Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas bolagsstämma 2021

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Senaste nytt om bolagsstämman

Nordea Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls onsdagen den 24 mars 2021 på Nordeas huvudkontor i Helsingfors. Extraordinära mötesarrangemang tillämpades på grund av coronapandemin. I syfte att säkerställa aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och säkerhet var det inte möjligt att närvara personligen på stämman.

Utdelning: Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, i en eller flera rater, besluta om utdelning av högst 0,72 euro per aktie i enlighet med balansräkningen som fastställdes för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2020.

Bemyndigandet ska vara giltigt fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma. Styrelsen har beslutat att följa Europeiska centralbankens (ECB) rekommendation att avstå från att lämna utdelning eller begränsa utdelning fram till slutet av september 2021 och kommer inte att fatta beslut om utdelning enligt bemyndigandet före den 1 oktober 2021, om inte ECB uppdaterar eller drar tillbaka sin rekommendation. Nordea kommer att publicera eventuella styrelsebeslut om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.

Ändringar beträffande källbeskattning av dividenderKlicka här för information om ändringar i finsk lagstiftning (på engelska).

Sändning på internet för aktieägare

Nordea arrangerade en separat sändning på internet för aktieägare efter den ordinarie bolagsstämman onsdagen den 24 mars 2021.

Inspelningen finns tillgänglig här

Bolagsstämmohandlingar

Styrelseordförandens samt vd:n och koncernchefens presentationer

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av styrelseordförande Torbjörn Magnusson
 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av vd och koncernchef Frank Vang-Jensen

Aktieägarnas frågor och ledningens och styrelsens svar

Press- och börsmeddelanden relaterade till bolagsstämman