Q&A

På grund av coronapandemin och för att säkerställa Nordeas aktieägares, medarbetares och andra intressenters välbefinnande och säkerhet har Nordea Bank Abp:s styrelse beslutat om extraordinära mötesrutiner med stöd av den tillfälliga lagstiftning som den finska riksdagen godkände den 24 april 2020, som möjliggör att ett börsbolags bolagsstämma ordnas enbart som ett distansmöte. Därmed är det inte möjligt att närvara personligen vid stämman.

Vad är syftet med den tillfälliga lagstiftningen?

Syftet med den tillfälliga lagstiftningen är att säkerställa och skydda smidigt och tryggt beslutsfattande i bolagen under coronapandemin för att säkerställa aktieägarnas, intressenternas och hela samhällets hälsa och välbefinnande.

Kan jag delta på stämman personligen?

Nej, den ordinarie bolagsstämman ordnas utan fysisk närvaro på grund av coronapandemin. Du kan följa en sändning av den via internet. Anvisningar om hur du anmäler ditt deltagande i sändningen publiceras på den här webbsidan senast den 5 maj.

Kan jag ändå utöva mina rättigheter som aktieägare?

Aktieägare kan delta på stämman och utöva sina rättigheter endast genom att rösta på förhand eller genom ombud, samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

Hur kan jag följa sändningen av den ordinarie bolagsstämman?

Aktieägare kan följa sändningen via en dator eller smarttelefon som är ansluten till internet. Anvisningar om hur du anmäler ditt deltagande i sändningen publiceras på den här webbsidan senast den 5 maj.

Hur skall jag göra för att få tillgång till sändningen av bolagsstämman?

Aktieägare måste registrera sig senast den 18 maj 2020 kl. 23.59 EET för att få tillgång sändningen via internet av bolagsstämman. Anvisningar för hur man registrerar sig finns här.

Närmare instruktioner och en länk för att följa sändningen från stämman via internet skickas direkt till den e-post som aktieägaren anger i samband med registreringen efter att anmälningstiden utgått. Vänligen notera att länken inte skickas som svarsmejl i samband med att du registrerar dig för sändningen.

Hur och när kan jag rösta?

Du kan rösta på förhand eller genom ombud.

Förhandsröstningen börjar den 5 maj 2020 cirka kl. 14.00 EET och upphör den 18 maj 2020 kl. 23.59 EET. Närmare anvisningar om förhandsröstningen finns tillgängliga på den här webbsidan innan förhandsröstningen inleds.
Om du inte vill rösta på förhand uppmanar vi dig att på grund av coronapandemin utöva dina rättigheter som aktieägare genom den fullmaktstjänst som Nordea erbjuder och bemyndiga advokat och Managing Associate Antti Kuha från Hannes Snellman Advokatbyrå Ab eller en advokat som han utsett att representera dig på stämman i enlighet med aktieägarens röstningsanvisningar. Bemyndigandet av ombudet medför inga kostnader för aktieägaren. Närmare information om ombudet finns på: https://hannessnellman.com/people/all/antti-kuha/.

En mall för fullmakten liksom röstningsanvisningar finns tillgängliga på den här webbsidan den 5 maj 2020 cirka kl. 14.00 EET.

Kan jag ställa frågor på förhand?

Ja, du kan mejla frågor på förhand till moc.aedron@MGA senast den 13 maj 2020. I samband din fråga ska du redogöra för ditt innehav i Nordea.

Nordea publicerar från den 15 maj 2020 frågor som ställts på förhand och svar på frågorna av ledningen och styrelsen på den här webbsidan.

Kan jag lägga fram motförslag?

Ja. Mejla motförslag till moc.aedron@MGA senast den 4 maj 2020 kl. 16.00 EET.

Aktieägare som tillsammans har minst 1/100 av Nordeas samtliga aktier har rätt att lägga fram motförslag till ärenden som behandlas och som det röstas om. I samband motförslaget ska aktieägarna redogöra för sina innehav i Nordea. Motförslaget kan beaktas i stämman om de aktieägare som har lagt fram motförslaget har rätt att delta i stämman och på avstämningsdagen för stämman (den 15 maj 2020) tillsammans har minst 1/100 av Nordeas samtliga aktier. Röster som avgetts för motförslag som inte behandlas på stämman kommer inte att beaktas.

Hur och när publiceras motförslagen?

Nordea publicerar motförslag som det röstas om på stämman på den här webbsidan senast den 5 maj 2020. Motförslag som inte behandlas på stämman publiceras från den 15 maj 2020.

När betalas utdelningen?

För att bankerna ska kunna bevara kapital i syfte att bibehålla sin kapacitet att stötta ekonomin i ett läge med förhöjd osäkerhet till följd av covid-19 har Europeiska centralbanken (ECB) rekommenderat att betydande kreditinstitut, såsom Nordea, åtminstone fram till den 1 oktober 2020, avstår från att lämna utdelningar. Styrelsen har därför föreslagit att beslutet om utdelning för räkenskapsåret 2019 skjuts upp.

Ett av förslagen för bolagsstämman är att den bemyndigar styrelsen att besluta om utdelning av högst 0,40 euro per aktie för räkenskapsåret 2019 med utbetalning vid ett eller flera tillfällen. Bemyndigandet skulle vara giltigt till den ordinarie bolagsstämman år 2021.

Nordea är en av de starkast kapitaliserade bankerna i Europa. Styrelsen har emellertid förståelse för den osäkerhet som covid-19 orsakar och instämmer i att alla banker måste vidta åtgärder för att stötta samhället och ekonomin i Europa. Styrelsen avser att följa den rekommendation som utfärdats av ECB och avstå från att besluta om någon utdelning med stöd av bemyndigandet före den 1 oktober 2020. Nordea kommer att publicera beslut som styrelsen fattat om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.

Hur länge skulle bemyndigandet för styrelsen att besluta om utdelning vara i kraft? 

Bemyndigandet skulle gälla fram till början av Bolagets ordinarie bolagsstämma 2021. Nordea kommer att publicera eventuella beslut som styrelsen fattat om utdelning separat och samtidigt bekräfta avstämningsdag och utbetalningsdag för utdelningen.