Halvårsrapport 2023

Regulatoriskt pressmeddelande | 2023-07-17 06:30

Nordea Bank Abp
Halvårsrapport
17 juli 2023, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Kraftigt ökade intäkter och starkt rörelseresultat. Rörelseresultatet ökade med 26 procent jämfört med samma kvartal i fjol och uppgick till 1 718 mn euro. Intäkterna ökade med 22 procent, främst till följd av att räntenettot ökade med 40 procent. Nettoräntemarginalerna förbättrades. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 6 procent, främst till följd av dämpad aktivitet på kapitalmarknaderna och lägre intäkter från sparande. Resultat av poster till verkligt värde och nettoresultat av försäkringsverksamhet ökade med 14 procent respektive 28 procent. Exklusive lagstadgade avgifter steg kostnaderna med 7 procent.

Avkastningen på eget kapital var 18,4 procent – resultatet per aktie ökade med 32 procent. Nordeas avkastning på eget kapital ökade till 18,4 procent, från 13,6 procent för ett år sedan, till följd av kraftigt ökade intäkter, förbättrad effektivitet och låga riskkostnader tack vare vår väldiversifierade kreditportfölj. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter förbättrades till 40 procent, från 46 procent. Resultatet per aktie ökade med 32 procent till 0,37 euro.

Stark lönsamhet och stabila affärsvolymer. Bolånevolymerna var stabila jämfört med samma kvartal i fjol. Företagsutlåningen ökade med 4 procent och står fortsatt för merparten av tillväxten på utlåningssidan 2023. Inlåningen från privatpersoner ökade med 1 procent jämfört med samma kvartal i fjol och företagens inlåning minskade med 7 procent. Det förvaltade kapitalet ökade med 2 procent, främst drivet av nettoflöden från interna kanaler.

Solid kreditkvalitet, med låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 32 mn euro eller 4 punkter. Trots inbromsningen i ekonomin förblev kreditförlusterna låga och uppgick till 25 mn euro eller 3 punkter. Bufferten enligt ledningens bedömning behölls oförändrad i lokala valutor (omräknat uppgick den till 572 mn euro).

Stark kapitalposition. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 16,0 procent från 15,7 procent till följd av ett starkt nettoresultat. I slutet av kvartalet var kärnprimärkapitalrelationen 4,0 procentenheter över gällande regelkrav, vilket visar på vår starka förmåga att stötta våra kunder och samhället. Nordea fortsätter att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och vårt fjärde aktieåterköpsprogram som lanserades 28 april 2023 fortlöper enligt plan.

Uppjusterade utsikter för 2023: avkastning på eget kapital höjd till över 15 procent från över 13 procent. Nordea har en motståndskraftig affärsmodell som innebär att vi kan generera goda resultat trots fortsatt stor osäkerhet om läget i världsekonomin och instabila finansmarknader. Vi strävar efter att bibehålla en stark lönsamhet och räknar med en avkastning på eget kapital som väl överstiger 15 procent 2023.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 58 i rapporten för andra kvartalet 2023.)

Resultat och nyckeltal per kvartal för koncernen

Mn euro

Kv2 2023

Kv2 2022

Föränd­ring %

Kv1 2023

Föränd­ring %

Jan-jun 2023

Jan-jun 20221

Föränd­ring %

Räntenetto

1 831

1 308

40

1 765

4

3 596

2 616

37

Avgifts- och provisionsnetto

751

797

-6

765

-2

1 516

1 626

-7

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

68

53

28

46

48

114

88

30

Nettoresultat av poster till verkligt värde

290

254

14

345

-16

635

526

21

Övriga rörelseintäkter

15

16

 

0

 

15

33

 

Summa rörelseintäkter

2 955

2 428

22

2 921

1

5 876

4 889

20

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 184

-1 105

7

-1 167

1

-2 351

-2 203

7

Summa rörelsekostnader

-1 205

-1 122

7

-1 422

-15

-2 627

-2 492

5

Rörelseresultat före kreditförluster

1 750

1 306

34

1 499

17

3 249

2 397

36

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-32

56

 

-19

 

-51

68

 

Rörelseresultat

1 718

1 362

26

1 480

16

3 198

2 465

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

40,1

45,5

 

39,9

 

40,0

45,1

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,8

48,8

 

42,7

 

42,7

48,4

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

18,4

13,6

 

17,1

 

17,8

13,1

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,37

0,28

32

0,31

19

0,68

0,49

39

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för andra kvartalet 2023 för vidare information.

Vd har ordet

Under första halvåret var det världspolitiska läget fortsatt bräckligt. Samtidigt har makroekonomisk osäkerhet och varaktigt hög inflation satt press på både hushåll och företag. Det var även en turbulent period på finans­mark­naderna.

Nordea är en av Europas mest stabila och lönsamma banker. Vår verksamhet är motståndskraftig: vår nordiska affärsmodell är väl diversifierad, vårt förhållningssätt till finansiella risker är sunt och vår balansräkning är stark. Den nordiska bankmark­naden är dessutom mycket stabil och lönsam. Sammantaget innebär detta att vi har en unik ställning som gör oss till en trygg och stark partner för kunder, aktieägare och samhället i stort.

Vårt mål är och förblir att stötta våra kunder samtidigt som vi levererar stabila och förutsägbara finansiella resultat. Under andra kvartalet upprätthöll vi en fortsatt hög kundaktivitet och stark lönsamhet – avkastningen på eget kapital var 18,4 procent.

Intäkterna ökar snabbare än kostnaderna i alla våra divisioner och vårt mål är att ständigt fortsätta förbättra vårt K/I-tal. Intäkterna ökade med 22 procent under andra kvartalet, trots betydande negativa effekter av de svaga norska och svenska valutorna. Kostnaderna ökade med 7 procent till följd av ett fortsatt högt inflationstryck och investeringar för att skydda oss mot ekonomisk brottslighet, stärka cybersäkerheten och utöka vår tekniska kapacitet ytterligare, i enlighet med vår plan. K/I-talet förbättrades till 40 procent, från 46 procent.

Vi har återigen visat vår förmåga att skapa stabil och hållbar resultattillväxt. Rörelseresultatet ökade med 26 procent till 1,7 md euro. Under andra kvartalet 2023 har vi för tionde kvartalet i rad lyckats öka vårt rörelse­resultat på årsbasis.

Det är emellertid uppenbart att avmattningen i ekonomin och räntehöjningarna har påverkat tillväxten i våra affärsvolymer negativt, främst på bolånesidan. Vi fortsätter att fokusera på högkvalitativ rådgivning och stötta våra kunder, och jag är glad över att våra kunder i allmänhet har anpassat sig väl till det nya ränteläget. Högre levnadskostnader och lägre konsumentförtroende återspeglas i minskad efterfrågan på bolån och placeringsprodukter.

Trots en långsammare tillväxttakt, fortsätter vår företagsutlåning att öka, framför allt i Norge och Sverige. Under kvartalet fortsatte vi att proaktivt stötta våra kunder och vidareutveckla vårt utbud av sparprodukter för både privat- och företagskunder. På sparandesidan fortsatte den starka affärsutvecklingen i Private Banking och vi skapade positiva nettoflöden på 1,8 md euro. Kundaktiviteten i våra digitala kanaler fortsatte att öka och antalet användare och inloggningar i mobilbanken för privatkunder ökade med 7 respektive 9 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Genom att ständigt utöka vårt utbud av nya produkter och tjänster och öka vår data­användning, analys och automatisering, har vi genererat 1,2 md inloggningar i Nordeas mobilbank enbart under det gångna året.

Vi fortsätter att bibehålla en sund riskprofil och stark kreditkvalitet, understött av vår unikt väldiversifierade nordiska kreditportfölj. Vi har en omfattande låneportfölj med en jämn spridning i de nordiska länderna och olika sektorer. Det ger oss en strukturell fördel och innebär att vi kan undvika större riskkoncentrationer. I nuläget ser vi inga egentliga tecken på stress i vår portfölj, men vi följer självklart noga upp hur den makroekonomiska utvecklingen påverkar våra kunder. Trots inbromsningen i de nordiska ekonomierna förblev kreditförlusterna låga under kvartalet, och uppgick till 25 mn euro eller 3 punkter.

Sammantaget uppgick kreditförluster och liknande nettoresultat för andra kvartalet till 32 mn euro, eller 4 punkter. Ökningen jämfört med tidigare kvartal berodde främst på lägre återföringar, snarare än nya avsättningar. Vi behöll bufferten enligt ledningens bedömning oförändrad i lokala valutor, vilket omräknat till euro motsvarar 572 mn.

I Personal Banking var utlåningen stabil jämfört med förra året, medan inlåningen ökade med 1 procent, till följd av ökat sparande. I Sverige ökade antalet förslag på potentiella kunder inom bolåne- och sparandesegmenten via digitala kanaler med 21 procent. Det bidrog till att vi fortsatte öka vår marknadsandel.

I Business Banking ökade utlåningen med 4 procent, framför allt i Norge och Sverige. Vi bibehåller vårt fokus på att stötta omställningen till en mer hållbar ekonomi. I maj införde vi en ny hållbarhetsgaranti, som underlättar för kunder som vill finansiera hållbara investeringar, t.ex. installation av solceller och energieffektiviseringar.

I Large Corporates & Institutions ökade utlåningen med 3 procent på årsbasis, exklusive valutakurseffekter. Vi såg en stark efterfrågan på krediter bland våra stora företagskunder. Vi fortsatte även att tillgodose våra kunders behov av riskhantering. Inlåningen återgick till mer normala nivåer efter utdelningssäsongen och de exceptionella händelserna under första kvartalet.

I Asset & Wealth Management bibehöll vi en hög affärsaktivitet med positiva nettoflöden via våra interna kanaler på 2,6 md euro. I Private Banking var inflödena fortsatt starka och vi fortsatte att attrahera nya kunder, främst i Sverige. Vårt mångåriga fokus på ESG-faktorer uppmärksammades när Responsible Investment Brand Index rankade Nordea som den bästa förvaltaren i Norden 2023.

Vår kapitalposition är bland de bästa i Europa och vi fortsätter att leverera marknadsledande avkastning till våra aktieägare. Under kvartalet ökade kärnprimärkapitalrelationen till 16,0 procent, från 15,7 procent. Detta är 4,0 procentenheter över gällande regelkrav och visar på vår starka förmåga att stötta våra kunder och samhället. Vi bibehåller vårt fokus på en optimal kapitalstruktur och den 28 april lanserades vårt fjärde program för återköp av egna aktier, till ett värde av 1 md euro.

Sedan vi inledde ompositioneringen av Nordea 2019 har vi stadigt fortsatt att förbättra både affärsresultat och lönsamhet. Idag är vi hållbart lönsamma på en helt ny nivå och Nordea är en av de bäst presterande bankerna i Europa. Vi har uppjusterat vår prognos för helåret och räknar med en avkastning på eget kapital som ligger väl över 15 procent för 2023. Dessutom omvärderar vi vårt långsiktiga finansiella mål för 2025. Vi kommer att kommunicera det uppdaterade målet i samband med publiceringen av vår rapport för fjärde kvartalet.

Med utgångspunkt i vår nuvarande styrkeposition fortsätter vi att arbeta för ett ännu bättre resultat. Vi ska fortsätta att skapa positiva kundupplevelser i alla kanaler, att driva fokuserad och lönsam tillväxt samt att höja den operativa effektiviteten och kapitaleffektiviteten. Vi sätter ribban högt i vår strävan att erbjuda våra kunder bästa möjliga service och att vara deras förstahandsval som partner – nu och i framtiden.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

Utsikter (uppdaterade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2023

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent (uppdaterat).

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Utsikter (tidigare)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2023

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

Mn euro

Kv2 2023

Kv2 2022

Föränd­ring %

Kv1 2023

Föränd­ring %

Jan-jun 2023

Jan-jun 2022

Föränd­ring %

Räntenetto

1 831

1 308

40

1 765

4

3 596

2 616

37

Avgifts- och provisionsnetto

751

797

-6

765

-2

1 516

1 626

-7

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

68

53

28

46

48

114

88

30

Nettoresultat av poster till verkligt värde

290

254

14

345

-16

635

526

21

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

3

-4

 

-12

 

-9

-4

 

Övriga rörelseintäkter

12

20

-40

12

0

24

37

-35

Summa rörelseintäkter

2 955

2 428

22

2 921

1

5 876

4 889

20

Personalkostnader

-725

-689

5

-719

1

-1 444

-1 381

5

Övriga kostnader

-304

-258

18

-287

6

-591

-517

14

Lagstadgade avgifter

-21

-17

24

-255

-92

-276

-290

-5

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-155

-158

-2

-161

-4

-316

-304

4

Summa rörelsekostnader

-1 205

-1 122

7

-1 422

-15

-2 627

-2 492

5

Resultat före kreditförluster

1 750

1 306

34

1 499

17

3 249

2 397

36

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-32

56

 

-19

68

-51

68

 

Rörelseresultat

1 718

1 362

26

1 480

16

3 198

2 465

30

Skatt

-383

-308

24

-332

15

-715

-553

29

Periodens resultat

1 335

1 054

27

1 148

16

2 483

1 912

30

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

 

Kv2 2023

Kv2 2022

Föränd­ring %

Kv1 2023

Föränd­ring %

Jan-jun 2023

Jan-jun 2022

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,37

0,28

32

0,31

19

0,68

0,49

39

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,30

0,99

31

1,21

7

1,30

0,99

31

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

18,4

13,6

 

17,1

 

17,8

13,1

 

Avkastning på eget kapital, %

19,1

14,3

 

15,3

 

17,1

12,4

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

22,2

16,3

 

17,6

 

19,8

14,2

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,8

2,8

 

3,2

 

3,5

2,5

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

40,1

45,5

 

39,9

 

40,0

45,1

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,8

48,8

 

42,7

 

42,7

48,4

 

K/I-tal, %

40,8

46,2

 

48,7

 

44,7

51,0

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

4

-6

 

2

 

3

-4

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

23,5

17,3

 

23,7

 

23,6

17,4

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

24,3

18,2

 

21,2

 

22,8

16,6

 

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
2. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.

Volymer, nyckeluppgifter1

Md euro

30 jun 2023

30 jun 2022

Föränd­ring %

31 mar 2023

Föränd­ring %

Utlåning till allmänheten

340,0

347,6

-2

339,7

0

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

316,6

328,5

-4

319,3

-1

In- och upplåning från allmänheten

217,9

223,0

-2

217,7

0

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

202,9

210,6

-4

210,7

-4

Summa tillgångar

602,4

610,9

-1

604,1

0

Kapital under förvaltning

363,1

355,5

2

362,4

0

Eget kapital

29,1

30,1

-3

28,2

3

1. Vid periodens slut.
 

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

Mn euro

Kv2 2023

Kv2 2022

Föränd­ring %

Kv1 2023

Föränd­ring %

Jan-jun 2023

Jan-jun 2022

Föränd­ring %

Räntenetto

1 831

1 308

40

1 765

4

3 596

2 616

37

Avgifts- och provisionsnetto

751

797

-6

765

-2

1 516

1 626

-7

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

68

53

28

46

48

114

88

30

Nettoresultat av poster till verkligt värde

290

254

14

345

-16

635

-11

 

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

3

-4

 

-12

 

-9

-4

 

Övriga rörelseintäkter

12

20

-40

12

0

24

37

-35

Summa rörelseintäkter

2 955

2 428

22

2 921

1

5 876

4 352

35

Personalkostnader

-725

-689

5

-719

1

-1 444

-1 381

5

Övriga kostnader

-304

-258

18

-287

6

-591

-517

14

Lagstadgade avgifter

-21

-17

24

-255

-92

-276

-290

-5

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-155

-158

-2

-161

-4

-316

-304

4

Summa rörelsekostnader

-1 205

-1 122

7

-1 422

-15

-2 627

-2 492

5

Resultat före kreditförluster

1 750

1 306

34

1 499

17

3 249

1 860

75

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-32

56

 

-19

68

-51

-8

 

Rörelseresultat

1 718

1 362

26

1 480

16

3 198

1 852

73

Skatt

-383

-308

24

-332

15

-715

-539

33

Periodens resultat

1 335

1 054

27

1 148

16

2 483

1 313

89

 

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv2 2023

Kv2 2022

Föränd­ring %

Kv1 2023

Föränd­ring %

Jan-jun 2023

Jan-jun 2022

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,37

0,28

32

0,31

19

0,68

0,33

106

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,30

0,85

53

1,21

7

1,30

0,85

53

Aktiekurs2, euro

9,97

8,40

19

9,84

1

9,97

8,40

19

Eget kapital per aktie2, euro

8,13

8,03

1

7,84

4

8,13

8,03

1

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 589

3 753

-4

3 605

0

3 589

3 753

-4

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 588

3 792

-5

3 622

-1

3 607

3 850

-6

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

18,4

13,6

 

17,1

 

17,8

9,2

 

Avkastning på eget kapital, %

19,1

14,3

 

15,3

 

17,1

8,5

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

22,2

16,3

 

17,6

 

19,8

9,7

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,8

2,8

 

3,2

 

3,5

1,7

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

42,8

48,8

 

42,7

 

42,7

54,3

 

K/I-tal, %

40,8

46,2

 

48,7

 

44,7

57,3

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

4

-6

 

2

 

3

0

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

16,0

16,6

 

15,7

 

16,0

16,6

 

Primärkapitalrelation2,3, %

18,3

18,8

 

18,0

 

18,3

18,8

 

Total kapitalrelation2,3, %

20,5

20,9

 

20,1

 

20,5

20,9

 

Primärkapital2,3, md euro

25,6

28,4

-10

25,5

0

25,6

28,4

-10

Riskexponeringsbelopp2, md euro

140,0

150,7

-7

142,0

-1

140,0

150,7

-7

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

23,5

17,3

 

23,7

 

23,6

12,2

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

24,3

18,2

 

21,2

 

22,8

11,4

 

Räntenettomarginal, %

1,69

1,14

 

1,58

 

1,64

1,15

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)2

29 317

27 350

7

28 922

1

29 317

27 350

7

Ekonomiskt kapital2, md euro

21,9

22,8

-4

22,2

-1

21,9

22,8

-4

1. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för andra kvartalet 2023. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens halvårsrapport 2023

En webbsändning för media, investerare och börsanalytiker hålls den 17 juli kl. 11.00 EET (10.00 CET), där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet. Direkt efter webbsändningen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith, Group CFO, och Matti Ahokas, chef för investerarrelationer.

Evenemanget sänds direkt via webben och presentationsmaterialet publiceras på nordea.com/ir.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 55 47 8372
Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358 405 759 178
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 17 juli 2023.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Delårsrapport