Nordeas bolagsstämma 2023

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ på vilken aktieägarna utövar sin rösträtt. På bolagsstämman fattas beslut bland annat avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och revisorer, ersättning till styrelseledamöter och revisorer samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 

Bolagsstämmorna hålls i Helsingfors.

Senaste nytt om bolagsstämman

Ordinarie bolagsstämman 2023 äger rum den 23 mars.

Registrering

Information om registrering lämnas i kallelsen till ordinarie bolagstämma som publiceras på den här webbplatsen 3-5 veckor före stämman.

Ärenden för behandling

Aktieägare som önskar få ett ärende som hör till bolagsstämmans befogenhet behandlat vid den ordinarie bolagsstämman skall skicka en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Sådan begäran ska ha inkommit till styrelsen senast den 27 januari 2023.
Begäran samt motivering eller beslutsförslag skall skickas skriftligen till följande adress:

Nordea
Styrelsen
c/o Group Legal, SATA V5A
Satamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Finland