

3 978

-2

Avkastning på eget kapital, %

3,3

9,4

 

11,8

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

3,7

10,6

 

13,2

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

0,7

2,0

 

2,7

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

5,1

11,0

 

11,3

 

K/I-tal, %

71

55

 

45

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

61

48

 

47

 

Kreditförlustrelation, inkl.lån värderade till verkligt värde, punkter

7

6

 

7

 

Kärnprimärkapitalrelation1,3, %

16,3

17,5

 

17,0

 

Primärkapitalrelation1,3, %

18,4

19,2

 

19,1

 

Total kapitalrelation1,3, %

20,5

20,9

 

21,2

 

Primärkapital1,3, md euro

28,3

29,6

-4

29,0

-2

Riskexponeringsbelopp1, md euro

154,0

154,0

0

151,9

1

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

4,7

13,6

 

17,3

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

7,2

15,8

 

16,6

 

Antal anställda (omräknat till heltidstjänster)1

27 076

27 800

-3

26 894

1

Ekonomiskt kapital1, md euro

23,4

23,4

0

23,2

1

1. Vid periodens slut.

2. Mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått finns här. 

3. Inklusive periodens resultat.

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv1 2022

Kv1 2021

Förändr. %

Kv4 2021

Förändr. %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,22

0,19

16

0,26

-15

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

0,98

0,64

53

0,95

3

Avkastning på eget kapital, %

10,7

9,4

 

11,8

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

12,1

10,6

 

13,2

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

2,2

2,0

 

2,7

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

12,5

11,0

 

11,3

 

K/I-tal, %

56

55

 

45

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

48

48

 

47

 

Kreditförlustrelation, inkl.lån värderade till verkligt värde, punkter

-1

6

 

7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

15,1

13,6

 

17,3

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,7

15,8

 

16,6

 

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för första kvartalet 2022. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för första kvartalet 2022

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 28 april kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet.

Om du vill följa webbsändningen, använd denna länk eller ring något av dessa nummer:
+44 330 165 3641, +46 8 566 427 54, +358 9 7479 0572, +45 35 15 81 82, bekräftelsekod 383746, senast kl. 10.50 EET (09.50 CET).

Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 5547 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 28 april 2022.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Delårsrapport