Nordeas bolagsstämma 2020

Helsinki Skyline

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Senaste nytt om bolagsstämman

Den ordinarie bolagsstämman i Nordea Bank Abp hölls på Nordeas huvudkontor i Helsingfors den 28 maj 2020 med hjälp av extraordinära mötesarrangemang på grund av coronapandemin. Aktieägarna hade möjlighet att följa en sändning av stämman via internet. På stämman var 2 321 708 016 aktier och röster representerade, vilket motsvarar cirka 57,3 procent av det totala antalet aktier och röster i Nordea. Bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och aktieägarnas nomineringsråd lagt fram, med minst 90 procent av de avgivna rösterna.

Den ordinarie bolagsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet är giltigt fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen har emellertid förståelse för den uppdaterade rekommendationen som ECB antog 27 juli 2020 och 10 september 2020 beslutade styrelsen att avstå från att besluta om utbetalning av utdelning för räkenskapsåret 2019 före 1 januari 2021. Nordea är redo att lämna utdelning efter 1 januari 2021 och kommer att göra en översyn av situationen under fjärde kvartalet 2020 om ECB lämnar ytterligare besked.

FAQ: Klicka här för frågor och svar om bolagsstämman.

Bolagsstämmans material

Protokoll för den ordinarie bolagsstämman 2020 (pdf, 3 MB)

Kallelse till bolagsstämman (pdf, 270 KB)

Beslutsunderlag (pdf, 2 MB) 

Förslag till reviderad arbetsordning för aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp (pdf, 92 KB) 

Den föreslagna nya styrelseledamotens CV  (pdf, 98 KB)

Årsredovisning 2019 (årsbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse) (pdf, 7 MB)  

Ersättningspolicy för styrande organ (pdf, 243 KB)

Dataskyddsbeskrivning

Vd och koncernchefens anförande (pdf, 139 KB) 

Styrelseordförandens öppnande av stämman

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Vd och koncernchefens inspelade anförande

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Press- och börsmeddelanden