Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Ramverk för bolagsstyrning

Externt ramverk

Till det externa ramverket som reglerar bolagsstyrningen hör EU-lagstiftning, såsom direktiv 2013/36/EU (CRD IV), förordning (EU) nr 575/2013 (CRR), direktiv 2014/65/EU (MiFID II) och förordning (EU) nr 600/2014 (MiFIR), liksom regler och riktlinjer utfärdade av berörda tillsynsmyndigheter, såsom EBA:s riktlinjer om intern styrning och ESMA:s och EBA:s gemensamma riktlinjer för lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare, liksom nationell lagstiftning, bland annat finska aktiebolagslagen, kreditinstitutslagen, bokföringslagen och relevanta bestämmelser och riktlinjer från finska Finansinspektionen. Nordea följer också regler och riktlinjer utfärdade av andra relevanta tillsynsmyndigheter, liksom EU:s lagstiftning för finanssektorn, de regler som gäller för respektive berörd börs, samt reglerna och principerna i koden.

Koden återfinns på finska Värdepappersmarknadsföreningens webbplats, https://cgfinland2.fi/sv/

 

Internt ramverk

Styrelsen har antagit en instruktion för vd och koncernchef, som anger rollens ansvarsområden, liksom ytterligare arbetsordningar, policyer och instruktioner för Nordeakoncernens verksamhet. Dessutom utgör Nordeas etiska riktlinjer ett etiskt ramverk för hur alla medlemmar i styrande organ och alla medarbetare ska agera. Dessa dokument, tillsammans med bolagsordningen, arbetsordningen och kommittéarbetsordningarna, liksom Nordeakoncernens aktuella direktiv, instruktioner och policyer, utgör det interna ramverket som reglerar bolagsstyrning i Nordea. Det interna ramverket har utformats så att affärsverksamheten kan bedrivas på ett ansvarsfullt sätt genom att fastställa befogenheter och ansvarsområden för företagsorgan och medarbetare.

Se mer om arbetsordning och instruktionerna för styrelsekommittén här.

Tillämpning av koden

Nordea omfattas av och tillämpar Finsk kod för bolagsstyrning 2020 (”koden”), godkänd av Vär­depappersmarknadsföreningen den 19 september 2019, och följer alla rekommendationer i koden, med undantag för val­förfarandet när styrelsens arbetstagarrepresentanter utses (Rekommendation 5), enligt beskrivningen nedan.

Valförfarandet när styrelsens arbetstagarrepre­sentanter utses avviker från Rekommendation 5 ”Val av sty­relse” i koden. Skälet till denna avvikelse är att i Nordea grun­das arbetstagarnas styrelserepresentation på ett avtal mellan Nordea och arbetstagarnas särskilda förhandlingsdelegation som ingicks, i enlighet med den finska lagen om arbetstagar­inflytande i europabolag och europeiska kooperativa fören­ingar samt den finska lagen om personalrepresentation i före­tagens förvaltning, i samband med den gränsöverskridande fusionen som verkställde flytten till Finland 2018.

Nordea följer den kod för bolagsstyrning som gäller i hemvistlandet, liksom andra tillämpliga regler och bestämmelser avseende bolagsstyrning och denna bolagsstyrningsrapport har tagits fram i enlighet med dessa krav. Koden avviker i vissa fall från den svenska koden för bolagsstyrning (den svenska koden) och de danska rekommendationerna för bolagsstyrning (den danska koden) till följd av skillnader i lagstiftning samt bolagsstyrningsregler och -praxis. Den svenska koden, som finns på corporategovernanceboard.se, avviker till viss del från koden när det gäller nomineringsrådets beslutsförslag, processen för beslut om ersättning till ledande befattningshavare och innehållet i Ersättningsrapporten.

Den danska koden, som finns på corporategovernance.dk, avviker till viss del från koden när det gäller att utse revisionskommitténs ordförande, ersättning till ledande befattningshavare och resultatutvärdering av styrelsen samt rekommendationer gällande anbud i samband med förvärv, företagets samhällsansvar, skattepolicy och styrelsens arbetsordning. Den danska koden avviker också i vissa hänseenden gällande styrelsens övergripande uppdrag och styrelseledamöternas ansvarsområden, den årliga översynen av riktlinjer, utnämnande av vice ordföranden och styrelseledamöternas oberoende, samt tillfällig ansvarsfördelning och visselblåsarprogram.

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter och en supple­ant. Av dessa ledamöter valdes tio (fem män och fem kvinnor) av den ordinarie bolagsstämman den 24 mars 2022, och tre ordinarie ledamöter och en suppleant (två män och två kvin­nor) utsågs av arbetstagarna i Nordeakoncernen.