2024-01-24 10:25

Nordea kommenterar rapport om svenska bankers koldioxidavtryck

Den 24 januari publicerade Fair Finance Guide Sverige och Naturskyddsföreningen en rapport om finansierade utsläpp från utlåningen för de fem största bankerna i Sverige: Handelsbanken, SEB, Swedbank, Nordea och Danske Bank. Rapporten nämndes även i svenska medier.

Utsläppen är från bankens kunder

Det är viktigt att förtydliga att rapporten granskar bankernas finansierade utsläpp, det vill säga scope 3. Det innebär utsläpp som kommer från bankernas kunder, till exempel från bolånetagare och utsläppen från företag i hela Norden (och även delar utanför Norden genom främst andra bankers exponeringar), vilket inkluderar stora globala företag. Att helheten av dessa utsläpp är större än Sveriges territoriella utsläpp, som det står i rapporten, är inte konstigt.

Nordea har näst lägst utsläpp per krona

Trots att Nordea är den största banken i Norden, och därför har höga totala finansierade utsläpp, är Nordeas utsläpp per krona lägre än alla andra banker förutom Handelsbanken. Det ska tilläggas att Nordea har en mer diversifierad exponering vad gäller geografi och sektorer där vi lånar ut pengar än några av de banker som främst fokuserar på den svenska marknaden. Att Nordea trots detta har bland de lägsta utsläppen per krona visar på Nordeas starka engagemang att hantera sina finansierade utsläpp på samtliga marknader.

Nordea har det mest ambitiösa målet för utsläppsminskningar till 2030

Enligt IPCC (FN:s mellanstatliga klimatpanel) måste de globala utsläppen minska med 50 procent till 2030. Nordea är hittills den enda nordiska banken som har ett åtagande som återspeglar denna ambition med vårt mål om att minska koldioxidutsläppen från våra utlånings- och investeringsportföljer med 40–50 procent till utgången av 2030 jämfört med 2019. Vid slutet av 2022 hade vi redan minskat utsläppen med 19 % jämfört med 2019.

Nordea rapporterar finansierade utsläpp för näst flest sektorer

Under de senaste åren har det pågått ett intensivt arbete i banken för att samla in viktiga utsläppsdata från våra kunder. År 2022 utgjorde det andra året som rapportering av detta slag gjordes och utvecklingen har gått starkt framåt. Rapporten uppmärksammar detta då Nordea anses täcka näst flest sektorer i sin rapportering av alla banker. För 2023 kommer Nordea även att redovisa finansierade utsläpp för fler sektorer, vilket skulle göra oss ledande i rapporten.

Rekommendationer till förbättring i Nordeas omställningsplan

Rapporten föreslår olika förbättringar till bankernas omställningsplaner där de i huvudsak belyser Nordeas policy för utlåning till fossila bränslen. Detta är en viktig sektor som banken regelbundet utvärderar. De få bolag i denna sektor som vi fortfarande finansierar har mycket strikta regelverk att förhålla sig till. Dessa bolag är också viktiga för att säkerställa en stabil energiförsörjning i vårt närområde. Med det sagt så är det viktigt att påtala att Nordea uppmanar dessa företag till en omställning från fossila bränslen till förnybara bränslen.

Hållbara banktjänster
Hållbarhet