2021-06-09 14:40

Så arbetar Nordea för att motverka penningtvätt

woman-using-atm

På Nordea driver vi ett strukturerat och ambitiöst arbete – varje dag – för att motverka penningtvätt och andra typer av ekonomisk brottslighet. En del i detta arbete är kontinuerliga dialoger med myndigheterna i de länder där Nordea har verksamhet.

Som bank välkomnar vi frågor och undersökningar av tillsynsmyndigheterna, vilket görs regelbundet och är en löpande del i både deras och vårt arbete. 

Som en del av den återkommande tillsynen av Nordea meddelade Finansinspektionen den 8 juni (2021) att myndigheten ska undersöka hur Nordea i sin svenska verksamhet efterlever reglerna om övervakning och rapportering med fokus på höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar. Dessa regler är en del av den svenska penningtvättslagstiftningen.

– Det är helt naturligt att tillsynsmyndigheterna i de länder där Nordea har verksamhet bedriver tillsyn, och därmed ställer frågor. Nordea har tydligt markerat att vi inte accepterar att utnyttjas som plattform för ekonomisk brottslighet, och vi gör allt vi kan för att förhindra penningtvätt och andra typer av ekonomisk brottslighet. Detta är ett ständigt pågående arbete som fortsätter med oförminskad kraft, säger Martin Persson, chef för stora företag och institutioner och filialchef Nordea Sverige.

De senaste åren har Nordea kraftigt förstärkt sin bekämpning av ekonomisk brottslighet, bland annat genom transaktionsövervakning, med investeringar i teknik, fler medarbetare, utbildning och mer avancerade bedömnings- och utredningsmetoder. Idag har vi mer än 1 600 medarbetare som uteslutande arbetar med att bekämpa penningtvätt och andra typer av ekonomisk brottslighet. 

Med det sagt kan vi inte bekämpa ekonomisk brottslighet på egen hand. Detta är en bredare samhällsfråga och vi vill gärna se ett utökat informationsutbyte och ett närmare samarbete mellan banker och myndigheter för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Därför är initiativ som det svenska samarbetsforumet SAMLIT (Swedish Anti-Money Laundering Intelligence Task Force) så viktiga. Det sätter ett ramverk för banker och brottsbekämpande myndigheter att dela information som ska bidra till att bekämpa ekonomiska brottslighet. 

I Sverige har Nordea varit en drivande kraft bakom bildandet av SAMLIT.

– På Nordea är riskhantering och regelefterlevnad högsta prioritet. Den ekonomiska brottligheten är ett samhällsproblem, och ett utökat informationsutbyte mellan banker och myndigheter är centralt för att bekämpa och förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism, säger Martin Persson.

Om oss