Resultat för första kvartalet 2023

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-04-27 06:30

Nordea Bank Abp
Interimsrapport
27 april 2023, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Stark lönsamhet i en mer dämpad marknad. Första kvartalet präglades av ytterligare räntehöjningar och fortsatt svagare ekonomisk aktivitet. Nordeas ökade intäkter fortsatte emellertid att driva ett högre rörelseresultat, vilket ökade med 34 procent på årsbasis till 1 480 mn euro. Detta trots en betydande försvagning av de svenska och norska valutorna. Intäkterna ökade med 19 procent, främst drivet av ett ökat räntenetto. Nettoränte­marginalerna förbättrades, understött av intäkter från inlåningen. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 8 procent, främst till följd av dämpad aktivitet på kapitalmarknaderna och lägre intäkter från sparande. Resultat av poster till verkligt värde och nettoresultat av försäkringsverksamhet ökade med 27 procent respektive 31 procent. Exklusive lagstadgade avgifter steg kostnaderna med 6 procent på årsbasis, vilket är i linje med Nordeas plan.

Affärsvolymerna ökade drivet av utlåning till företag. Tillväxttakten för bolånevolymerna mattades av i alla länder under kvartalet, men förblev positiv. Företagsutlåningen steg med 5 procent. Nordea fortsatte att öka sin andel av inlåningsmarknaden – framför allt bland storföretagen. Det förvaltade kapitalet minskade med 7 procent på årsbasis, men ökade med 1 procent jämfört med föregående kvartal. Nettoflödena från våra interna kanaler var fortsatt positiva, trots säsongsbetonade nettoutflöden överlag.

Stark kreditkvalitet och låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 19 mn euro eller 2 punkter. Trots inbromsningen i de nordiska ekonomierna förblev kreditförlusterna låga och uppgick till 15 mn euro eller 2 punkter. Bufferten enligt ledningens bedömning behölls oförändrad på 585 mn euro.

Avkastningen på eget kapital var 17,1 procent – resultatet per aktie ökade med 48 procent. Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 17,1 procent, från 12,6 procent för ett år sedan, understött av stark intäktstillväxt. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter förbättrades till 40 procent, från 45 procent. Resultatet per aktie ökade med 48 procent till 0,31 euro.

Stark kapitalposition möjliggör höga utdelningar och fortsatta återköp. Nordeas kärnprimärkapitalrelation minskade till 15,7 procent, från 16,4 procent till följd av kapitaloptimeringen i samband med de senaste återköpen av egna aktier. I slutet av kvartalet var kärnprimärkapitalrelationen 4 procentenheter över gällande regelkrav. Nordeas ordinarie bolagsstämma som hölls den 23 mars godkände en aktieutdelning på 0,80 euro per aktie för 2022. Arbetet med att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur fortsätter: styrelsen beslutade att starta ett nytt aktieåterköpsprogram som har godkänts av Europeiska centralbanken. Programmet omfattar 1 md euro och påbörjas den 28 april, eller så snart som möjligt därefter.

Utsikter oförändrade: avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent. Nordea har en motståndskraftig affärsmodell och kreditportföljen är väl diversifierad mellan länder och sektorer. Det gör att banken står väl rustad att klara ett läge med makroekonomisk osäkerhet och instabila finansmarknader. Nordea strävar efter att fortsätta förbättra lönsamheten och räknar fortsatt med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent under 2023.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 58 i rapporten för första kvartalet 2023.)
 

Resultat och nyckeltal per kvartal för koncernen

Mn euro

Kv1 2023

Kv1 20221

Förändr. %

Kv4 2022

Förändr. %

Räntenetto

1 765

1 308

35

1 641

8

Avgifts- och provisionsnetto

765

829

-8

785

-3

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

46

35

31

47

-2

Nettoresultat av poster till verkligt värde

345

272

27

396

-13

Övriga rörelseintäkter

0

17

 

28

 

Summa rörelseintäkter

2 921

2 461

19

2 897

1

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 167

-1 098

6

-1 196

-2

Summa rörelsekostnader

-1 422

-1 370

4

-1 212

17

Rörelseresultat före kreditförluster

1 499

1 091

37

1 685

-11

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-19

12

 

-59

 

Rörelseresultat

1 480

1 103

34

1 626

-9

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

39,9

44,6

 

41,3

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,7

47,9

 

44,0

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,1

12,6

 

16,3

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,31

0,21

48

0,35

-11

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för första kvartalet 2023 för vidare information.
 

Vd har ordet

Årets första kvartal präglades av turbulens på finans­mark­naderna och fortsatt stor makroekonomisk osäker­het. Den senaste tidens händelseutveckling, inklusive prob­lemen som drabbat ett fåtal enskilda banker i andra länder, har påmint oss alla om vikten av en säker och tillförlitlig banksektor.

Nordea är en av Europas mest stabila och lönsamma banker. Vår motståndskraftiga affärsmodell, sunda förhållningssätt till finansiella risker, starka balansräkning och höga lönsamhet gör oss till en trygg och stark partner för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort.

Det är glädjande att kunna presentera ytterligare ett starkt resultat för första kvartalet, trots det försämrade konjunkturläget. Vi fortsatte att generera stabila affärsresultat vilket understöddes av vår finansiella styrka. Rörelseresultatet ökade med 34 procent jämfört med föregående år och avkastningen på eget kapital förbättrades till 17,1 procent, från 12,6 procent.

Vår starka ställning märks tydligt genom våra nordiska kunders fortsatta tillit och förtroende för oss. Allt detta återspeglas i allt bättre betyg i oberoende kundundersökningar, högre mark­nads­andelar i prioriterade segment och inte minst genom den ökade inlåningen – under kvartalet steg vår inlåning med 5 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Trots avmattningen i ekonomin, fortsatte vår utlåning att utvecklas positivt. Ut­låningen till stora företag ökade med 5 procent och bolånen ökade med 1 procent. Tack vare vårt proaktiva agerande gentemot våra kunder rankades vi för första gången som den bästa banken för både små och medelstora svenska företag i Prosperas årliga under­sökning.

Intäkterna har ökat snabbare än kostnaderna i alla våra verksamheter och vårt mål är att ständigt fortsätta förbättra vårt K/I-tal. Intäkterna ökade med 19 procent och K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter förbättrades till 40 procent, från 45 procent, för ett år sedan.

Samma höga inflation som påverkar våra kunder och sam­hället i stort innebär även kostnadsökningar i vår verksamhet. Vi fortsätter dessutom att investera på utvalda områden, främst inom digitalisering, övrig teknik och riskhantering, för att förbättra vår motståndskraft och göra vårt erbjudande ännu mer attraktivt. Exklusive lagstadgade avgifter steg kost­naderna med 6 procent på årsbasis, vilket är i linje med vår plan för 2023.

Vi har en sund riskprofil och stark kreditkvalitet. Vår kredit­portfölj är väl diversifierad mellan länder och sektorer. Kredit­förluster och liknande nettoresultat uppgick under första kvartalet till 19 mn euro, motsvarande 2 punkter. Bufferten enligt led­ningens bedömning behölls oförändrad på 585 mn euro givet det fortsatt osäkra marknadsläget.

De nordiska ekonomierna står starka och är väl rustade att klara det utmanande läget. Våra kunders ekonomi står generellt sett på stabil grund. Men det råder fortfarande en stor makro­ekonomisk osäkerhet och vi räknar med fortsatta utmaningar under kommande kvartal, med minskad tillväxt och konsumtion, åtstramningar i ekonomin, fortsatt hög inflation och ett högre ränteläge.

Alla våra affärsområden fortsatte att leverera stabila resultat under första kvartalet. I Personal Banking ökade utlånings- och inlåningsvolymerna med 1 procent respektive 2 procent och de högre räntorna bidrog positivt till vårt räntenetto. Vi fortsatte att proaktivt stötta våra kunder, vilket bidrog till att personligt anpassade kundkontakter i våra digitala kanaler ökade med 32 procent jämfört med föregående år.

I Business Banking ökade utlåningen med 4 procent och inlåningen med 3 procent. Framför allt tidsbunden inlåning ökade kraftigt. Vi fortsatte att utveckla vårt digitala erbjudande och kundernas betyg på vår nät- och mobilbank förbättrades.

I Large Corporates & Institutions ökade utlåningen med 1 procent på årsbasis. I lokala valutor ökade utlåningen med 8 procent. Vi fortsatte att stötta våra nordiska kunder och tillgodose deras behov av finansiering och riskhantering i ett turbulent marknadsläge. Inlåningen ökade med 4 procent under kvartalet och visade på kundernas förtroende för oss. Aktiekapitalmarknaden var fortsatt dämpad medan aktiviteten på obligationsmarknaden var stabil.

I Asset & Wealth Management hade vi positiva nettoflöden på 1,3 md euro från våra interna kanaler och vi bibehöll en stark affärsutveckling i vår private banking-verksamhet. Vi fortsatte att attrahera nya kunder i alla nordiska länder och ut- och inlåningen ökade med 4 procent respektive 11 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 1 procent jämfört med föregående kvartal, till 362 md euro.

Vår kapitalposition är en av de bästa i Europa. I slutet av kvartalet var kärnprimärkapitalrelationen 15,7 procent, vilket är 4 procentenheter över gällande regelkrav. I början av mars erhöll vi godkännande från tillsynsmyndigheterna för vårt fjärde aktieåterköpsprogram. Styrelsen har fattat beslut om att starta programmet som omfattar 1 md euro, och programmet påbörjas den 28 april, eller så snart som möjligt därefter.

I mars godkände vår ordinarie bolagsstämma en utdelning om 2,9 md euro eller 0,80 euro per aktie för 2022, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med 2021. Vår förmåga att leverera marknadsledande avkastning till våra aktieägare beror i mångt och mycket på vårt framgångsrika genom­förande av vår strategi. Det är glädjande att utdelningarna till våra 560 000 aktieägare bidrar till att stimulera ekonomisk aktivitet och tillväxt samt förmedla kapital till innovation, utbildning, hälsovård och andra samhällsinitiativ.

Vi är fast beslutna att nå vårt finansiella mål till 2025 – även i ett osäkert makroekonomiskt läge. Vi strävar efter att fortsätta förbättra vår lönsamhet och räknar med en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent under 2023. Det är redan nu i linje med vårt finansiella mål för 2025. Vi planerar att ge en uppdatering kring målet mot slutet av 2023 när omvärldsläget förhoppningsvis är mer förutsägbart.

För att vi ska kunna nå vårt finansiella mål krävs att vi fortsätter att leverera på våra tre huvudprioriteringar – att skapa den bästa kundupplevelsen i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att öka den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten.

I osäkra tider efterfrågar kunderna trygghet och tillförlitlighet – inte minst hos bankerna. En stark och lönsam bank som Nordea bidrar till stabilitet och erbjuder attraktiva tjänster som hjälper och stöttar både kunder och samhället i stort. I såväl goda som utmanande tider.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Utsikter (oförändrade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2023

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.
 

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

Mn euro

Kv1 2023

Kv1 2022

Förändr. %

Kv4 2022

Förändr. %

Räntenetto

1 765

1 308

35

1 641

8

Avgifts- och provisionsnetto

765

829

-8

785

-3

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

46

35

31

47

-2

Nettoresultat av poster till verkligt värde

345

272

27

396

-13

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-12

0

 

-1

 

Övriga rörelseintäkter

12

17

-29

29

-59

Summa rörelseintäkter

2 921

2 461

19

2 897

1

Personalkostnader

-719

-692

4

-721

0

Övriga kostnader

-287

-259

11

-315

-9

Lagstadgade avgifter

-255

-273

-7

-16

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-161

-146

10

-160

1

Summa rörelsekostnader

-1 422

-1 370

4

-1 212

17

Resultat före kreditförluster

1 499

1 091

37

1 685

-11

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-19

12

 

-59

 

Rörelseresultat

1 480

1 103

34

1 626

-9

Skatt

-332

-245

36

-353

-6

Periodens resultat

1 148

858

34

1 273

-10

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
 

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

 

Kv1 2023

Kv1 2022

Förändr. %

Kv4 2022

Förändr. %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,31

0,21

48

0,35

-11

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,21

0,97

25

1,11

9

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,1

12,6

 

16,3

 

Avkastning på eget kapital, %

15,3

10,8

 

16,9

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

17,6

12,2

 

19,5

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,2

2,2

 

3,5

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

39,9

44,6

 

41,3

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,7

47,9

 

44,0

 

K/I-tal, %

48,7

55,7

 

41,8

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

2

-1

 

7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

23,7

17,5

 

21,7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

21,2

14,9

 

22,6

 

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
2. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.
 

Volymer, nyckeluppgifter1

Md euro

31 mar 2023

31 mar 2022

Förändr. %

31 dec 2022

Förändr. %

Utlåning till allmänheten

339,7

351,9

-3

345,7

-2

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

319,3

333,1

-4

327,3

-2

In- och upplåning från allmänheten

217,7

221,1

-2

217,5

0

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

210,7

212,0

-1

210,8

0

Summa tillgångar

604,1

624,5

-3

594,7

2

Kapital under förvaltning

362,4

389,4

-7

358,9

1

Eget kapital

28,2

30,3

-7

30,8

-8

1. Vid periodens slut.

 

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

Mn euro

Kv1 2023

Kv1 2022

Förändr. %

Kv4 2022

Förändr. %

Räntenetto

1 765

1 308

35

1 641

8

Avgifts- och provisionsnetto

765

829

-8

785

-3

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

46

35

31

47

-2

Nettoresultat av poster till verkligt värde

345

-265

 

396

-13

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

-12

0

 

-1

 

Övriga rörelseintäkter

12

17

-29

29

-59

Summa rörelseintäkter

2 921

1 924

52

2 897

1

Personalkostnader

-719

-692

4

-721

0

Övriga kostnader

-287

-259

11

-315

-9

Lagstadgade avgifter

-255

-273

-7

-16

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-161

-146

10

-160

1

Summa rörelsekostnader

-1 422

-1 370

4

-1 212

17

Resultat före kreditförluster

1 499

554

 

1 685

-11

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-19

-64

-70

-59

-68

Rörelseresultat

1 480

490

 

1 626

-9

Skatt

-332

-231

44

-353

-6

Periodens resultat

1 148

259

 

1 273

-10

 

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv1 2023

Kv1 2022

Förändr. %

Kv4 2022

Förändr. %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,31

0,06

417

0,35

-11

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,21

0,82

48

0,96

26

Aktiekurs2, euro

9,84

9,38

5

10,03

-2

Eget kapital per aktie2, euro

7,84

7,89

-1

8,46

-7

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 605

3 860

-7

3 654

-1

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 622

3 894

-7

3 674

-1

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

17,1

5,1

 

16,3

 

Avkastning på eget kapital, %

15,3

3,2

 

16,9

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

17,6

3,6

 

19,5

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,2

0,7

 

3,5

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,7

61,2

 

44,0

 

K/I-tal, %

48,7

71,2

 

41,8

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

2

7

 

7

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

15,7

16,3

 

16,4

 

Primärkapitalrelation2,3, %

18,0

18,4

 

18,7

 

Total kapitalrelation2,3, %

20,1

20,5

 

20,8

 

Primärkapital2,3, md euro

25,5

28,3

-10

27,2

-6

Riskexponeringsbelopp2, md euro

142,0

154,0

-8

145,3

-2

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

23,7

7,1

 

21,7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

21,2

4,5

 

22,6

 

Räntenettomarginal, %

1,58

1,17

 

1,45

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)2

28 922

27 076

7

28 268

2

Ekonomiskt kapital2, md euro

22,2

23,4

-5

21,9

1

1. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för första kvartalet 2023. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för första kvartalet 2023

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 27 april kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet. Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

Evenemanget sänds direkt via webben och presentationsmaterialet publiceras på nordea.com/ir.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 55 47 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 27 april 2023.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Delårsrapport