Resultat för första kvartalet 2024

Regulatoriskt pressmeddelande | 2024-04-18 06:30

Nordea Bank Abp
Interimsrapport
18 april 2024, kl. 07.30 EET

Kvartalet i korthet:

Fortsatt hög kvalitet i intäktstillväxten. Intäkterna ökade med 6 procent och drevs av ett räntenetto som steg med 11 procent. Avgifts- och provisionsnettot var oförändrat jämfört med samma kvartal i fjol och nettoresultat av försäkringsverksamhet ökade med 33 procent. Nettoresultat av poster till verkligt värde var gediget jämfört med ett starkt första kvartal i fjol. Kostnaderna minskade med 9 procent till följd av lägre resolutionsavgifter. Exklusive lagstadgade avgifter steg kostnaderna med 5 procent, drivet av inflation och fortsatta investeringar i riskhantering och teknik, i linje med Nordeas affärsplan. Rörelseresultatet ökade med 19 procent.

Avkastningen på eget kapital var 18,1 procent – resultatet per aktie ökade med 23 procent. Nordeas avkastning på eget kapital var 18,1 procent för första kvartalet, jämfört med 17,1 procent för ett år sedan. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter var oförändrat på 40 procent. Resultatet per aktie ökade till 0,38 euro från 0,31 euro.

Stabila volymer i en svag marknad. Nordeas företagsutlåning ökade med 2 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Bolånevolymerna var oförändrade till följd av fortsatt låg aktivitet på bolånemarknaderna. Inlåningen från privatpersoner ökade med 1 procent. Företagsinlåningen minskade med 6 procent jämfört med föregående år. Det förvaltade kapitalet ökade med 8 procent och nettoflödena för Norden uppgick till 1,1 md euro under kvartalet.

Stark kreditkvalitet och fortsatt låga kreditförluster. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 33 mn euro eller 4 punkter. Övergripande reserveringsnivåer och täckning bibehölls och den samlade bufferten enligt ledningens bedömning behölls oförändrad i lokala valutor (omräknat uppgick den till 505 mn euro).

Fortsatt stark kapitalposition. Nordeas kärnprimärkapitalrelation ökade till 17,2 procent, vilket är 5,1 procentenheter över gällande regelkrav. Detta visar på bankens fortsatt starka underliggande kapitaltillväxt och förmåga att stötta sina kunder. Nordeas ordinarie bolagsstämma som hölls den 21 mars godkände en aktieutdelning på 0,92 euro per aktie för 2023. Nordea fortsätter att upprätthålla en effektiv kapitalstruktur och slutförde sitt fjärde aktieåterköpsprogram i mars.

Oförändrade utsikter för 2024: en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent. Nordea har en stark och motståndskraftig affärsmodell med en mycket väldiversifierad kreditportfölj i de nordiska länderna. Det ger banken möjlighet att stötta sina kunder och leverera hög resultatkvalitet med god lönsamhet och låg volatilitet under hela konjunkturcykeln.

(För ytterligare vd-kommentarer, se sidan 2. För definitioner, se sidan 54 i rapporten för första kvartalet 2024.)

Resultat och nyckeltal per kvartal för koncernen

Mn euro

Kv1 2024

Kv1 2023

Förändr. %

Kv4 2023

Förändr. %

Räntenetto

1 954

1 765

11

1 946

0

Avgifts- och provisionsnetto

763

765

0

763

0

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

61

46

33

40

53

Nettoresultat av poster till verkligt värde

291

345

-16

154

89

Övriga intäkter

16

0

 

12

33

Summa rörelseintäkter

3 085

2 921

6

2 915

6

Summa rörelsekostnader exklusive lagstadgade avgifter

-1 226

-1 167

5

-1 397

-12

Summa rörelsekostnader

-1 289

-1 422

-9

-1 417

-9

Rörelseresultat före kreditförluster

1 796

1 499

20

1 498

20

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-33

-19

 

-83

 

Rörelseresultat

1 763

1 480

19

1 415

25

 

 

 

 

 

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

39,7

39,9

 

47,9

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

40,7

42,7

 

50,6

 

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

18,1

17,1

 

14,1

 

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,38

0,31

23

0,31

23

 

Vd har ordet

Vi hade en stark inledning på året. Trots ett dämpat konjunkturläge bibehöll vi en stabil affärsaktivitet. Vårt konkurrenskraftiga utbud av tjänster och proaktiva förhållningssätt uppskattas alltjämt av våra kunder. Lönsamheten ligger fortsatt på en mycket bra nivå och avkastningen på eget kapital ökade till 18,1 procent, att jämföra med 17,1 procent för samma kvartal i fjol.

Prisinflationen fortsatte att avta i alla de nordiska länderna, vilket minskade pressen på hushåll och företag något. Osäkerheten kring det makroekonomiska och geopolitiska läget är emellertid fortfarande stor. Rysslands krig i Ukraina och konflikten i Mellanöstern utgör ständiga påminnelser om hur bräcklig vår omvärld faktiskt är.

I Nordea står vi väl rustade att hantera osäkerheten och stötta våra kunder. Vår verksamhet är stark och stöds av en motståndskraftig och väldiversifierad affärsmodell. Vi har en ledande ställning på alla våra marknader och i alla våra affärsområden. Och som resultatet för första kvartalet visar är vi fortsatt en av de bäst presterande bankerna i Europa.

Intäkterna under kvartalet ökade med 6 procent jämfört med samma kvartal i fjol till 3,1 md euro, främst till följd av att räntenettot steg med 11 procent. Kostnaderna minskade med 9 procent till följd av väsentligt lägre lagstadgade avgifter. K/I-talet exklusive lagstadgade avgifter var oförändrat på 40 procent. Rörelseresultatet ökade med 19 procent jämfört med samma kvartal i fjol och uppgick till 1,8 md euro.

Vi fortsatte att löpande förbättra vårt digitala utbud och bibehöll en hög proaktivitet i relationen till våra kunder, och antalet kundmöten ökade jämfört med föregående år. Det här är en modell som fungerar. Trots fortsatt svag aktivitet på de nordiska bostadsmarknaderna var bolånevolymerna för första kvartalet stabila och vi bibehöll vår totala marknadsandel. Vi stärkte vår ställning inom företagsutlåning, som ökade med 2 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Många av våra privatkunder ökade sitt sparande och inlåningen steg med 1 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Vi har arbetat med att förstärka vårt erbjudande och introducerade nya sparprodukter under kvartalet. I Sverige lanserade vi exempelvis Nordeas nya sparkonto med hög ränta och inbyggd funktion som ska förhindra bedrägerier och hjälpa kunderna att skydda sitt sparande. Företagsinlåningen minskade med 6 procent på årsbasis, men var mer stabil jämfört med föregående kvartal.

Nordeas kreditkvalitet är fortsatt stark. Vår kreditportfölj har god spridning över sektorer och marknader och understöds av en väl avvägd riskprofil. Kreditförluster och liknande nettoresultat uppgick till 33 mn euro, eller 4 punkter – en låg nivå givet det utmanande ekonomiska läget. Trots det behöll vi bufferten enligt ledningens bedömning oförändrad i lokala valutor (omräknat uppgick den till 505 mn euro), för att täcka ytterligare potentiella förluster.

Alla våra fyra affärsområden levererade goda resultat för första kvartalet. I Personal Banking fortsatte inlåningen från våra privatkunder att öka, understött av lanseringen av våra nya sparprodukter, och inlåningen ökade med 2 procent i lokala valutor. Trots att efterfrågan på nya lånelöften minskade jämfört med samma kvartal i fjol, var bolånevolymerna stabila. Kunderna fortsatte att använda våra digitala tjänster, och vi såg en ökning med 7 procent på årsbasis, både för antalet användare och antalet inloggningar i appen för privatkunder.

I Business Banking bibehöll vi en nära kontakt med våra kunder för att hjälpa dem hantera det utmanande konjunkturläget. Trots att den allmänna efterfrågan på företagslån var fortsatt svag, ökade vår utlåning med 1 procent i lokala valutor jämfört med samma kvartal i fjol. Ökningen drevs av uppgångar i Norge och Sverige. Inlåningen ökade med 1 procent på årsbasis, och kundernas efterfrågan på våra attraktiva fastränteplaceringar fortsatte i det högre ränteläget. Vi förbättrade servicekvaliteten i våra digitala kanaler och inledde den norska lanseringen av appen Nordea Business, som gör det enkelt för våra företagskunder att sköta sina bankärenden och köpa produkter direkt i mobilen. Nordea Business finns nu på alla våra hemmamarknader.

I Large Corporates & Institutions fortsatte vi att aktivt stötta våra nordiska kunder med deras investeringsplaner. Utlåningen ökade med 3 procent och inlåningen minskade med 13 procent jämfört med samma kvartal i fjol. Aktiviteten var hög på obligationsmarknaden och vi arrangerade mer än 200 transaktioner. Vi erhöll även erkännande för vår ledande ställning när det gäller hållbarhet genom flertalet utmärkelser i Global Finance, inklusive världens bästa bank för hållbarhetslänkade obligationer. Vi är mycket stolta över vår roll när det gäller att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

I Asset & Wealth Management bibehöll vi höga affärsvolymer inom vår private banking-verksamhet, som är ett viktigt fokusområde i vår strategi för sparande. Kundaktiviteten var hög och vi välkomnade många nya kunder. Det förvaltade kapitalet ökade med 8 procent på årsbasis till 391 md euro med stöd av nettoflöden på 1,1 md euro från våra nordiska kanaler, trots säsongsbetonade utflöden. Vi såg en fortsatt stark utveckling i vår livförsäkrings- och pensionsverksamhet och bruttopremierna nådde rekordnivåer under första kvartalet.

Vi fortsätter att upprätthålla en robust kapitalposition. Kärnprimärkapitalrelationen var 17,2 procent, eller 5,1 procentenheter över kapitalkravet. I mars godkände bolagsstämman aktieutdelningen för 2023, vilket resulterade i en utbetalning av utdelning på sammanlagt 3,2 md euro, och bidrog därigenom till att stimulera en bred ekonomisk tillväxt i de nordiska samhällena. Vi slutförde även vårt senaste program för återköp av egna aktier till ett värde av 1 md euro Vår kapitalpolicy och ambitionen att skapa marknadsledande avkastning till våra aktieägare kvarstår. Vi fortsätter att skapa kapitaltillväxt och räknar med att kunna ge en uppdatering om vår kapitalplan, inklusive aktieåterköp, senare under året efter att Europeiska centralbanken har godkänt våra nya kapitalmodeller för privatlån.

Vår ambition är att fortsätta leverera marknadsledande resultat, understött av fokuserad och lönsam tillväxt och förbättrad kapitaleffektivitet, genom vår väldiversifierade affärsmodell. Vi räknar med att uppnå en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent för helåret 2024, och siktar mot en lika stark lönsamhet under 2025.

Vi fortsätter att bygga för framtiden. En stark bank är en motståndskraftig bank och vi arbetar kontinuerligt för att göra Nordea ännu starkare – med utgångspunkt i vår robusta finansiella ställning fortsätter vi att utveckla alla delar av vår verksamhet. Vi förstärker vår teknikplattform. Vi investerar i vårt digitala utbud för att kunna erbjuda våra kunder marknadens bästa tjänster och kundupplevelser. Därtill arbetar vi hårt för att skydda våra kunder och samhällen mot ekonomisk brottslighet.

En stark bank är också en ansvarsfull bank och våra intressenter kan räkna med att vi bibehåller vårt starka fokus på att minska våra finansierade utsläpp och hjälpa våra kunder att uppfylla kraven på klimatomställning.

Det här är vårt sätt att fullfölja vår vision som förblir densamma – att vara förstahandsvalet för kunder som behöver en partner med ett brett utbud av finansiella tjänster.

Frank Vang-Jensen
Vd och koncernchef

 

Utsikter (oförändrade)

Finansiellt mål för 2025

Nordeas finansiella mål för 2025 är en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Målet stöds av ett K/I-tal på 44–46 procent, en årlig kreditförlustrelation på omkring 10 punkter samt att Nordea håller fast vid sin väletablerade kapital- och utdelningspolicy.

Utsikter för 2024

Nordea förväntar sig en avkastning på eget kapital som överstiger 15 procent.

Kapitalpolicy

En kapitalbuffert på 150 punkter över regelkravet för kärnprimärkapitalrelationen.

Utdelningspolicy

Nordeas utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent, vilken gäller för resultat som genereras under räkenskapsåret. Nordea kommer löpande att utvärdera möjligheten att använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital.

Resultaträkning

Mn euro

Kv1 2024

Kv1 2023

Förändr. %

Kv4 2023

Förändr. %

Räntenetto

1 954

1 765

11

1 946

0

Avgifts- och provisionsnetto

763

765

0

763

0

Nettoresultat av försäkringsverksamhet

61

46

33

40

53

Nettoresultat av poster till verkligt värde

291

345

-16

154

89

Andelar i intresseföretags och joint ventures resultat enligt kapitalandelsmetoden

7

-12

 

2

 

Övriga rörelseintäkter

9

12

-25

10

-10

Summa rörelseintäkter

3 085

2 921

6

2 915

6

Personalkostnader

-749

-719

4

-735

2

Övriga kostnader

-338

-287

18

-323

5

Lagstadgade avgifter

-63

-255

-75

-20

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-139

-161

-14

-339

-59

Summa rörelsekostnader

-1 289

-1 422

-9

-1 417

-9

Resultat före kreditförluster

1 796

1 499

20

1 498

20

Kreditförluster och liknande nettoresultat

-33

-19

74

-83

-60

Rörelseresultat

1 763

1 480

19

1 415

25

Skatt

-402

-332

21

-309

30

Periodens resultat

1 361

1 148

19

1 106

23

 

Volymer, nyckeluppgifter1

Md euro

31 mar 2024

31 mar 2023

Förändr. %

31 dec 2023

Förändr. %

Utlåning till allmänheten

346,2

339,7

2

344,8

0

Utlåning till allmänheten, exkl. repor och värdepappersinlåning

319,8

319,3

0

324,0

-1

In- och upplåning från allmänheten

216,0

217,7

-1

210,1

3

Inlåning från allmänheten, exkl. repor och värdepappersutlåning

200,3

210,7

-5

202,6

-1

Summa tillgångar

604,9

604,1

0

584,7

3

Kapital under förvaltning

391,2

362,4

8

378,5

3

1. Vid periodens slut.

 

Nyckeltal, inklusive jämförelsestörande poster1

 

Kv1 2024

Kv1 2023

Förändr. %

Kv4 2023

Förändr. %

Resultat per aktie efter utspädning, euro

0,38

0,31

23

0,31

23

EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro

1,44

1,21

19

1,37

5

Aktiekurs2, euro

10,47

9,84

6

11,23

-7

Eget kapital per aktie2, euro

8,25

7,84

5

8,86

-7

Potentiellt antal utestående aktier2, miljoner

3 506

3 605

-3

3 528

-1

Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning, miljoner

3 508

3 622

-3

3 534

-1

Avkastning på eget kapital med periodiserade resolutionsavgifter, %

18,1

17,1

 

14,1

 

Avkastning på eget kapital, %

17,8

15,3

 

14,7

 

Avkastning på eget kapital exkl. immateriella tillgångar, %

20,3

17,6

 

16,9

 

Avkastning på riskexponeringsbelopp, %

3,9

3,2

 

3,2

 

K/I-tal exklusive lagstadgade avgifter, %

39,7

39,9

 

47,9

 

K/I-tal med periodiserade resolutionsavgifter, %

40,7

42,7

 

50,6

 

K/I-tal, %

41,8

48,7

 

48,6

 

Kreditförlustrelation netto, inkl. lån värderade till verkligt värde, punkter

4

2

 

10

 

Kärnprimärkapitalrelation2,3, %

17,2

15,7

 

17,0

 

Primärkapitalrelation2,3, %

19,5

18,0

 

19,4

 

Total kapitalrelation2,3, %

22,4

20,1

 

22,2

 

Primärkapital2,3, md euro

27,1

25,5

6

26,8

1

Riskexponeringsbelopp2, md euro

138,6

142,0

-2

138,7

0

Räntenettomarginal, %

1,83

1,58

 

1,83

 

Antal anställda (omr till heltidstjänster)2

29 478

28 922

2

29 153

1

Eget kapital2, md euro

28,9

28,2

2

31,2

-7

1. Här hittar du mer detaljerad information avseende nyckeltal som definierats som alternativa resultatmått.

2. Vid periodens slut.

3. Inklusive periodens resultat.

Detta börsmeddelande är en sammanfattning av Nordeas resultat för första kvartalet 2024. Den fullständiga rapporten är bifogad detta börsmeddelande och finns även på vår webbplats (se länk nedan).

Nordeakoncernens rapport för första kvartalet 2024

En webbsändning hålls den 18 april kl. 11.00 EET (10.00 CET) där Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, presenterar resultatet för första kvartalet 2024. Efter presentationen hålls en frågestund för investerare och analytiker med Frank Vang-Jensen, Ian Smith och Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer.

Evenemanget sänds direkt via webben och presentationsmaterialet publiceras på nordea.com/ir.

För ytterligare information:

Frank Vang-Jensen, vd och koncernchef, +358 503 821 391
Ian Smith, Group CFO, +45 55 47 8372
Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Press Nordea Sverige, +46 771 40 10 60

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 07.30 EET (06.30 CET) den 18 april 2024.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents

Nordea