Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Ramverk för bolagsstyrning

Externt ramverk

Till det externa ramverket som reglerar bolagsstyr­ningen hör EU-lagstiftning, såsom direktiv 2013/36/EU (”CRD IV”), förordning (EU) nr 575/2013 (”CRR”), direktiv 2014/65/ EU (”MiFID II”) och förordning (EU) nr 600/2014 (”MiFIR”), liksom regler och riktlinjer utfärdade av berörda tillsynsmyn­digheter, såsom EBA:s riktlinjer om intern styrning (”GL 11”) och ESMA:s och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplig­hetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (”GL 12”), liksom nationell lagstiftning, bland annat finska aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, bokföringslagen och relevanta bestämmelser och riktlinjer från finska Finansinspektionen. Nordea följer också regler och riktlinjer utfärdade av andra relevanta tillsynsmyndigheter, liksom EU:s lagstiftning för finanssektorn, de regler som gäl­ler för respektive berörd börs, samt reglerna och principerna i Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (”koden”).

Koden återfinns på finska Värdepappersmarknadsföreningens webbplats, https://cgfinland2.fi/sv/

 

Internt ramverk

Styrelsen har antagit en instruktion för vd och koncernchef, som anger dennes ansvarsområden, liksom ytterligare arbets­ordningar, policyer och instruktioner för Nordeakoncernens verksamhet. Dessutom utgör Nordeas etiska riktlinjer ett etiskt styrdokument för hur alla medlemmar i styrande organ och alla medarbetare ska agera. Dessa dokument, tillsam­mans med bolagsordningen, den fastställda arbetsordningen för styrelsen och kommittéarbetsordningarna, utgör det interna ramverket som reglerar bolagsstyrning i Nordea. Det interna ramverket har utformats så att affärsverksamheten kan bedri­vas på ett ansvarsfullt sätt genom att fastställa befogenheter och ansvarsområden för företagsorgan och medarbetare.

Se mer om arbetsordning och instruktionerna för styrelsekommittén här.

Tillämpning av koden

Nordea omfattas av och tillämpar Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (”koden”), godkänd av Vär­depappersmarknadsföreningen den 19 september 2019, och följer alla rekommendationer i koden, med undantag för val­förfarandet när styrelsens arbetstagarrepresentanter utses (Rekommendation 5), enligt beskrivningen nedan.

Valförfarandet när styrelsens arbetstagarrepre­sentanter utses avviker från Rekommendation 5 ”Val av sty­relse” i koden. Skälet till denna avvikelse är att i Nordea grun­das arbetstagarnas styrelserepresentation på ett avtal mellan Nordea och arbetstagarnas särskilda förhandlingsdelegation som ingicks, i enlighet med den finska lagen om arbetstagar­inflytande i europabolag och europeiska kooperativa fören­ingar samt den finska lagen om personalrepresentation i före­tagens förvaltning, i samband med den gränsöverskridande fusionen som verkställde flytten till Finland 2018.

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och en supple­ant. Av dessa ledamöter valdes tio (sex män och fyra kvinnor) av den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2021, och tre ordinarie ledamöter och en suppleant (tre män och en kvin­na) utsågs av arbetstagarna i Nordeakoncernen.