Nordeas bolagsstämma 2020

Helsinki Skyline

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Senaste nytt om bolagsstämman

Nordea följer noga med utvecklingen av coronaviruset (COVID-19) och vilka implikationer detta kan få för Nordeas ordinarie bolagsstämma.

Vi ber aktieägare följa denna webbsida för uppdaterad information.

Nordea ställer in sin ordinarie bolagsstämma den 25 mars 2020 och kommer att kalla till ny stämma som planeras till den 14 maj 2020

Mot bakgrund av coronautbrottet och de restriktioner som finska myndigheter har infört i samband med detta, har Nordea Bank Abp:s styrelse beslutat att ställa in den ordinarie bolagsstämman som skulle ha hållits den 25 mars 2020. Detta för att säkerställa Nordeas aktieägares, medarbetares och andra intressenters säkerhet och välbefinnande.

Nordea avser att hålla sin ordinarie bolagsstämma den 14 maj 2020, och kommer att följa alla rekommendationer och beslut utfärdade av finska myndigheter i syfte att säkerställa Nordeas aktieägares, medarbetares och andra intressenters säkerhet. En ny kallelse till den ordinarie bolagsstämman publiceras så snart detta är praktiskt möjligt. 

Registrering 

Information om registrering lämnas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som publiceras på den här webbplatsen så snart detta är praktiskt möjligt.

Ärenden för behandling

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat som hör till bolagsstämmans befogenhet vid den ordinarie bolagsstämman skickar en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Sådan begäran ska ha inkommit till styrelsen senast den 31 mars 2020. 

Begäran samt motivering eller beslutsförslag skall skickas skriftligen till följande adress:

Nordea
Styrelsen
c/o Group Legal, VV7320
Hamnbanegatan 5
FI-00020 Nordea
Finland

Press- och börsmeddelanden