Anteeksi...

Sivua ei ole saatavilla suomeksi

Pysy sivulla | Siirry aiheeseen liittyvälle suomenkieliselle sivulle

Nordea Bank Abp: Återköp av egna aktier den 28.12.2023

2023-12-28 21:30

Nordea Bank Ab
Börsmeddelande – Förändringar i återköpta aktier 28.12.2023 kl. 22.30 EET

Nordea Bank Abp (LEI-kod: 529900ODI3047E2LIV03) har den 28.12.2023 slutfört återköp av egna aktier (ISIN-kod: FI4000297767) enligt följande:

Handelsplats (MIC-kod)

Antal aktier

Viktad snittkurs/aktie, euro*, **

Kostnad, euro*, **

XHEL

68 894

11,25

775 353,74

CEUX

114 401

11,25

1 286 809,44

XSTO

57 659

11,24

648 338,10

XCSE

12 506

11,25

140 744,26

Summa

253 460

11,25

2 851 245,54

* Växelkurser som använts: SEK till EUR 11,0484 och DKK till EUR 7,4538
** Avrundat till två decimaler

Den 26 april 2023 tillkännagav Nordea ett program för återköp av egna aktier till ett värde av högst 1,0 md euro med stöd av det bemyndigande som gavs av Nordeas ordinarie bolagsstämma 2023. Återköpet av egna aktier utförs genom offentlig handel i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 (marknadsmissbruksförordningen) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Efter de redovisade transaktionerna innehar Nordea 1 722 670 egna aktier för kapitaloptimeringsändamål och 4 787 315 egna aktier för ersättningsändamål.

Uppgifter om respektive transaktion finns som en bilaga till detta meddelande.

För Nordea Bank Abp:s räkning,
Morgan Stanley Europé SE

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, tillförordnad chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller press [at] nordea.com

Documents