Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Kommentarer till Finansinspektionens beslut den 15 april 2013

| 2013-04-16 09:04

Finansinspektionen har beslutat att meddela en anmärkning och en straffavgift på 30 miljoner kronor (3,5 miljoner euro) till den svenska delen av Nordea, Nordea Bank AB, för bristande styrning och internkontroll i anslutning till regelverk för bekämpning av penningtvätt.

Nordea delar Finansinspektionens uppfattning om att styrning och kontroll över processer och rutiner för implementering av regler mot penningtvätt är viktigt och ska prioriteras.

Nordea har fortlöpande utvecklat rutiner och verktyg för att på ett effektivt sätt uppfylla kraven i de nya regelverk som införts. Nordea tillstår givetvis att det finns förbättringspotential inom de områden som Finansinspektionen lyfter fram, och kommer skyndsamt att justera sina interna processer för att säkerställa att banken uppfyller de krav och åtgärdar de oklarheter som anges i Finansinspektionens beslut.

Nordea menar dock att straffavgiften är hög mot bakgrund av inga otillåtna transaktioner har gjorts på de frysta konton som Finansinspektionen har granskat. 

Vad gäller de enskilda delarna av beslutet har Nordea vidtagit åtgärder för att reducera de risker som ligger till grund för Finansinspektionens beslut. För att stärka kontrollen av verkliga huvudmän har Nordea sedan de nya reglerna trädde i kraft infört nya rutiner och inlett en analys av alla befintliga kunder i syfte att registrera verkliga huvudmän. Vidare har Nordea implementerat en daglig screening mot sanktionslistor.

Nordea beklagar att banken inte på föreskrivet sätt har meddelat Finansinspektionen om rörelser på frysta konton. De flesta incidenter avser små belopp som hänför sig till avgifter och räntor på kontona. Där så krävdes fick Nordea formellt godkännande från andra berörda myndigheter att genomföra transaktioner. Nordea har vidare vidtagit kraftfulla åtgärder för att strama åt rutiner, instruktioner och IT-support vad gäller hanteringen av frysta konton.

Vad gäller det enskilda konto som nämns upptäckte och rapporterade Nordea kontot till berörda myndigheter direkt när misstankarna mot bolaget uppstod. Nordea har dessutom infört striktare rutiner och kontroller för kundkännedom.

  
Presskontakt:

Helena Östman, informationschef Sverige, tel 070 200 40 50

Documents