Direktivet om marknader för finansiella instrument, ”MiFID”

Mer harmoniserad hantering av placeringstjänster

Sedan den 1 november 2007, då direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID) trädde i kraft, är hanteringen av placeringstjänster harmoniserad i EU. Direktivet påverkar alla våra placeringskunder. Det berör bland annat mäklarverksamhet inom aktier, fonder, obligationer och derivat, samt placeringsrådgivning och kapitalförvaltning.

Huvudsyftet med direktivet är ett bättre investerarskydd, mer enhetliga investeringstjänster och stärkt konkurrens i finanssektorn i EU.

Nordea har redan en hög klass på sin kundhantering, i likhet med den nordiska banksektorn i stort. Vi har dock anpassat rutiner och praxis efter de nya reglerna för att göra det så enkelt som möjligt för dig som är kund. Reglerna gäller både för privatkunder och företagskunder.

Som kund behöver du inte vidta några åtgärder med anledning av de nya reglerna.

Vi ska:

  • kategorisera alla kunder som köper placeringstjänster av oss
  • bedöma hur lämplig varje tjänst är för varje kund
  • verkställa ordrar på det sätt som är bäst för kunden
  • skicka ett sammandrag av våra riktlinjer för intressekonflikter till kunderna.