Nordeas bolagsstämma 2020

Helsinki Skyline

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Senaste nytt om bolagsstämman

Nordea Bank Abp: Bolagsstämman 2020 äger rum den 25 mars kl. 13.00 finsk tid i Helsingfors.

Registrering

Information om registrering lämnas i kallelsen till ordinarie bolagsstämma som publiceras på den här webbplatsen fyra till sex veckor före stämman.

Ärenden för behandling

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid den ordinarie bolagsstämman skickar en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Sådan begäran ska ha inkommit till styrelsen senast den 24 januari 2020. 

Förslag till Nordeas styrelse

Eller per post:

Nordea    
Styrelsen 
c/o Group Legal, VV7320 
Hamnbanegatan 5 
FI-00020 Nordea 
Finland

Press- och börsmeddelanden