Nordeas bolagsstämma 2020

Helsinki Skyline

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Senaste nytt om bolagsstämman

Tid: Bolagsstämman 2020 äger rum den 25 mars kl. 13.00 finsk tid i Helsingfors.
  
Plats: Messukeskus Helsingfors, Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors.
Ingen fri parkering.
  
Registrering: Dörrarna öppnas kl. 11.00 finsk tid. Aktieägare, biträden och ombud ska uppvisa giltig identitetshandling vid inpasseringen till stämman.
  
Kaffeservering: Kaffeservering före stämman.
 

Bolagsstämmans material 

Anmäl dig till bolagstämman

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 13 mars 2020 är upptagna i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen.
Aktieägare som är privatpersoner och som önskar delta på stämman personligen måste registrera sig via länken, skriftligen eller via telefon +46 8 518 01 553 (vardagar kl 9.00-16.00 svensk tid) enligt instruktionerna i kallelsen

  • Klicka här för att anmäla dig eller erhålla mera information.

Juridiska personer måste registrera sig skriftligen eller via telefon enligt instruktionerna i kallelsen.

Ombud

Aktieägare som genom ombud vill delta i bolagsstämman måste registrera sig skriftligen eller via telefon och utfärda en skriftlig fullmakt som ska vara Nordea till handa i god tid före stämman enligt instruktionerna i kallelsen. 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste se till att aktierna upptas i den av Euroclear Finland Oy förda tillfälliga aktieägarförteckningen för att ha rätt att delta i stämman enligt instruktionerna i kallelsen.

Ärenden för behandling

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid den ordinarie bolagsstämman skickar en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Sådan begäran ska ha inkommit till styrelsen senast den 24 januari 2020.

Press- och börsmeddelanden