Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea startar ett tredje återköpsprogram på upp till 1,5 md euro

Regulatoriskt pressmeddelande | 2022-07-18 06:15

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
18 juli 2022, kl. 07.15 EET

Nordeas styrelse har godkänt ett program för återköp av aktier till ett värde av upp till 1,5 md euro. Programmet inleds den 20 juli 2022, eller så snart som möjligt efter den dagen. Europeiska centralbankens godkännande av återköpen tillkännagavs den 8 juli.

Nordeas styrelse har idag godkänt ett program för återköp av aktier till ett värde av upp till 1,5 md euro. Aktieåterköpen kommer att genomföras i enlighet med det bemyndigande som styrelsen erhöll på den ordinarie bolagsstämman 2022.

Syftet med återköpen är att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och förbättra avkastningen till aktieägarna genom att minska Nordeas kapital. Programmet inleds den 20 juli 2022, eller så snart som möjligt efter den dagen, och avslutas senast den 29 mars 2023.

Nordea har anlitat en extern mäklare som genomför återköpsprogrammet. Mäklaren beslutar om återköpen, inklusive tidpunkten för dessa, utifrån oåterkalleliga instruktioner och med fullständigt oberoende. Samtliga återköp kommer att göras i överensstämmelse med gällande pris- och volymlimiter samt gällande villkor.

De centrala villkoren i återköpsprogrammet innefattar:

  • Nordea kan återköpa högst 350 000 000 aktier, vilket motsvarar cirka 9,3 procent av alla aktier i bolaget, förutsatt att maxbeloppet på 1,5 md euro inte överskrids. Antalet egna aktier som Nordea och dess dotterföretag innehar tillsammans får inte vid något enskilt tillfälle överstiga 10 procent av alla aktier i Nordea.
  • Nordea ska återköpa aktierna på annat sätt än i proportion till aktieägarnas innehav (riktade återköp).
  • Aktierna ska återköpas genom offentlig handel i enlighet med förordning (EU) nr 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (som tillsammans utgör Safe Harbour-förordningen). Aktierna ska återköpas på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn samt på utvalda multilaterala handelsplattformar.
  • Priset per aktie ska fastställas utifrån tillgängligt pris på den aktuella handelsplatsen och i enlighet med det bemyndigande som erhölls av den ordinarie bolagsstämman 2022.
  • Nordea ska inte återköpa några aktier i USA eller aktier med avseende på Nordeas amerikanska depåbevis.
  • Nordea ska återköpa aktierna genom att använda sitt fria egna kapital och redovisa återköpen som en minskning av balanserade vinstmedel.
  • De återköpta aktierna ska ogiltigförklaras månadsvis.
  • Nordea kan skjuta upp eller avsluta programmet före det planerade slutdatumet och tillkännager i sådant fall detta i ett börsmeddelande.

Innan det tredje återköpsprogrammet inleds innehar Nordea 6 073 651 egna aktier för ersättningsändamål.

Nordea upprätthåller en effektiv kapitalstruktur och fortsätter att dela ut överskottskapital till aktieägarna i framtiden, i linje med sin kapital- och utdelningspolicy.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 8011
Group Communication, +358 1 0416 8023 eller press [at] nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.15 EET den 18 juli 2022.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.
  

Om oss