Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Marknadssyn: På rätt spår

Johan Larsson

2024-01-30 10:05

Det mesta pekar fortfarande i riktningen mot en amerikansk mjuklandning där inflationen fortsätter att falla tillbaka, räntenivåerna mattas av och den ekonomiska tillväxten håller i sig. Dessutom är vinsttillväxten tillbaka och värdering i aktiemarknaden ligger kring det historiska snittet. Fortsatt osäkert och risken kopplat till geopolitik är fortsatt förhöjd. Obligationsräntorna är fortfarande på attraktiva nivåer men det mesta talar till fördel för aktier och vi behåller vår rekommendation att övervikta aktier på bekostnad av obligationer.

Positiva trenden i aktiemarknaden håller i sig

Det nya året började med lite vinsthemtagning och konsolidering. Efter en kortare paus, och med trenderna från föregående år intakta, har den amerikanska aktiemarknaden stigit ytterligare och noterat nya all time highs. Detta trots att vi samtidigt fått se stigande obligationsräntor och en viss revidering av marknadens inprisade räntesänkningar.

Geopolitik är fortfarande en faktor att beakta och nu med fokus på utvecklingen i Röda havet. Även om kostnaden för att frakta varor stigit, och leveranstiderna förlängs, förväntas den negativa påverkan på till exempel inflation och tillväxt bli begränsad. I alla fall i det korta perspektivet. Det spända läget i Mellanöstern och risken för en utvidgad konflikt riskerar samtidigt att dämpa sentimentet, och om situationen eskalerar och konflikten blir utdragen går det givetvis inte att utesluta en större negativ ekonomisk påverkan. Historiskt brukar den här typen av geopolitiska konflikter föra med sig viss volatilitet men effekterna brukar i de flesta fall bli tillfälliga med mindre påverkan på den globala ekonomin.

Den amerikanska tillväxten fortsätter att överraska positivt samtidigt som inflationen rör sig närmare inflationsmålet, och sannolikt väntar räntesänkningar runt hörnet. Vi ser inte antalet sänkningar som avgörande, där färre sänkningar kommer vägas upp av förbättrade utsikter vilket i sin tur är positivt för riskfyllda tillgångar. 

Vinsttillväxten är tillbaka och värderingen pendlar kring sitt historiska snitt. Sentiment och positionering såg tämligen ansträngt ut vid utgången av december och i och med korrigeringen under inledningen av 2024 ser motvinden från detta område ut att ha mojnat något. Vi tycker att det mesta fortsatt talar för aktier och behåller därför vår rekommendation att övervikta aktier på bekostnad av obligationer.

Förbättrade tillväxtutsikter

Den amerikanska tillväxten har fortsatt att överraska positivt, med stöd från en stark arbetsmarknad och en detaljhandel som kommit in bättre än väntat. Höga räntenivåer förväntas dämpa aktiviteten framöver men det mesta pekar fortfarande i riktningen mot att vi fortsatt kommer få se solid tillväxt. När lönetillväxten nu är på väg att överstiga inflationen kommer hushållen, konsumtionen, och tillväxten få stöd från stigande realinkomster. Inflationen behöver falla mer för att nå inflationsmålet, och även om den sista biten historiskt visat sig kunna vara lite av en utmaning tyder det mesta på en avtagande prisökningstakt. Balansen i arbetsmarknaden är på väg att återställas vilket i sin tur kommer leda till en lägre lönetillväxt. Ytterligare stöd åt den ekonomiska utvecklingen när centralbankerna väl börjar sänka styrräntorna, där lägre räntor kommer reducera konjunkturrisken ytterligare.

Positiv vinsttillväxt

För 2023 ser vinsttillväxten ut att landa någonstans kring nollstrecket, detta trots relativt sett god ekonomisk tillväxt. Från att inledningen på 2023 var svag återhämtade sig vinsttillväxten under det tredje kvartalet, och även om den ser ut att bli sekventiellt lägre under Q4 så är den fortsatt positiv. Det var stor variation mellan olika sektorer under 2023 där tekniktunga sektorer såg den största återhämtningen och den största börsuppgången. Sektorer som hade störst motvind var Hälsovård, Energi och råvaru- och materialbolagen. Under innevarande år förväntar vi oss att utvecklingen blir bredare och mer jämnt fördelad. 

Marknaden förväntar sig en vinsttillväxt på dryga 10 procent, men historiskt brukar optimismen vara lite i överkant i början på ett nytt år. Allt eftersom året går brukar estimaten revideras ned något. Efter ett år med noll vinsttillväxt brukar det samtidigt följa en positiv utveckling, ofta där vinsttillväxten överraskar positivt. Dessutom går det inte att utesluta att en del pessimism fortfarande finns inbakat i estimaten, där en del analytiker fortfarande har en försiktig inställning till kommande kvartal. Kombinationen av positiva utsikter för både ekonomisk tillväxt och vinsttillväxt gör att vi håller fast vid vår positiva syn på aktier och aktiemarknaden, där vi tror aktier kommer leverera en bättre avkastning relativt obligationer under 2024.

Neutral allokeringsrekommendation för regioner

Vinstestimaten pekar i riktningen mot en ganska stark kinesisk vinsttillväxt under 2024 och värderingen är tillbaka på historiskt låga nivåer, men sentimentet kring Kina är minst sagt negativt. Trots förbättrad makrodata har utvecklingen i aktiemarknaden gått åt fel håll och det är svårt att identifiera vad som skulle kunna vända den negativa trenden. Utvecklingen i Kina har vägt tungt på avkastningen i Tillväxtmarknader där narrativet att Kina är oinvesterbart verkar ha fått fäste bland globala investerare. Vi väljer som en konsekvens av utvecklingen att sänka rekommendationen för Tillväxtmarknader, från en rekommenderad övervikt till neutral vikt.

Bortsett från Kina var utvecklingen i Tillväxtmarknader bra under 2023, och i vissa fall mycket bra. Latinamerika var upp +29 procent, Östeuropa +26 procent och Indien +17 procent. Den positiva utvecklingen kunde dock inte väga upp för den negativa trenden i Kina vars vikt i index är dryga 30 procent. 

I andra änden har utvecklingen i USA överraskat positivt. Tillväxten har varit över förväntan och AI-trenden är fortsatt stark. Värderingen ser visserligen aningen ansträngd ut, men utan de stora techbolagen ser läget annorlunda ut. Vi lyfter USA och Nordamerika från en tidigare rekommenderad undervikt till en neutral allokeringsrekommendation.  

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar