Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Styrelse

Sammansättning och mångfaldspolicy

 

Styrelsen består av tio ledamöter valda av bolagsstämman. Därutöver är tre ledamöter och en suppleant utsedda av de anställda, såsom överenskommet enligt tillämpliga lagar och regler. Nordeas verkställande direktör tillika koncernchef är inte medlem av styrelsen.

Läs mer

Styrelsens ledamöter

Styrelsen är det viktigaste beslutsfattande organet i Nordeas ledningsstruktur.

Läs mer

Oberoende

Nordea följer tillämpliga krav avseende styrelsens oberoende.

Läs mer

Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer årligen sin arbetsordning, som också anger lednings- och riskrapportering till styrelsen.

Läs mer

Styrelsens kommittéer

I enlighet med det externa ramverket och i syfte att öka effektiviteten på styrelsearbetet har styrelsen inrättat särskilda kommittéer som ska bistå styrelsen genom att förbereda frågor som hör till styrelsens befogenhet och besluta i frågor som delegerats av styrelsen.

Läs mer

Möten och närvaro

Möten som hålls av styrelsen och dess kommittéer, samt de enskilda styrelseledamöternas närvaro.

Läs mer