Marknadssyn: Stabil tillväxt

Johan Larsson

2024-03-27 12:17

Den positiva utvecklingen i aktiemarknaden håller i sig. Fortsatt goda förutsättningar med stabil tillväxt där högre inflation än väntat tillsammans med färre inprisade räntesänkningar inte lyckats bryta den positiva trenden. Uppgången i aktiemarknaden har fått bredare bas, men med fokus på USA och techbolagen ser värderingen lätt ansträngd ut. Stabil tillväxt är positivt för vinstutsikterna och trots historiskt attraktiva obligationsräntor fortsätter vi rekommendera investerare att övervikta aktier på bekostnad av obligationer. 

Ett till synes obevekligt rally

Aktiemarknaden fortsätter att klättra allt högre, med stöd från stabil tillväxt, positiv vinstutveckling och förhoppningar om kommande räntesänkningar. I takt med att börsen klättrat allt högre har allokeringen till aktier ökat och såväl sentiment som positionering börjar se ansträngt ut. Stigande optimism brukar innebära att förväntningarna ökar och givet den positiva utvecklingen från bottennivåerna i slutet på oktober har risken för en kommande korrigering ökat. Timing är alltid svårt och även om det finns en risk att börsen i det korta perspektivet börjar svänga lite mer behåller vi vår rekommendation att övervikta aktier, där vi ser fortsatt goda förutsättningarna för att börsen letar sig högre under resterande delen av året. 

Uppgången får bredare bas

Inledningsvis fokuserade uppgången framförallt på stora amerikanska techbolag, men på sistone har uppgången i aktiemarknaden breddats. Från att uppgången fokuserat på USA har utvecklingen också kommit att infatta fler regioner. Om det i USA framförallt handlat om techbolag har uppgången i Europa skett med draghjälp från stora kvalitetsbolag som läkemedelsbolaget Novo Nordisk, lyxjätten LVMH, Lois Vuitton Moet Hennesy, och från chiptillverkaren ASML, där samtliga bolag gynnas av stabila vinstutsikter.

Hög värdering inte nödvändigtvis ett problem

Kraftigt stigande börs har lyft värderingen och för globala aktier ligger den nu en bit över det historiska snittet. Under ytan är det framförallt techbolagen som lyfter värderingen. Rensat för dessa bolag och bortsett från USA, ligger värderingen något så när i linje med det historiska snittet.

Många techbolag har levererat hög vinsttillväxt och förväntningarna är att denna del av marknaden kommer fortsätta leverera tillväxt över snittet. Även om värderingen ser hög ut idag så förväntas den sjunka under kommande år i takt med att vinsterna ökar. Värderingen kan därmed sägas vara motiverad, men det är under förutsättning att bolagen levererar på redan högt ställda förväntningar.

Tillväxt viktigare än räntesänkningar

Vid det senaste räntemötet kommunicerade Powell att den amerikanska centralbanken känner sig trygg med att inflationen är på väg att återvända till inflationsmålet, och Fed ser fortsatt utrymme för tre sänkningar av styrräntan under 2024. I takt med att Fed känt sig allt mer bekväma med inflationsutvecklingen har fokus mer landat på den andra delen av centralbankens mandat, sysselsättningen. Om arbetsmarknaden skulle börja visa svaghetstecken finns det utrymme för ytterligare och tidigare sänkningar.

Att penningpolitiken nu styrs mer av tillväxten, istället för att bara fokusera på inflationen, kan delvis förklara varför aktiemarknaden inte reagerat på de förändrade förutsättningarna för kommande räntesänkningar. I början av året såg marknaden utrymme för 6-7 sänkningar med start under mars månad. Marknaden har successivt fått rätta in sig efter prognosen från Fed, men trots det reducerade antalet sänkningar har den negativa reaktionen i aktiemarknaden uteblivit.

Stabil tillväxt

Inkommande makrodata har fortsatt att överraska positivt och med en stabilare tillväxt stiger även optimismen kring kommande vinstutveckling. Med fokus på USA förväntas tillväxten i arbetsmarknaden bromsa in och en bättre balans i arbetsmarknaden förväntas även dämpa den fortfarande något höga lönetillväxten. Utvecklingen kommer sannolikt dämpa konsumtionen men ingen skarp inbromsning är att vänta, och även om tillväxten förväntas bromsa in kommer den fortfarande vara tillräckligt hög. I Europa har utvecklingen varit svagare än väntat men det finns tidiga tecken på en kommande vändning. Inflationen har fallit tillbaka och reallöneökningar väntas leda till högre konsumtion. Tillväxtmarknader fortsätter att se en positiv utveckling och för Kina har inkommande data pekat i riktningen mot en stabilisering.

Samtidigt som tillverkningssektorn haft det motigt har aktiviteten i tjänstesektorn varit fortsatt hög. Framöver talar mycket för en ökad aktivitet hos de tillverkande bolagen där många cykliska sektorer sett positiv medvind under de senaste månaderna.

Med fokus på globala aktier förväntar sig marknaden en vinsttillväxt på drygt 9 procent för 2024 och i linje med det säsongmässiga mönstret har året inletts med stor optimism och därefter en del negativ revidering. Om de positiva utsikterna håller i sig ser vi begränsad nedsida från dagens nivåer för året som helhet.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar