Bokslutskommuniké 2023

Regulatoriskt pressmeddelande | 2024-02-05 06:30

Nordea Bank Abp
Bokslutskommuniké
5 februari 2024, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Fortsatt hög kvalitet i intäktstillväxten. Intäkterna ökade med 1 procent trots fortsatt negativa valutaeffekter. Bakom ökningen låg ett räntenetto som steg med 19 procent till följd av fortsatt förbättrade nettoräntemarginaler. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 3 procent jämfört med samma kvartal i fjol och nettoresultat av försäkringsverksamhet var 15 procent lägre. Nettoresultat av poster till verkligt värde var mycket lågt jämfört med det starka fjärde kvartalet i fjol. Exklusive lagstadgade avgifter och nedskrivningar av immateriella tillgångar på 177 mn euro ökade de underliggande kostnaderna med 2 procent, i enlighet med Nordeas plan.

Avkastningen på eget kapital var 15,9 procent – exklusive nedskrivningar. Nordeas avkastning på eget kapital exklusive nedskrivningar var 15,9 procent för fjärde kvartalet, jämfört med 16,3 procent för ett år sedan. Minskningen berodde på ett mycket lågt nettoresultat av poster till verkligt värde, vilket påverkades av räntevolatilitet och negativa omvärderingar i likviditetsportföljen. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter och nedskrivningar var 42 procent, upp från 41 procent. Resultatet per aktie var 0,31 euro, ned från 0,35 euro, drivet av nedskrivningar och ett lägre nettoresultat av poster till verkligt värde.

Stabila volymer i en svag marknad. Nordeas företagsutlåning ökade med 1 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Bolånevolymerna var oförändrade till följd av fortsatt låg aktivitet på bolånemarknaderna. Inlåningen från privatpersoner var stabil. Företagsinlåningen minskade med 3 procent på årsbasis, men ökade med 4 procent på kvartalsbasis. Det förvaltade kapitalet ökade med 5 procent och nettoflödena från interna kanaler uppgick till 1,9 md euro.

Stark kreditkvalitet och fortsatt låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 83 mn euro eller 10 punkter, en ökning jämfört med samma kvartal i fjol som berodde på lägre återföringar och en liten ökning av nya avsättningar. Under kvartalet infördes krav om att automatiskt göra fullständiga avsättningar för gamla oreglerade privatkundslån. Som ett resultat av detta överfördes 74 mn euro från de strukturella reserveringarna enligt ledningens bedömning till modellbaserade reserveringar, enligt plan. Övergripande reserveringsnivåer och täckning bibehölls och den samlade bufferten enligt ledningens bedömning uppgår nu till 495 mn euro.

Fortsatt stark kapitaltillväxt och ökad avkastning. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 17,0 procent från 16,3 procent föregående kvartal, understött av ett stabilt nettoresultat. Det är 4,9 procentenheter över gällande regelkrav, vilket visar på bankens starka förmåga att stötta sina kunder. Nordea fortsätter att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och ett fjärde aktieåterköpsprogram fortlöper enligt plan. Nordeas styrelse har föreslagit en utdelning på 0,92 euro per aktie för 2023, en ökning med 15 procent jämfört med 2022.

Uppdaterade utsikter för 2025: en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent. Nordea har en stark och motståndskraftig affärsmodell med en mycket väldiversifierad kreditportfölj i de nordiska länderna. Det ger banken möjlighet att stötta kunderna och leverera hög resultatkvalitet, med god lönsamhet och låg volatilitet, under hela konjunkturcykeln. För 2024 förväntar sig Nordea en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 56 i rapporten för fjärde kvartalet 2023.)

Resultat och nyckeltal per kvartal för koncernen

Mn euro

Kv4 2023

Kv4 2022

Föränd­ring %

Kv3 2023

Föränd­ring %

Jan-dec 2023

Jan-dec 20221

Föränd­ring %

Räntenetto

1 946

1 641

19

1 909

2

7 451

5 664

32

Avgifts- och provisionsnetto

763

785

-3

742

3

3 021

3 186

-5

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

40

47

-15

63

-37

217

173

25

Nettoresultat av poster till verkligt värde

154

396

-61

225

-32

1 014

1 160

-13

Övriga rörelseintäkter

12

28

-57

13

-8

40

75

-47

Summa rörelseintäkter

2 915

2 897

1

2 952

-1

11 743

10 258

14

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 397

-1 196

17

-1 174

19

-4 922

-4 512

9

Summa rörelsekostnader

-1 417

-1 212

17

-1 194

19

-5 238

-4 834

8

Rörelseresultat före kreditförluster

1 498

1 685

-11

1 758

-15

6 505

5 424

20

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-83

-59

 

-33

 

-167

-49

 

Rörelseresultat

1 415

1 626

-13

1 725

-18

6 338

5 375

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

47,9

41,3

 

39,8

 

41,9

44,0

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

50,6

44,0

 

42,4

 

44,6

47,1

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

14,1

16,3

 

17,9

 

16,9

13,8

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,31

0,35

-11

0,38

-18

1,37

1,10

25

1. Exklusive jämförelsestörande poster. Se sidan 5 i rapporten för fjärde kvartalet 2023 för vidare information.
 

Vd har ordet

2023 var ännu ett starkt år för Nordea. Trots det försämrade konjunkturläget bibehöll vi en hög affärsaktivitet, fortsatte att göra framsteg enligt vår affärsplan och levererade solida finansiella resultat. Avkastningen på eget kapital för helåret ökade till 16,9 procent från 13,8 procent 2022.

I det rådande ekonomiska läget är det fullt förståeligt att många hushåll och företag upplever en ökad osäkerhet kring framtiden. Stigande priser och högre räntor har lett till en dämpad ekonomisk aktivitet. I allmänhet har våra kunder anpassat sig väl till det nya läget och de nordiska ländernas ekonomier har visat betydande motståndskraft.

Vår främsta prioritet är alltid att proaktivt stötta våra kunder. Som en av de starkaste och mest lönsamma bankerna i Europa har vi demonstrerat vår mycket goda förmåga att göra just det. Samtidigt har våra kunder fortsatt visat förtroende för Nordea som sin finansiella partner. Vårt aktiva arbete bidrog till att förbättra kundnöjdheten under 2023.

Vår modell med positiva kundupplevelser i alla kanaler, som kombinerar utmärkta digitala tjänster med rådgivning av hög kvalitet fortsätter att leverera och uppskattas av våra kunder. Användningen av våra digitala tjänster ökade kraftigt – upp 13 procent jämfört med samma period i fjol – och antalet inloggningar steg till rekordhöga 1,4 miljarder. Vi höll också över en miljon rådgivningsmöten, en ökning med 9 procent jämfört med 2022.

Vi fortsätter att arbeta tillsammans med våra kunder för att minska miljörelaterade risker. Sedan basåret 2019 har vi minskat våra finansierade utsläpp med omkring 25 procent, vilket tydligt visar att vi är fast beslutna att nå målet om en minskning på 40–50 procent till 2030.

Under fjärde kvartalet fortsatte vi att proaktivt stötta våra kunder och bibehöll en stabil underliggande lönsamhet, trots det mycket låga nettoresultatet av poster till verkligt värde. Lönsamheten understöddes av att räntenettot ökade med 19 procent på årsbasis och fortsatt stabila utlåningsvolymer. De underliggande kostnaderna ökade med 2 procent på årsbasis. Under kvartalet gjorde vi nedskrivningar av immateriella tillgångar till ett värde av 177 mn euro, främst till följd av förändrad redovisningspraxis gällande utvecklingskostnader för digitala tjänster (som nu kostnadsförs löpande). Frånsett dessa nedskrivningar var avkastningen på eget kapital 15,9 procent.

Bostadsmarknaden var fortsatt dämpad under kvartalet men bolånevolymerna förblev stabila. I Danmark, Finland och Norge bibehöll vi våra marknadsandelar inom bolån medan vi fortsatte att växa i Sverige. Företagsutlåningen ökade med 1 procent på årsbasis med ökade marknadsandelar inom våra prioriterade segment.

Vår kreditkvalitet är fortsatt stark. Som väntat börjar nu i viss mån effekterna av högre räntor och inflation att visa sig och vi har gjort ett fåtal individuella reserveringar i samband med utlåning till företagskunder. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 83 mn euro eller 10 punkter. Vår kreditportfölj är väl diversifierad över flertalet sektorer på våra fyra nordiska marknader som fortsatt visar betydande motståndskraft. Vidare är bufferten enligt ledningens bedömning väl tilltagen för att täcka ytterligare potentiella förluster.

Alla våra fyra affärsområden levererade goda resultat under fjärde kvartalet. I Personal Banking stöttade vi proaktivt våra kunder genom vårt erbjudande med marknadsledande digitala tjänster och rådgivningstjänster. Månadssparandet i fonder och på sparkonton fortsatte att öka. Inlåningen steg med 1 procent. Användningen av bankappen för privatkunder ökade och antalet användare och inloggningar ökade med 8 procent respektive 12 procent, jämfört med fjärde kvartalet 2022.

I Business Banking fortsatte vi att förbättra våra tjänster och levererade en stark resultatutveckling. Trots den dämpade företagsmarknaden ökade utlåningen till företag med 1 pro­cent, drivet av Norge och Sverige. Prosperas kund­nöjdhetsmätning 2023 rankade oss som den bästa företag­sbanken för små och medelstora företag i Sverige – ett kvitto på det fortsatt framgångsrika genomförandet av vår strategi. Inlåningen ökade med 1 procent och efterfrågan på sparande och tidsbunden inlåning ökade. I november utökade vi vårt hållbarhetserbjudande genom att lansera ett lån för kunder som åtar sig nollutsläpp (Net-Zero Commitment Loan) i samarbete med det globala ideella initiativet SME Climate Hub.

I Large Corporates & Institutions fortsatte vi att aktivt stötta våra nordiska kunder i ett mer utmanade ekonomiskt läge. Utlåningen var i stort sett stabil och kundaktiviteten förblev hög. Resultatet från marknadsgarantverksamheten var lägre, främst i jämförelse med de mycket höga nivåerna för ett år sedan. I Prosperas mätning rankades vi som nummer ett bland banker för stora företag i Danmark för femte gången, och vi bibehöll vårt höga betyg i denna kategori även på nordisk nivå.

I Asset & Wealth Management växte vi ytterligare inom private banking, som är ett viktigt fokusområde i vår strategi för sparande. Detta resulterade i erkännanden på bred front och vi utsågs till bästa private banking-verksamhet i Norden i Prosperas, Professional Wealth Managements och Global Finances mätningar. Vi utökade vårt produktutbud ytterligare och det förvaltade kapitalet ökade med 5 procent på årsbasis till 378,5 md euro, understött av nettoflöden på 1,9 md euro från interna kanaler.

I december godkände den norska konkurrensmyndigheten vårt förvärv av Danske Banks norska privatkundsverksamhet. Transaktionen förutsätter godkännande från berörda tillsynsmyndigheter och väntas vara slutförd i slutet av 2024.

Vår strategi, nordiska affärsmodell och väldiversifierade port­följ har fungerat mycket väl. Vi fortsätter att skapa en stark kapitaltillväxt. Givet vår starka finansiella ställning och det starka resultatet för helåret har styrelsen föreslagit en utdel­ning på 0,92 euro per aktie för 2023, en ökning med 15 pro­cent jämfört med föregående år. Inklusive återköpen av egna aktier under året, uppgår den samlade utdelningen till våra aktieägare till omkring 1,27 euro per aktie, eller 11 procent av aktuellt börsvärde. Under fjärde kvartalet ökade kärnprimär­kapitalrelationen till 17,0 procent – 4,9 procentenheter över gällande regelkrav.

Som tidigare meddelats har vi uppdaterat vårt finansiella mål för 2025: det nya målet är en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent, jämfört med det ursprungliga målet på över 13 procent. Det uppgraderade målet för 2025 speglar de betydande strukturella förbättringar som gjorts i hela Nordea­koncernen de senaste fyra åren, och som hjälper oss att leverera hög resultatkvalitet, med god lönsamhet och låg volatilitet.

För 2024 är vårt mål att öka intäkterna snabbare än kost­nad­erna – om än inte i samma takt som 2023 – och att skapa en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent för helåret.

Varje dag arbetar vi hårt för att förtjäna våra kunders och aktie­ägares förtroende och lojalitet, och jag är tacksam för deras stöd. Jag vill också tacka alla våra medarbetare för deras starka insatser och obrutna engagemang under 2023. Vår vision är alltjämt densamma – att vara förstahandsvalet för kunder som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

 

Utsikter (nya)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 44–46 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2024

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Utsikter (tidigare)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 13 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 45–47 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2023

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150–200 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Utdelning för 2023

Den 31 december 2023 uppgick Nordea Bank Abp:s utdelningsbara vinstmedel, inklusive årets resultat − efter avdrag för kapitaliserade utvecklingskostnader − till 17 855 mn euro och annat fritt eget kapital uppgick till 4 575 mn euro.

Nordeas styrelse har beslutat att föreslå att den ordinarie bolagsstämman, som hålls den 21 mars 2024, bemyndigar styrelsen att besluta om en utdelning på högst 0,92 euro per aktie. Detta motsvarar omkring 66 procent av årets resultat. Avsikten är att styrelsen ska besluta om utdelningen i en utbetalning enligt bemyndigandet omedelbart efter stämman. Utdelning utbetalas inte för aktier som innehas av Nordea på avstämningsdagen för utdelningen.

Resultaträkning, exklusive jämförelsestörande poster1

Mn euro

Kv4 2023

Kv4 2022

Föränd­ring %

Kv3 2023

Föränd­ring %

Jan-dec 2023

Jan-dec 2022

Föränd­ring %

Räntenetto                    

1 946

1 641

19

1 909

2

7 451

5 664

32

Avgifts- och provisionsnetto

763

785

-3

742

3

3 021

3 186

-5

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

40

47

-15

63

-37

217

173

25

Nettoresultat av poster till verkligt värde

154

396

-61

225

-32

1 014

1 160

-13

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

2

-1

 

4

-50

-3

-8

-63

Övriga rörelseintäkter

10

29

-66

9

11

43

83

-48

Summa rörelseintäkter

2 915

2 897

1

2 952

-1

11 743

10 258

14

Personalkostnader

-735

-721

2

-729

1

-2 908

-2 793

4

Övriga kostnader

-323

-315

3

-292

11

-1 206

-1 108

9

Lagstadgade avgifter

-20

-16

25

-20

0

-316

-322

-2

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-339

-160

 

-153

 

-808

-611

32

Summa rörelsekostnader

-1 417

-1 212

17

-1 194

19

-5 238

-4 834

8

Resultat före kreditförluster

1 498

1 685

-11

1 758

-15

6 505

5 424

20

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-83

-59

41

-33

 

-167

-49

 

Rörelseresultat

1 415

1 626

-13

1 725

-18

6 338

5 375

18

Skatt

-309

-353

-12

-380

-19

-1 404

-1 189

18

Periodens resultat

1 106

1 273

-13

1 345

-18

4 934

4 186

18

1. Exklusive följande jämförelsestörande poster under första kvartalet 2022: en icke avdragsgill förlust från överföringen av 529 mn euro i ackumulerade valutakursförluster avseende verksamhet i Ryssland och en förlust på 8 mn euro (6 mn euro efter skatt) från fondinnehav i Ryssland, båda redovisade under ”Nettoresultat av poster till verkligt värde”, samt kreditförluster på 76 mn euro (64 mn euro efter skatt) från utlåning med direkt koppling till ryska motparter, redovisade under ”Kreditförluster och liknande nettoresultat”. Det egna kapitalet och kapitalbasen påverkades inte av överföringen av ackumulerade valutakursförluster, eftersom en motsvarande positiv post redovisades under ”Övrigt totalresultat”. Nordea förväntar sig därmed inte några förändringar i bankens förmåga att ge utdelning eller återköpa aktier.
 

Nyckeltal, exklusive jämförelsestörande poster1,2

 

Kv4 2023

Kv4 2022

Föränd­ring %

Kv3 2023

Föränd­ring %

Jan-dec 2023

Jan-dec 2022

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,31

0,35

-11

0,38

-18

1,37

1,10

25

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,37

1,11

23

1,41

-3

1,37

1,11

23

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

14,1

16,3

 

17,9

 

16,9

13,8

 

Avkastning på eget kapital, %

14,7

16,9

 

18,5

 

16,9

13,8

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

16,9

19,5

 

21,4

 

19,4

15,9

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,2

3,5

 

3,8

 

3,5

2,9

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

47,9

41,3

 

39,8

 

41,9

44,0

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

50,6

44,0

 

42,4

 

44,6

47,1

 

K/I-tal, %

48,6

41,8

 

40,4

 

44,6

47,1

 

Kreditförlustrelation, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

10

7

 

4

 

5

1

 

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

19,2

21,7

 

23,5

 

22,5

18,3

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

20,0

22,6

 

24,4

 

22,5

18,3

 

1. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.
2. För mer information om jämförelsestörande poster, se fotnot 1 i föregående tabell.

 

Volymer, nyckeluppgifter1

Md euro

31 dec 2023

31 dec 2022

Föränd­ring %

30 sep 2023

Föränd­ring %

Utlåning till allmänheten

344,8

345,7

0

343,3

0

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

324,0

327,3

-1

320,3

1

In- och upplåning från allmänheten

210,1

217,5

-3

213,9

-2

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

202,6

210,8

-4

202,4

0

Summa tillgångar

584,7

594,7

-2

609,8

-4

Kapital under förvaltning

378,5

358,9

5

359,7

5

Eget kapital

31,2

30,8

1

30,4

3

1. Vid periodens slut.

 

Resultaträkning, inklusive jämförelsestörande poster

Mn euro

Kv4 2023

Kv4 2022

Föränd­ring %

Kv3 2023

Föränd­ring %

Jan-dec 2023

Jan-dec 2022

Föränd­ring %

Räntenetto

1 946

1 641

19

1 909

2

7 451

5 664

32

Avgifts- och provisionsnetto

763

785

-3

742

3

3 021

3 186

-5

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

40

47

-15

63

-37

217

173

25

Nettoresultat av poster till verkligt värde

154

396

-61

225

-32

1 014

623

63

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

2

-1

 

4

-50

-3

-8

-63

Övriga rörelseintäkter

10

29

-66

9

11

43

83

-48

Summa rörelseintäkter

2 915

2 897

1

2 952

-1

11 743

9 721

21

Personalkostnader

-735

-721

2

-729

1

-2 908

-2 793

4

Övriga kostnader

-323

-315

3

-292

11

-1 206

-1 108

9

Lagstadgade avgifter

-20

-16

25

-20

0

-316

-322

-2

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-339

-160

 

-153

 

-808

-611

32

Summa rörelsekostnader

-1 417

-1 212

17

-1 194

19

-5 238

-4 834

8

Resultat före kreditförluster

1 498

1 685

-11

1 758

-15

6 505

4 887

33

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-83

-59

41

-33

 

-167

-125

34

Rörelseresultat

1 415

1 626

-13

1 725

-18

6 338

4 762

33

Skatt

-309

-353

-12

-380

-19

-1 404

-1 175

19

Periodens resultat

1 106

1 273

-13

1 345

-18

4 934

3 587

38

 

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv4 2023

Kv4 2022

Föränd­ring %

Kv3 2023

Föränd­ring %

Jan-dec 2023

Jan-dec 2022

Föränd­ring %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,31

0,35

-11

0,38

-18

1,37

0,94

46

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,37

0,96

43

1,41

-3

1,37

0,96

43

Aktiekurs2, euro

11,23

10,03

12

10,41

8

11,23

10,03

12

Föreslagen/verkställd utdelning per aktie, euro

 

 

 

 

 

0,92

0,80

15

Eget kapital per aktie2, euro

8,86

8,46

5

8,56

4

8,86

8,46

5

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 528

3 654

-3

3 557

-1

3 528

3 654

-3

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 534

3 674

-4

3 566

-1

3 579

3 782

-5

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

14,1

16,3

 

17,9

 

16,9

11,8

 

Avkastning på eget kapital, %

14,7

16,9

 

18,5

 

16,9

11,8

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

16,9

19,5

 

21,4

 

19,4

13,6

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,2

3,5

 

3,8

 

3,5

2,5

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

47,9

41,3

 

39,8

 

41,9

46,4

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

50,6

44,0

 

42,4

 

44,6

49,7

 

K/I-tal, %

48,6

41,8

 

40,4

 

44,6

49,7

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

10

7

 

4

 

5

4

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

17,0

16,4

 

16,3

 

17,0

16,4

 

Primärkapitalrelation2,3, %

19,4

18,7

 

18,7

 

19,4

18,7

 

Total kapitalrelation2,3, %

22,2

20,8

 

20,7

 

22,2

20,8

 

Primärkapital2,3, md euro

26,8

27,2

-1

26,3

2

26,8

27,2

-1

Riskexponeringsbelopp2, md euro

138,7

145,3

-5

140,9

-2

138,7

145,3

-5

Avkastning på ekonomiskt kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

19,2

21,7

 

23,5

 

22,5

15,7

 

Avkastning på ekonomiskt kapital, %

20,0

22,6

 

24,4

 

22,5

15,7

 

Räntenettomarginal, %

1,83

1,45

 

1,77

 

1,72

1,25

 

Antal anställda (omr. till heltidstjänster)2

29 153

28 268

3

29 266

0

29 153

28 268

3

Ekonomiskt kapital2, md euro

21,9

21,9

0

22,0

0

21,9

21,9

0

1. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Publikationer för 2023

Nordeas årsredovisning för räkenskapsåret 2023, som inkluderar reviderade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen, bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten, publiceras under vecka 9 som ett börsmeddelande och kommer även att finnas tillgänglig på nordea.com.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för fjärde kvartalet och helåret 2023. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för fjärde kvartalet 2023

En webbsändning hålls den 5 februari kl. 11.00 EET (10.00 CET) där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet för fjärde kvartalet 2023. Därefter presenterar Frank Vang-Jensen en måluppdatering tillsammans med Ian Smith, Group CFO. Efter presentationerna hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith och Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer.

Evenemanget sänds direkt via webben och presentationsmaterialet publiceras på nordea.com/ir.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 55 47 8372
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 5 februari 2024.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents