Aktieägarnas nomineringsråd

Four employees participating in a meeting

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp har till uppdrag att förbereda förslag till den ordinarie bolagsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden åt styrelseledamöter samt de uppgifter som därtill tillkommer enligt dess arbetsordning.

Aktieägarnas nomineringsråd konstitueras årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 31 augusti året före den ordinarie bolagsstämman. Uppdraget gäller till dess att nytt nomineringsråd har konstituerats.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i aktieägarnas nomineringsråd har rätt att utse en ledamot var. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

Aktieägarnas nomineringsråds sammansättning:

  • Kari Stadigh, utsedd av Sampo Oyj
  • Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör för Nordea-fonden
  • Mikael Wiberg, fondförvaltare hos Alecta
  • Christer Gardell, managing partner och medgrundare i Cevian Capital AB
  • Torbjörn Magnusson, styrelseordförande i Nordea Bank Abp

Kari Stadigh har utsetts till nomineringsrådets ordförande.

Arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp (pdf, 92 KB)