Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023 inkluderar två nya styrelseledamöter

Ordinarie bolagsstämma | 2023-02-08 08:30

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
8 februari 2023, kl. 9.30 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sitt förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2023. Risto Murto och Per Strömberg är föreslagna som nya styrelseledamöter.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelse som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman 2023 består av 10 ledamöter. Förslaget inkluderar omval av Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Lene Skole, Birger Steen, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund som styrelseledamöter samt val av Risto Murto och Per Strömberg som nya styrelseledamöter. Nomineringsrådet föreslår att Stephen Hester fortsätter som styrelsens ordförande. Torbjörn Magnusson och Robin Lawther står inte till förfogande för omval.

Risto Murto (59), finsk medborgare, har omfattande erfarenhet inom pension, försäkring, investeringar och finans som både styrelseledamot och ledande befattningshavare. Risto Murto är sedan 2014 vd och koncernchef för Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma som är Finlands största arbetspensionsbolag. Dessförinnan var Risto Murto Vice verkställande direktör (Placeringar) och Direktör (Placeringar) för Varma. För tillfället är han också styrelseledamot för Sampo Abp och styrelsens vice ordförande för Wärtsilä Oyj Abp fram till dess nästa ordinarie bolagsstämma.

Per Strömberg (59), svensk medborgare, har varit vd för flera bolag under de föregående 16 åren och har en gedigen erfarenhet inom detaljhandel, konsumentvaror, varumärken och digitalisering. De senaste tio åren var han vd och koncernchef för ICA Gruppen, ett ledande detaljhandelsföretag i Sverige. Dessförinnan var han vd och koncernchef för Lantmännen och innehade flera ledande befattningar inom Kraft Foods. Den 31 december 2022 avgick Per Strömberg från sin roll som vd och koncernchef för att fortsätta som styrelseledamot för ICA Gruppen.

Nomineringsrådets ordförande, Niko Pakalén, säger: ”Det gläder mig att presentera nomineringsrådets förslag till aktieägarna. De två föreslagna nya styrelseledamöterna, Risto Murto och Per Strömberg, kommer att tillföra värdefull erfarenhet från de nordiska marknaderna samt att ytterligare stärka styrelsens omfattande kunskap om finansmarknader och digitalisering. Nomineringsrådet är också tillfredsställt med att Torbjörn Magnussons uppgifter som styrelseordförande framgångsrikt överlämnades till Stephen Hester under året. Jag vill även uttrycka vår tacksamhet till både Torbjörn Magnusson och Robin Lawther för deras hängivenhet och värdefulla arbete under sin tid som styrelseledamöter.”

Aktieägarnas nomineringsråd har strävat efter att den föreslagna styrelsen som helhet ska ha de kompetenser, den expertis och de erfarenheter som är allra bäst för Nordea och att styrelsens sammansättning uppfyller lagkrav och rekommendationer som gäller för kreditinstitut och enligt vad som stipuleras i Finsk kod för bolagsstyrning för börsnoterade företag. Med hänsyn till de höga krav på styrelsens gemensamma erfarenhet och kompetens som ställs av arten, storleken och komplexiteten av Nordeas verksamhet, är det nomineringsrådets och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, samt att Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande. För att ytterligare stärka aktieägarnas möjlighet att utöva sina rättigheter och i linje med internationell marknadspraxis, är styrelsen förslagen genom individuella val.

Efter noggrann utvärdering föreslår nomineringsrådet att höja ersättningen till de olika styrelserollerna med 3,1–3,6 procent. Nomineringsrådet anser att förslaget är väl avvägt och i linje med praxis på de nordiska och europeiska marknaderna. Nomineringsrådet vill också understryka vikten av att Nordea förblir ett attraktivt val för högt kvalificerade styrelseledamöter som uppfyller lagkraven.

Risto Murto och Per Strömberg föreslagna som nya styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma,

-          att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio (10)

 

-          omval av Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Lene Skole, Birger Steen, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund som styrelseledamöter

 

-          val av Risto Murto och Per Strömberg som nya styrelseledamöter,

 

-          på så sätt att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna betraktas separat vid valet, och

 

-          omval av Stephen Hester som styrelseordförande.

Alla föreslagna styrelseledamöter har accepterat nomineringen som styrelseledamöter och Stephen Hester har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Berörd myndighet har ännu inte godkänt de föreslagna nya ledamöterna.

Utöver de ovan föreslagna styrelseledamöterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som utses av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för nuvarande styrelseledamöter finns på www.nordea.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/.

De föreslagna nya styrelseledamöternas CV:n finns tillgängliga från och med idag på www.nordea.com/sv/agm.

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är, i enlighet med Finsk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Nordeas betydande aktieägare och, med undantag för de styrelseledamöter som utsetts av arbetstagarna, även oberoende i förhållande till bolaget. De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll

2023 – föreslagen (euro)

2022 (euro)

Ökning (%)

Ordförande

352 000

340 000

3,5 %

Vice ordförande

165 500

160 000

3,4 %

Övriga styrelseledamöter

105 500

102 000

3,4 %

 

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår också följande ytterligare årsarvode för kommittéordförande och kommittéledamöter:

Roll

2023 – föreslagen (euro)

2022 (euro)

Ökning (%)

Ordförande för ersättnings- och personalkommittén

49 500

48 000

3,1 %

Ledamöter i ersättnings- och personalkommittén

29 000

28 000

3,6 %

Alla övriga kommittéordförande

67 000

65 000

3,1 %

Alla övriga kommittéledamöter

33 500

32 500

3,1%

 

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Nordea betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

Sammansättning av aktieägarnas nomineringsråd

Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som utsågs 2022 är Niko Pakalén, Partner, Cevian Capital, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden, Ann Grevelius, styrelseledamot, Alecta, Ossian Ekdahl, Chief Active Ownership Officer, Första AP-fonden (AP1) och Stephen Hester, styrelseordförande, Nordea Bank Abp. Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att ett nytt nomineringsråd har konstituerats.

Förslagen från aktieägarnas nomineringsråd till den ordinarie bolagsstämman kommer att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2023.

 

Kontaktperson för aktieägarnas nomineringsråd:

Ordförande Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

 

För ytterligare information avseende Nordea:

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com (press[at]nordea[dot]com)

 

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande, för offentliggörande kl. 9.30 EET den 8 februari 2023.

 
Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Nordea